Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 20-12-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 20-12-2022

Gepubliceerd op: 11 januari 2023 15:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 december 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 december 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 december 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 december 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 13 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Uitzenden raadsvergaderingen door de lokale omroep Meer Vandaag

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het laten uitzenden van de raadsvergaderingen gedurende het jaar 2023;
 2. voor het uitzenden van de raadsvergaderingen (het integraal uitzenden van de vergadering met bewerking en vormgeving), net als in 2022, een bedrag beschikbaar te stellen ter grootte van € 3.634,-- en dit bedrag bij te ramen bij de 1e Bestuursrapportage van 2023.

Beleids- en uitvoeringsplan Mensenhandel Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het beleids- en uitvoeringsplan Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg met de titel 'Naar een regio zonder uitbuiting', conform het advies van de Commissie Zorg en Veiligheid, vast te stellen;
 2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief.

Ontwerpbestemmingsplan 'IJzerenkuilenweg 21' te Rothem

Besluit: het college van B&W heeft besloten het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan 'IJzerenkuilenweg 21' conform concept-raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 2 februari 2023.

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit op Woo (Wet open overheid)-verzoek

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Op basis van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te heroverwegen;
 2. in te stemmen met de concept-brief waarin de bezwaarmaker wordt geïnformeerd over de beslissing op bezwaar en de gronden waarop deze beslissing is genomen.

Verbeteren aantrekkelijkheid parkeergarage de Proosdij Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De tarieven van parkeergarage de Proosdij aan te passen naar € 0,02 per minuut, € 1,20 per uur en een maximum dagtarief van € 7,50;
 2. de volgende abonnementen voor de parkeergarage aan te bieden:
  a. een jaarabonnement voor de hele week parkeren (geldig 24 uur per dag, 7 dagen in de week) voor een bedrag van € 1.020,-- (€ 85,-- per maand),
  b. een jaarabonnement voor werkdagen van de week (geldig 12 uur per dag tussen 7 en 19 uur, 5 dagen in de week) voor een bedrag van € 600,-- (€ 50,-- per maand);
 3. bewoners van het centrum de mogelijkheid te bieden tot aanschaf en gebruik van de jaarabonnementen;
 4. twee parkeerplaatsen nabij de in-/uitgang van de parkeergarage aan te wijzen voor het laden van elektrische voertuigen;
 5. de parkeerverwijzing in Meerssen te handhaven en het functioneren te blijven volgen;
 6. het functioneel beheer van de parkeergarage onder te brengen bij Verkeer;
 7. de gemeenteraad hierover te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het realiseren van een verhoogd terras Moorveldsberg te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 15 november 2022;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamanten ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling / verbetering van de motivering.

Overeenkomst Kredietbank Limburg 2023 inzake schuldhulpverlening en vroegsignalering

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Ingevolge artikel 18 van de Beleidsregels Aanbestedingen Meerssen, om redenen zoals verwoord in de nota, af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid;
 2. voor het jaar 2023 een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Kredietbank Limburg conform concept;
 3. de hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit de daarvoor in de begroting 2023 opgenomen middelen voor schuldhulpverlening.

Definitief Uitvoeringsplan Armoede Gemeente Meerssen 2023-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorliggende Uitvoeringsplan Armoede Gemeente Meerssen 2023-2027.

Ondersteuning minima energiearmoede

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Alle inwoners die een uitkering of periodieke bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet ontvangen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) een eenmalige ondersteuningsuitkering te verstrekken;
 2. alle cliënten van De Ruggesteun, die géén Participatiewet-uitkering ontvangen, een eenmalige ondersteuningsuitkering te verstrekken;
 3. alle cliënten van Trajekt met een minimuminkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm), die géén Participatiewet-uitkering ontvangen én niet bekend zijn bij/doorverwezen zijn naar De Ruggesteun, een eenmalige ondersteuningsuitkering te verstrekken;
 4. het bedrag van deze ondersteuningsuitkering vast te stellen op € 100,-- voor alleenstaanden en € 200,-- voor alleenstaande ouders en gezinnen met en zonder kinderen;
 5. de uitbetaling van deze uitkering door SZMH, Ruggesteun en Trajekt uit te laten voeren in januari 2023 of zo vroeg als mogelijk;
 6. de te verwachten kosten ad € 50.000,-- te dekken uit de post Project impuls minimabeleid.

Tegemoetkoming energiekosten gemeenschapshuizen en sportverenigingen 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voorliggende tegemoetkoming ter compensatie van de gestegen energiekosten in 2022;
 2. akkoord te gaan met de concept-brief inzake energiecompensatie;
 3. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform concept-wijzigingsbesluit.

Projectplan Basisvaardigheden Bibliotheek Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het Projectplan Basisvaardigheden Bibliotheek Meerssen van € 17.500,-- om te voldoen aan de wettelijke taak.

Financiële bijdrage voor het rijden van borrelbussen met carnaval 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de bijdrage van € 1.500,-- voor het rijden van borrelbussen met carnaval 2023.