Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 01-11-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 01-11-2022

Gepubliceerd op: 09 november 2022 13:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 november 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 oktober 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2022 vast te stellen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Normenkader 2022 en jaarplan interne controle 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het normenkader 2022 en het jaarwerkplan interne controle 2022;
  2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit door te geleiden naar de auditcommissie.

Mandaatbesluit uitvoering Wet Inburgering 2021 Gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten het mandaat in het kader van de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 aan de gemeente Maastricht toe te kennen en daartoe het mandaatbesluit vast te stellen.

Informeren gemeenteraad over plaatsen 11 nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto's

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over het plaatsen van 11 nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto's conform concept-raadsinformatiebrief.

Verhuur schoolruimten basisschool De Lindegaerd (INNOVO) te Rothem ten behoeve van kinderopvang

Besluit: het college van B&W heeft besloten toestemming te verlenen aan schoolbestuur INNOVO voor het verhuren van leegstaande groepslokalen aan Kinderopvang MIK-PIW ten behoeve van kinderopvang (0-4 jaar), zoals aangegeven in de huurovereenkomst.

Intentieverklaring Voldoende Zoetwater

Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de intentieverklaring Voldoende Zoetwater;
  2. de portefeuillehouder Water te mandateren om de intentieverklaring Voldoende Zoetwater te ondertekenen;
  3. te pleiten dat de Ambtelijke- en Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg (AKAL/BKAL) als platform wordt gebruikt voor afstemming/vaststelling/vervolg van het Waterconvenant.

Afrekening VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)-subsidie MIK-PIW 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. De VVE-subsidie over 2021 aan MIK-PIW vast te stellen op € 174.470,--;
  2. het tekort van € 38.136,-- dat MIK-PIW heeft op de VVE-locaties binnen de gemeente Meerssen te dekken;
  3. samen met MIK-PIW te sturen op het voorkomen van een exploitatietekort in 2023.

Programma plantdag Herdenkingsbos

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het programma van de plantdag Herdenkingsbos.

Reactie van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten aan de provincie inzake statushouders

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de gezamenlijke concept-reactie van de Zuid-Limburgse gemeenten op de correspondentie van de provincie met betrekking tot statushouders.

Raadsinformatiebrief ondersteunen inwoners op gebied van energietransitie

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de ondersteuning van inwoners bij de energietransitie