Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19-09-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19-09-2023

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 11:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 september 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 12 september 2023, 13 september 2023 en 18 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 12 september 2023, 13 september 2023 en 18 september 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 september 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Nota invorderingsbeleid 2023 gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de voorliggende nota invorderingsbeleid 2023 gemeente Meerssen.

Start verkoopprocedure perceel Burgemeester Thijssenlaan te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de documenten (aankondiging, inschrijf leidraad, concept koop- en realisatieovereenkomst), conform concept;
 2. de openbare aankondiging en de daaropvolgende selectieprocedure op korte termijn te starten;
 3. de gemeenteraad te informeren over de voorgenomen openbare aankondiging.

Start procedure bestemmingsplan Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De notitie 'Beantwoording inspraakreacties + ambtshalve aanvullingen bestemmingsplan Meerssen' vast te stellen en deze aan de insprekers toe te zenden;
 2. conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de procedure te starten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het gehele grondgebied Meerssen en daartoe het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Machtiging gemeente Sittard-Geleen om SPUK (Specifieke uitkering)-middelen IZA (Integraal Zorgakkoord) aan te vragen en te beheren

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeente Sittard-Geleen te machtigen om namens de gemeente Meerssen de SPUK-middelen Integraal Zorgakkoord (IZA) aan te vragen en te beheren.

Evaluatie Herdenkingsbos

Besluit: het college van B&W heeft besloten de evaluatie herdenkingsbos vast te stellen en de gemeenteraad te informeren over de evaluatie.

Deelname aan fase 2 warmtenet Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel met onderstaande besluitpunten en dit raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 12 oktober 2023:
  a. deel te nemen aan fase 2 van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) conform het Procesplan voor fase 2 WZL,
  b. de gevraagde financiële bijdrage (€ 25.000,-- exclusief BTW) en personele inzet (0,2 fte) voor fase 2 WZL beschikbaar te stellen,
  c. de financiële bijdrage ad € 25.000,-- te dekken uit de CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid)-middelen die de gemeente ontvangt en de begroting 2023 conform te wijzigen;
 2. na een positief besluit van de gemeenteraad de gemeente Sittard-Geleen te mandateren als budgethouder voor fase 2 WZL conform de samenwerkingsovereenkomst voor fase 2 WZL;
 3. na een positief besluit van de gemeenteraad wethouder De Rond te mandateren de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens gemeente Meerssen.

VTE (Vrijetijdseconomie) Datahub Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Voorlopig in te stemmen met het concept-projectplan 'VTE Datahub Limburg' inzake het ontwikkelen en exploiteren van de Datahub Vrijetijdseconomie Limburg;
 2. de volgende bijdrage voor de periode 2023 toe te kennen voor dit project: € 1.000,--;
 3. deze kosten te dekken uit de post Economische promotie;
 4. eind 2023 een definitieve beslissing te nemen (go/no go) in zake het projectplan 'VTE Datahub Limburg' en over de bijdrages van 2024 tot en met 2027:
  2024: € 7.250,--
  2025: € 7.250,--
  2026: € 7.250,--
  2027: € 7.250,--;
 5. de gemeenteraad te informeren over de ontwikkeling van een VTE Datahub Limburg conform concept-raadsinformatiebrief.

Verlaging bankgarantie Worley (huurder pand Proost de Beaufortstraat 15 te Meerssen)

Besluit: het college van B&W heeft besloten tegemoet te komen aan het verzoek van Worley om de bestaande bankgarantie te verlagen.