Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-10-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-10-2022

Gepubliceerd op: 09 november 2022 13:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2022

Besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 11 oktober 2022, 12 oktober 2022 en 13 oktober 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 11 oktober 2022, 12 oktober 2022 en 13 oktober 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 oktober 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 11 oktober 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Bruikleenvergoeding panden Vliek en Humcoven voor gemeentelijke opvang van Oekraïners

Besluit: het college van B&W heeft besloten een bruikleenvergoeding te geven voor de panden Vliek en Humcoven voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners ten bedrage van € 510,-- per maand per locatie.

Woo (Wet open overheid)-verzoek L1 inzake opvanglocaties asielzoekers

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het concept-besluit op het Woo-verzoek van L1 inzake opvanglocaties voor asielzoekers;
  2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

 

Gunning automatisering poorten begraafplaats Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met het gunnen van de opdracht aan ABC Hekwerken voor het leveren en plaatsen van de elektrische poorten op de begraafplaats in Meerssen;
  2. akkoord te gaan met het gunnen van de opdracht aan elektriciteitsbedrijf EPM bv voor het realiseren van de elektrische aansluitingen voor de poorten op de begraafplaats in Meerssen.

Upgrade applicatie Squit Bodem

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de in het kader van de implementatie van de Omgevingswet noodzakelijke upgrade van de softwareapplicatie Squit Bodem ter ondersteuning en automatisering van de Omgevingsbeleid-processen naar Squit iBis en Squit iGor.

Onttrekking deel Weerterkerkweg te Meerssen aan de openbaarheid

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met het voornemen om het weggedeelte Weerterkerkweg tussen Weerterveldweg en Sint Josephstraat, zoals weergegeven in de tekening in een gele kleur, te onttrekken aan de openbaarheid;
  2. dit besluit te publiceren in de Geulbode, gemeentelijke media en overheid.nl en dit besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen bij de receptie van de gemeente Meerssen.