Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-11-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-11-2023

Gepubliceerd op: 29 november 2023 08:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 november 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 november 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 november 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 november 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Nieuwe beslissing op bezwaarschrift tegen opgelegde last onder bestuursdwang tot het treffen van herstelmaatregelen pand Vliegenstraat te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 28 augustus 2023;
 2. de bezwaren van reclamant na heroverweging voor een deel gegrond en voor het overige alsnog ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 23 september 2021 in stand te laten, voor zover dit besluit eerder niet is ingetrokken;
 4. een deel van de met de feitelijke uitvoering van de bestuursdwang gemoeide kosten ter hoogte van € 2.469,09 alsnog te verhalen op reclamant.

Delegatiebesluit Wet open overheid 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de gemeenteraad voor te leggen om haar bevoegdheden op grond van de Wet open overheid (Woo) te delegeren aan het college.

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Meerssen 2024 en Beheerverordening gemeentelijke gedenkparken Meerssen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

Bijstelling Woonvisie gemeente Meerssen 'Leefbare en vitale kernen'

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om in de raadsvergadering van 14 december 2023 de Woonvisie van de gemeente Meerssen 'Leefbare en vitale kernen' d.d. 11 mei 2021 bij te stellen, op het punt van woningbouwontwikkelingen in alle kernen van de gemeente Meerssen mogelijk te maken.

Herijking Participatiewet verordening re-integratie 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening re-integratie, participatie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 en volgende.

Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Meerssen 2024, Verordening Nadeelcompensatie Gemeente Meerssen 2024 en Wegsleepverordening Meerssen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concepten van het raadsvoorstel en het raadsbesluit tot het vaststellen van:
  a. de Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Meerssen 2024,
  b. de Verordening Nadeelcompensatie Gemeente Meerssen 2024,
  c. de Wegsleepverordening Meerssen 2024;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om in de vergadering van 14 december 2023 de onder 1 genoemde verordeningen vast te stellen;
 3. de uitvoeringsbesluiten conform concept vast te stellen en te bepalen dat deze uitvoeringsbesluiten in werking treden met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Verordening Fysieke Leefomgeving Gemeente Meerssen 2024;
 4. de vigerende uitvoeringsbesluiten behorende bij de Verordening Fysieke Leefomgeving 2023 en op basis van artikel 5.1.11 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 2020 daarmee gelijktijdig in te trekken.

Geactualiseerde financiële verordeningen (212, 213 en 213a Gemeentewet) en afschrijvingstabel gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel om:

 1. De geactualiseerde Financiële verordening gemeente Meerssen 2023 (art. 212), de Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Meerssen 2023 (art. 213), de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur van de gemeente Meerssen 2023 (art. 213a) en de Afschrijvingstabel gemeente Meerssen vast te stellen;
 2. de Financiële verordening gemeente Meerssen 2018, Controle verordening gemeente Meerssen 2018 en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Meerssen 2018 in te trekken.

Belastingverordeningen en tarieventabellen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de volgende concept-raadsvoorstellen inzake de belastingverordeningen en tarieventabellen 2024 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 14 december 2023:

 1. Concept-raadsvoorstel vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2024;
 2. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2024;
 3. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024;
 4. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2024;
 5. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2024;
 6. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening leges Meerssen 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024;
 7. concept-raadsvoorstel vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meerssen 2024.

Gevolgen van de veranderingen in het Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de stappen die zijn genomen om te komen tot het convenant Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT);
 2. wethouder Molling te machtigen om het convenant DHT te ondertekenen;
 3. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief die na ondertekening van het convenant wordt verstuurd.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept-uitgaande brief inzake inspraakreactie Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel en daarmee de gemeenteraad te verzoeken de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2024 vast te stellen per 1 januari 2024, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo 2020 gemeente Meerssen.

Regionaal Beleidskader Afval- en Grondstoffen Maastricht Meerssen Valkenburg a/d Geul

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het proces van het Regionaal Beleidskader Afval- en Grondstoffen Maastricht Meerssen Valkenburg a/d Geul;
 2. het Regionaal beleidskader Afval- en Grondstoffen Maastricht Meerssen Valkenburg a/d Geul conform concept-raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besteding budget Landschapsbeheer-/onderhoud projectzorg natuur/landschap

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met besteding van het budget Landschapsbeheer-/onderhoud projectzorg natuur/landschap;
 2. in te stemmen met deelname aan de landschappelijke aanplantregeling vanuit het CNME (Centrum voor natuur- en milieueducatie);
 3. akkoord te gaan met de offerte van CNME en bijbehorende voorwaarden.

Raadsinformatiebrief voortgang projecten water

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over voortgang projecten water.

Financiële bijdrage verbetering akoestiek Synagoge

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met een financiële bijdrage van € 18.200,-- ten behoeve van het aanbrengen van akoestische voorzieningen in de Synagoge Meerssen.

Beschikbaar stellen aanvullend voorschot aan Stichting MFC Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om een voorschot ad € 25.000,-- als onderdeel van de eerder toegezegde bijdrage van € 600.000,-- beschikbaar te stellen aan de Stichting MFC Bunde;
 2. het benodigde bedrag te putten uit de Algemene Reserve van de gemeente Meerssen en de programmabegroting 2024 dienaangaande te wijzigen;
 3. het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

Brief aan provincie naar aanleiding van overleg met wildbeheereenheden inzake overlast wilde zwijnen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept-brief aan de provincie over de ervaren belemmeringen van de wildbeheereenheden en overlast wilde zwijnen;
 2. een afschrift van deze brief te sturen naar de gemeenten van de regio Maastricht-Heuvelland en de gemeenteraad en de brief te publiceren op de website van de gemeente.

Inzet borrelbus van Arriva tijdens Carnaval 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de inzet van de borrelbus van Arriva tijdens Carnaval 2024. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 1.500,--