Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 13-12-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 13-12-2022

Gepubliceerd op: 21 december 2022 16:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 december 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 december 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 6 december 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 december 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Wijziging regeling onderlinge vervanging leden college bij tijdelijke afwezigheid / wijziging aanwijzing plaatsvervangende bestuursleden diverse Gemeenschappelijke Regelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De regeling onderlinge vervanging leden college bij tijdelijke afwezigheid te wijzigen conform het gestelde in de toelichting en de gewijzigde vervangingsregeling extern en intern bekend te maken;
 2. a. wethouder I.E.G. Smeets aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Bestuur van de
  Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas,
  b. wethouder I.E.G. Smeets aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg,
  c. wethouder L.T.J.M. Bongarts aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Aanpak Veilig Buitengebied

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over het project Aanpak Veilig Buitengebied.

Zienswijze WOO (Wet Open Overheid)-verzoek taakstelling huisvesting statushouders

Besluit: het college van B&W heeft besloten geen zienswijze in te dienen bij het besluit op het Woo-verzoek taakstelling huisvesting statushouders van de Provincie Limburg.

Subsidieverzoek 2023-2025 MEE Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het subsidiëren van Stichting MEE Zuid-Limburg ter continuering van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor 1 jaar, het jaar 2023, voor een bedrag van maximaal € 93.245,--;
 2. het tekort in de gemeentebegroting ad € 6.391,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2023 ten laste van de stelpost prijsindexeringen;
 3. niet akkoord te gaan met het door MEE meer gevraagde bedrag van € 32.901,--;
 4. niet akkoord te gaan met de gevraagde marge van 5% en een meerjaren subsidieaanvraag.

 

Huurovereenkomst Stichting Openbare Bibliotheek Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de huurovereenkomst voor de Stichting Openbare Bibliotheek Meerssen in het Kindcentrum aan de Past. Dom. Hexstraat te Meerssen;
 2. in te stemmen met de aanschaf van de Hush-Meet vergaderunit in januari en de kosten ad € 15.000,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2023 en hiertoe een aparte gebruiksovereenkomst voor op te stellen.

Renoveren van twee tennisbanen bij TPC Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de renovatie van tennisbanen 1 en 2 bij TPC Bunde;
 2. opdracht te verlenen aan Attender groen op basis van de ingediende offerte;
 3. in de 1e Bestuursrapportage 2023 aanvullend krediet te vragen aan de gemeenteraad.

Te laat ingediende subsidieaanvragen 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de hardheidsclausule artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Meerssen 2021 toe te passen en de aanvragen van de in de toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.

Subsidieverzoek stichting Envida, onderdeel Steunpunt Mantelzorg Zuid 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan stichting Envida, onderdeel Steunpunt Mantelzorg Zuid voor het jaar 2023 een subsidiebedrag van maximaal € 58.826,-- te verlenen.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de (voor 31 december 2022) verplichte publicatie van de resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo op www.waarstaatjegemeente.nl;
 2. de resultaten van de kennisrapporten cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd ter kennisgeving aan te nemen;
 3. de concept-raadsinformatiebrief 'Resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd 2021' vast te stellen.

Financiële bijdrage Stichting Kunst en Cultuur Meerssen/Kunsthuis Artistiek

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met een financiële bijdrage van € 4.000,-- ten behoeve van 9 exposities in het Kunsthuis Artistiek Meerssen in 2023 en het tekort van € 2.000,-- bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Intrekking standplaatsvergunning V.O.F. Pomper Kaashandel

Besluit: het college van B&W heeft besloten de standplaatsvergunning voor de Weekmarkt Meerssen van V.O.F. Pomper Kaashandel in te trekken op grond van de Marktverordening gemeente Meerssen 2013.

Onderzoek en advies haalbaarheid precariobelasting

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de invoering van precariobelasting door Involon BV;
 2. Involon BV opdracht te verstrekken voor dit onderzoek conform hun offerte van 25 november 2022 met kenmerk 550.102.05/22off171.

Update ontwikkelingen aanbestedingen jeugdhulp Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de aanbestedingen jeugdhulp Zuid-Limburg.

Ontwikkelingen Xonar

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de ontwikkelingen bij Xonar.

Woningbehoefteonderzoek Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten deel te nemen aan het subregionale woningbehoefteonderzoek door de STEC groep. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 1.400,--.

Aanvraag krimpgelden 2022 (rijksgelden bestemd om de gevolgen van bevolkingskrimp en vergrijzing op te vangen)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanvraag en inzet restant budget krimpgelden van € 77.516,-- voor de sloop van de voormalige basisschool De Gansbeek en gymzaal 't Beukebӧschke te Meerssen.

Facilitaire voorziening in de vorm van een toiletwagen tijdens de carnavalsoptocht Meerssen op maandag 20 februari 2023 en de Top 111 op dinsdag 21 februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten een subsidie te verstrekken van € 1.500,-- voor het plaatsen van een toiletwagen tijdens de carnavalsoptocht Meerssen op maandag 20 februari 2023 en de Top 111 op dinsdag 21 februari 2023.