Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 10-10-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 10-10-2023

Gepubliceerd op: 25 oktober 2023 14:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 oktober 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 3 oktober 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 3 oktober 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 3 oktober 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Programmabegroting 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De voorliggende concept-programmabegroting 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergaderingen van 6 en 9 november 2023;
 2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.

Beslissing op bezwaarschrift tegen realiseren van uitweg op perceel aan Heideweg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 10 augustus 2023;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Gezamenlijke aanbesteding aankoop wegenzout

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de uitkomsten van de gezamenlijke aanbesteding aankoop zout door de gemeente Maastricht en opdracht te verlenen aan K+S voor de levering van zout voor een periode van 4 jaar ingaande 1 november 2023.

Tweede Bestuursrapportage 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met voorliggende concept 2e Bestuursrapportage 2023;
 2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.

Aanvraag Specifieke Uitkering (SPUK) Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de aanvraag voor de specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie;
 2. de gemeente Heerlen voor de duur van één jaar aan te wijzen als budgethouder namens regio Zuid-Limburg;
 3. de budgethouder te mandateren om de aanvraag namens de regio Zuid-Limburg in te dienen bij het ministerie van BZK en vervolgens de onder 'financiële toelichting' genoemde bedragen na ontvangst aan de sub-regio's over te boeken;
 4. in te stemmen met de financiële verdeelsleutel voor Zuid-Limburg, waarbij voor kalenderjaar 2023 een bedrag ter hoogte van € 220.000,-- voor sub-regio Maastricht-Heuvelland ter beschikking wordt gesteld;
 5. het bedrag voor sub-regio Maastricht-Heuvelland onder te brengen bij de gemeente Vaals.

Aanvraag bijdrage winterterras Genieterij het Verdrag, Markt 26 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten het verzoek van Genieterij het Verdrag, Markt 26 te Meerssen om een bijdrage op grond van de regeling Bijdrage Winterterrassen Horeca Meerssen voor het vervangen van het doek van het zonnescherm af te wijzen.

Eenmalig aanbod van Dogstar v.o.f. inzake bedrijfsverplaatsing

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het eenmalig aanbod d.d. 24 augustus 2023 van de juridisch adviseur namens Dogstar v.o.f.;
 2. van dit aanbod geen gebruik te maken;
 3. de betreffende juridisch adviseur hiervan schriftelijk in kennis te stellen conform concept-brief;
 4. de gemeenteraad te informeren over de besluitvorming conform concept-raadsinformatiebrief.

Beëindiging samenwerking met Rendiz B.V. inzake In 't Riet

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies d.d. 9 oktober 2023 van Boels Zanders Advocaten inzake beëindiging en opzegging van de realiseringsovereenkomst van 7 maart 2018 en de intentieovereenkomst met addendum van 8 maart 2016 respectievelijk 17 februari 2017 met Rendiz B.V. en In het Riet BV in oprichting;
 2. kennis te nemen van het advies d.d. 5 oktober 2023 van ANDO inzake de beoordeling van de business case met datum 26 juli 2023, ingediend door Zorg&Co namens de projectgroep, ingesteld door initiatiefnemer;
 3. over te gaan tot beëindiging en opzegging van de onder punt 1 hierboven bedoelde overeenkomsten;
 4. initiatiefnemer en contractspartij hiervan in kennis te stellen met een brief, op te stellen door Boels Zanders Advocaten;
 5. de procedure om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan ["In het Riet" met ID nummer NL.IMRO.0938.BP2003-VA01 d.d. 15 oktober 2020] af te breken en het bestemmingsplan niet voor vaststelling door te leiden naar de gemeenteraad voor besluitvorming;
 6. de gemeenteraad te informeren over het besluit conform concept-raadsinformatiebrief;
 7. de indieners van zienswijzen met betrekking tot het onder 5 hierboven genoemde bestemmingsplan schriftelijk in kennis te stellen van het besluit om de bestemmingsplanprocedure af te breken;
 8. berichtgeving over het besluit af te stemmen met Communicatie.

Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de gezamenlijke bestuurlijke reactie van de regio Maastricht-Heuvelland op de Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel Limburg van de Provincie Limburg.

Beantwoording vragen gesteld tijdens Raadsadviesvergadering d.d. 27 september 2023 door fractie BRUG-M inzake realisatie raadzaal

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de beantwoording van de vragen die tijdens de Raadsadviesvergadering zijn gesteld door de fractie BRUG-M inzake realisatie raadzaal.

Brief van eigenaren Camping ´t Geuldal d.d. 8 oktober 2023 over het vervangen van de vee roosters Gemeentebroek/Dellenweg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-antwoordbrief op het schrijven van de eigenaren van Camping ´t Geuldal d.d. 8 oktober 2023 over het vervangen van de vee roosters Gemeentebroek/Dellenweg.

Te laat of niet volledig ontvangen subsidieaanvragen

Besluit: het college van B&W heeft besloten om de hardheidsclausule uit de Subsidieverordening toe te passen op de te laat en/of niet volledig ontvangen subsidieaanvragen in 2023.