Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 30-04-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 30-04-2024

Gepubliceerd op: 28 mei 2024 10:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 april 2024

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 april 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 23 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Actualisering Besluit procesvertegenwoordiging gemeente Meerssen maart 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de concept-machtiging tot procesvertegenwoordiging vast te stellen en met terugwerkende kracht op 1 maart 2024 in werking te laten treden met gelijktijdige intrekking van de huidige machtiging tot procesvertegenwoordiging (besluit d.d. 5 december 2023).

Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouders gemeente Meerssen vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 mei 2024.

Inkoop juridisch naslagwerk en informatievoorziening

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. de opdracht voor het gemeente brede juridische naslagwerk en informatievoorziening te gunnen aan Wolters Kluwer;
 2. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake de aanschaf van het juridische naslagwerk en informatievoorziening.

Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen), Geul en Maas, GGD Zuid-Limburg, Omnibuzz, RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besluit: het college van B&W heeft besloten overeenkomstig de artikelen 1, 51 en 61 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en overeenkomstig de door de gemeenteraad op 11 april 2024 verleende toestemming, de volgende gemeenschappelijke regelingen te wijzigen door de concept-regelingen vast te stellen:

 1. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 2. Geul en Maas
 3. GGD Zuid-Limburg
 4. Omnibuzz
 5. RUD Zuid-Limburg
 6. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Kadernota 2025, ontwerp-begroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 GR (Gemeenschappelijke Regeling) BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de kadernota 2025 van de GR BsGW en deze ter kennisname door te leiden naar de gemeenteraad;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de voorliggende ontwerp-begroting 2025 en ontwerp-meerjarenraming 2026-2029 van de GR BsGW en ter zake geen zienswijzen in te dienen;
 3. betreffende de besluiten onder 1 en 2 het concept-raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 29 mei 2024.

Beslissing op bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van garage Bunderstraat te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 9 april 2024;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift ontvankelijk, maar de bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit te handhaven met aanvulling van de motivering conform het onder 1 bedoelde advies;
 4. de gevraagde vergoeding van de gemaakte proceskosten af te wijzen

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan MIK&PIW groep een voorlopige subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van € 250.223,-- voor peuteropvang en voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2024.

Jaarverslag 2023, Begroting 2024-1, Begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 Omnibuzz

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van het jaarverslag 2023 Omnibuzz en de Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over de Begroting 2024-1, Begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz;
 3. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake Jaarverslag 2023, Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028, Begroting 2024-1 en Begroting 2025 & Meerjarenperspectief 2026-2028 van Omnibuzz.

Aankoop sport- en beweegmaterialen ten behoeve van de binnensportaccommodaties in de gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake aankoop van sportmaterialen ten behoeve van de binnensportaccommodaties in de gemeente Meerssen.

Jaaroverzicht 2023, aangepaste begroting 2024 en begroting 2025 GGD Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. het jaaroverzicht 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen;
 2. het concept-raadsvoorstel inzake het jaaroverzicht 2023, aangepaste begroting 2024 en begroting 2025 GGD Zuid-Limburg ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Ontwerp-begroting 2025 RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2025, meerjarenraming 2026-2028;
 2. de gemeenteraad conform concept-raadsvoorstel voor te stellen om per brief aan de RUD Zuid-Limburg mede te delen dat geen zienswijze wordt ingediend tegen de ontwerp-begroting 2025, meerjarenraming 2026-2028.

Ontwerp-begrotingswijziging RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de ontwerp-begrotingswijziging 2024 van de RUD Zuid-Limburg;
 2. de gemeenteraad conform concept-raadsvoorstel voor te stellen om in te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging RUD Zuid-Limburg 2024.

Opstellen raamovereenkomsten onderhoudscontracten en aanbestedingen 2025-2028 riolering en vegen van wegen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. in te stemmen met het gunnen van de opdracht aan de firma XiS engineering B.V. voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten voor 5 aanbestedingen;
 2. opdracht te verlenen aan XiS engineering B.V. voor het uitvoeren van 5 aanbestedingen (3 raamovereenkomsten en 2 programma's van eisen);
 3. opdracht te verlenen aan de laagste inschrijvers op basis van deze 5 aanbestedingen;
 4. de huidige dienstverleningsovereenkomst 'Vegen en onkruidbeheersing goten' met de gemeente Maastricht te beëindigen binnen de gestelde termijn.

Wijziging Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gewijzigde Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meerssen 2024 vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 met gelijktijdige intrekking van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meerssen 2019.

Definitieve vaststelling Regeling vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Meerssen 2024 (Klokkenluidersregeling)

Besluit: het college van B&W heeft besloten het voorstel inzake de Regeling vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Meerssen 2024 (Klokkenluidersregeling) definitief vast te stellen.

Werkbudget woningbouwprojecten 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten een werkbudget van € 25.000,-- vast te stellen ten behoeve van woningbouwprojecten in 2024 en dit bedrag bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2024.

Raadsinformatiebrief stand van zaken wandelroute Knopen Lopen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de concept-raadsinformatiebrief inzake wandelroute Knopen Lopen vast te stellen.

Extra incidentele middelen budget inhuur derden 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel;
 2. genoemd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 29 mei 2024.