Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 29-06-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 29-06-2021

Gepubliceerd op: 07 juli 2021 16:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 juni 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 22 juni 2021 en 23 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 22 juni 2021 en 23 juni 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 22 juni 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Naamgeving openbare ruimte (parkeerplaats) aan de Pletsstraat te Bunde
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Aan de parkeerplaats aan de Pletsstraat de naam: parkeerplaats bie de Köster toe te kennen;
2. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief terzake te informeren.

Onderwerp:
Kennisnemen van de gesprekken tussen het kerkbestuur van de parochie H. Bartholomeus te Meerssen en wethouder IJff
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de beantwoording zoals beschreven in de concept-brief.

Onderwerp:
Opstellen en aanbesteden RAW-bestek voor de infrastructurele aanpassingen Houthemerweg, buiten bebouwde kom
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met het doorvoeren van verkeerskundige aanpassingen Houthemerweg;
2. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de infrastructurele aanpassingen Houthemerweg (onderdeel van de verbindings-as Buitengoed Geul en Maas);
3. voor het opstellen en aanbesteden RAW-bestek 1 offerte op te vragen en wel bij RA Infra.

Onderwerp:
Heroverweging besluit parkeermogelijkheid Andreas Sauerlaan te Geulle
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de aanleg van een half verharding van een stukje grond gelegen in de nabijheid van het Heilig Hart;
2. de bewoners in kennis te stellen van de beslissing van het college.

Onderwerp:
Inspraakreactie van Wonen Meerssen op woonvisie
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-antwoordschrijven.

Onderwerp:
Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds in kader van Project Meerjarenprogramma Geluidsanering Zuid-Nederland
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Het ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds voor kennisgeving aan te nemen;
2. geen zienswijze over het ontwerpbesluit in te dienen.

Onderwerp:
Uitbreiding ureninzet praktijkondersteuner (POH) Jeugd in huisartsenpraktijken 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het uitbreiden van de uren met betrekking tot de inzet van de praktijkondersteuner (POH) jeugd voor 12 uur per week via de stichting Zorg in ontwikkeling (ZIO);
2. akkoord te gaan met de bijbehorende kosten van € 17.605,-- per jaar en deze te dekken uit jeugdhulpbudget (is structureel in de begroting opgenomen).

Onderwerp:
Vaststelling besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-'Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen'.

Onderwerp:
Realiseren van een volwaardig en bij voorkeur zelfstandig infocentrum voor bevordering van toerisme
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. De gemeenteraad voor te stellen het thema Realiseren van een volwaardig en bij voorkeur zelfstandig infocentrum voor bevordering van toerisme af te voeren;
2. de gemeenteraad hiervan via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.

Onderwerp:
Gunning voor onderhoudswerkzaamheden aan de dak- en plafondafwerkingen van Gymzaal Meerssen-West
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Het eerder genomen collegebesluit d.d. 15 december 2020 te herzien;
2. de uitvoering van de onderhouds- en veiligheidswerkzaamheden aan de dakafwerkingen van Gymzaal Meerssen-West te gunnen aan Verkoelen BV en de kosten ad € 34.500,-- exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen;
3. de uitvoering van het aanbrengen van dakisolatie te gunnen aan Verkoelen BV en de kosten ad € 12.191,87 exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen;
4. de uitvoering van de veiligheidswerkzaamheden aan de dakconstructie van Gymzaal Meerssen-West inclusief het vervangen van de plafondafwerking en verlichtingsarmaturen te gunnen aan aannemersbedrijf DeJong en de kosten ad € 48.219,85 exclusief BTW te dekken uit de voorziening planmatig onderhoud gebouwen.

Onderwerp:
Deelname aan Zuid-Limburg Magazine
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met en deel te nemen aan de projectopdracht Zuid-Limburg Magazine en hiervoor de benodigde financiële middelen van € 4.600,-- (uitgaande van deelname van alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten) in te zetten.

Onderwerp:
Afvalkalenders 2022: mede vanuit duurzaamheid en kostenoverwegingen is de gemeente Meerssen voorstander van het invoeren van een digitale afvalkalender 2022
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten vanaf 2022 enkel gebruik te maken van een digitale afvalkalender.

Onderwerp:
Verwijdering asbest op het achterterrein aan de Pletsmolen: op het achterterrein van de Pletsmolen is verspreid asbest aangetroffen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Het saneringsbedrijf BKK opdracht te geven maandag 5 juli 2021 te starten met de saneringswerkzaamheden;
2. de direct omwonenden per brief te informeren en uit te nodigen voor een inloopbijeenkomst donderdag 1 juli 2021 van 18.00 – 20.00 uur in het Erfgoedhuis;
3. de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief terzake te informeren.

Onderwerp:
Subsidieverzoek Rothemse verenigingen voor het organiseren van een sportdag op 6 juli 2021 voor de ruim 100 leerlingen van de basisschool De Lindegaerd
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van door wethouder Wim Kemp toegekende activiteitensubsidie van € 500,-- aan de Rothemse verenigingen voor het organiseren van een sportdag op 6 juli 2021 voor de ruim 100 leerlingen van de basisschool De Lindegaerd.