Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 28-09-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 28-09-2021

Gepubliceerd op: 06 oktober 2021 11:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 september 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 21 september 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 september 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 21 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Keuzeformulier PMD Model (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons)
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. 1. In te stemmen om van het ketenregiemodel over te stappen op het bronscheidingsmodel;
 2. 2. de keuze kenbaar te maken aan Nedvang door het 'keuzeformulier PMD' te laten ondertekenen door de burgemeester en dit voor 1 oktober 2021 te verzenden;
 3. 3. in te zetten op communicatie op basis van de landelijke campagne 'recycle klaar' om de kwaliteit van PMD onder de aandacht te brengen van bewoners.

Onderwerp:
Ondertekenen addendum 2 (PMD: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons)
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het contract 'Tweede addendum bij Overeenkomst op- en overslaan, transport, sorteren en vermarkten verpakkingsmateriaal van huishoudens';
 2. het addendum te laten ondertekenen door de burgemeester en te retourneren aan firma Veolia en Afval Samenwerking Limburg;
 3. de financiële consequenties ad € 55.637,47 exclusief BTW bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2021.

Onderwerp:
Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake tekort aan gratis afvalzakken voor plastic en blik in Limburg
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake tekort aan gratis afvalzakken voor plastic en blik in Limburg te beantwoorden conform concept-brief.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief stand van zaken SV Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp:
Opdrachtverstrekking taxatie verzekerde herbouwwaarde gemeentelijk vastgoed en nieuwwaarde bepaalde inventarissen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten opdracht te verstrekken aan Troostwijk Taxaties BV voor de taxatie van:

 1. verzekerde herbouwwaarde van de gemeentelijke panden / objecten;
 2. nieuwwaarde inventarissen onderwijs / gymzalen.

Onderwerp:
Samenwerkingsovereenkomst Middengebied gemeenten Zuid-Limburg inzake aanleg glasvezelkabel buitengebied
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het initiatief dat de Provincie Limburg samen met diverse gemeenten liggend in het zogenaamde 'Middengebied Gemeenten Zuid-Limburg' een intentieverklaring 'Snel Internet in het Buitengebied van de Provincie Limburg' hebben ondertekend;
 2. dat ook de gemeente Meerssen het voornemen heeft deze intentieverklaring te ondertekenen;
 3. dat na de uitwerking hiervan ook de gemeente Meerssen het voornemen heeft de Samenwerkingsovereenkomst Middengebied Gemeenten Zuid-Limburg 'Gemeente Meerssen en Delta Fiber Netwerk BV' te ondertekenen;
 4. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief hierover te informeren.

Onderwerp:
Contractverlenging overeenkomst Hulp bij het Huishouden, Zorg in Natura
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het verlengingsvoorstel aan de huidige aanbieders Hulp bij het Huishouden, leveringsvariant Zorg in Natura (HH ZIN), vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023;
 2. akkoord te gaan met een tredesprong van € 29,49 HH ZIN per uur naar € 31,04 HH ZIN per uur vanaf 1 januari 2022;
 3. de meerjarenbegroting voor HH ZIN op jaarbasis met € 110.000,-- op te hogen vanaf 1 januari 2022, mits positief besluit van de HH ZIN aanbieders met betrekking tot het verlengingsvoorstel;
 4. het bedrag van € 110.000,-- af te dekken uit de stelpost 'Loon & prijs-index' en de financiële gevolgen mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2022.

Onderwerp:
Inzet Krimpgelden
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten het restant Krimpgelden ten bedrage van € 77.516,-- te bestemmen voor het toegankelijk maken van de voormalige synagoge aan de Kuileneindestraat te Meerssen en daartoe een projectvoorstel in te dienen bij de centrumgemeente Maastricht.