Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 27-07-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 27-07-2021

Gepubliceerd op: 01 september 2021 15:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 juli 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 juli 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 20 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Mandaat aannemen en inhuren medewerkers aan gemeentesecretaris / algemeen directeur
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten dat:
1. De gemeentesecretaris / algemeen directeur op grond van artikel 160 Gemeentewet kan besluiten tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten met nieuwe medewerkers en tot het wijzigen van huidige arbeidsovereenkomsten met de zittende medewerkers, onder de voorwaarde dat dit past binnen de toegestane formatie en personeelsbudgetten conform de begroting;
2. de gemeentesecretaris / algemeen directeur op grond van artikel 160 Gemeentewet kan besluiten tot het inhuren van tijdelijke medewerkers, onder de voorwaarde dat dit past binnen de personeelsbudgetten, bestaande uit vacatureruimte plus inhuurbudget conform de begroting;
3. de gemeentesecretaris / algemeen directeur op grond van artikel 171 Gemeentewet de volmacht wordt verleend om de (gewijzigde) arbeidsovereenkomsten en inhuurovereenkomsten te ondertekenen.

Onderwerp:
Verkoop strook grond Parallelweg/Molenveldweg 5 te Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten gezien het voorstel van beoogd verkrijger d.d. 16 juli 2021, in te stemmen met verkoop van een strook grond, groot ca. 300 m2 gelegen aan de Parallelweg/Molenveldweg 5 te Meerssen tegen een koopsom van € 35,- per m2 kosten koper en afname van de grond bij start verbouwing van de schuur van de Groote Molen.

Onderwerp:
Subsidieverzoek realisatie Huiskamer / gemeenschapshuis de Kollekamp te Geulle
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten voor het jaar 2021 een opstartsubsidie van € 5.000,-- te verlenen aan Stichting De Kollekamp ten behoeve van de ontmoetingsplek De Kollekamp in Geulle.

Onderwerp:
Jaarverslag stichting kom Leren 2020
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van stichting kom Leren;
2. de gemeenteraad niet verder te betrekken gezien de positieve strekking van het verslag.

Onderwerp:
Open Monumentendag/toerismebeleid
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. De doelstelling "monumenten" in de komende begroting aan te passen/actualiseren;
2. de gemeenteraad hiervan via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.

Onderwerp:
Businesscase onderwijshuisvesting Bunde – Rothem
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. De Businesscase onderwijshuisvesting Bunde – Rothem vast te stellen;
2. het scenario Nieuwbouw aanpalend aan/inbreiding bij Franciscus als voorkeursscenario te benoemen voor de huisvesting van De Bundeling;
3. de afhandeling van de huisvestingsaanvraag inzake De Lindegaerd on hold te zetten, in afwachting van de overige ontwikkelingen in Rothem, en in het eerste kwartaal van 2022 weer contact op te nemen met INNOVO;
4. schoolbestuur kom Leren conform concept-brief te informeren over de Businesscase en de verdere afhandeling van hun huisvestingsaanvraag 2020 inzake De Bundeling;
5. schoolbestuur INNOVO conform concept-brief te informeren over de Businesscase en de verdere afhandeling van hun huisvestingsaanvraag 2021 inzake De Lindegaerd;
6. de gemeenteraad te informeren over de Businesscase conform concept-raadsinformatiebrief;
met inachtneming van: wethouder Hovens is gemandateerd de brieven en de raadsinformatiebrief aan te passen naar aanleiding van de reactie van INNOVO.