Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 25-01-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 25-01-2022

Gepubliceerd op: 02 februari 2022 16:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 januari 2022.

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 januari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 januari 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 januari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Rolverdeling uitvoeringsfase St. Catharinastraat te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten het collegebesluit van 11 november 2020 inzake proces en governance St. Catharinastraat te bevestigen en dit schriftelijk te communiceren met BCAG en Cleophas Consultancy BV conform concept-brief.

Principeverzoek tot woningsplitsing Raar 40-42 te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in beginsel in te stemmen met de gevraagde woningsplitsing.

Gunning ontwerpwerkzaamheden herinrichting Markt e.o. te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de gunning voor de ontwerpwerkzaamheden aan de laagste inschrijver: Kragten te Herten.

Afwijken van advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake Rothemermolen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het aangepaste programma voor het zorgconcept in het rijksmonument Rothemermolen en afwijking van de vastgestelde exploitatieovereenkomst;
2. het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake de realisatie van een zorgcentrum in rijksmonument Rothemermolen naast zich neer te leggen vanwege de maatschappelijke wenselijkheid van het zorgconcept.

Bezwaarschrift tegen besluit wijziging monumentenregister Proosdijpark te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-bezwaarschrift tegen het besluit van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed namens de minister van OCW d.d. 29 december 2021 betreffende de wijziging van het monumentenregister van het Proosdijpark.

Raadsinformatiebrief opwaardering Sint Agnesplein Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de aanpak voor de verdere opwaardering van het Sint Agnesplein in Bunde;
2. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.

Verzoek om restitutie betaalde grafrechten/leges

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Vanwege de gebleken bijzondere omstandigheden de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen toe te passen;
  2. op grond van deze hardheidsclausule verzoekster tegemoet te komen door van de in 2017 betaalde leges/grafrechten 2/3 deel (€ 502,--) te restitueren, nadat verzoekster formeel afstand heeft gedaan van de grafrechten van het graf op de begraafplaats Meerssen.

Raadsinformatiebrief stimuleringsregeling winkelgebieden

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de stimuleringsregeling winkelgebieden 2021 conform concept-raadsinformatiebrief.

Aanvullende financiële vergoeding bemensing Servicepunt Visit Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten jaarlijks een bedrag van € 400,-- beschikbaar te stellen als aanvullende vergoeding ten behoeve van de bemensing van het Servicepunt Visit Zuid-Limburg gevestigd in Bloemenhuis de Zonnestraal.

Samenstelling en benoeming leden hoofdstembureau dat tevens als centraal stembureau fungeert. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad moet op grond van de Kieswet een hoofdstembureau dat tevens als centraal stembureau fungeert worden ingesteld

Besluit: het college van B&W heeft besloten de betreffende personen te benoemen als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, lid van het hoofdstembureau tot en met 31 december 2025.

Nazorg hoogwaterramp: faciliteren ophalen grofvuil door gemeente

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het op 3 februari 2022 en 3 maart 2022 ophalen van grofvuil op een van te voren afgesproken adres.