Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 22-06-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 22-06-2021

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 19:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 juni 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 juni 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 juni 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 juni 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
(Her)benoeming commissieleden van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften per 1 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Per 1 juli 2021 te herbenoemen: mevr. S. Polleunis als voorzitter, dhr. R. Engelen als lid en plaatsvervangend voorzitter en de heren R. Friesen en P. de Jonge beiden als lid van de kamer VROM, dhr. J. Quaedvlieg als lid van de kamer AZ en dhr. E. Weusten als lid van zowel de kamer VROM als AZ allen voor de periode tot 1 juli 2025;
2. per 1 juli 2021 te benoemen: mevr. S. Dassen-Vranken als voorzitter van de kamer AZ voor de periode tot 1 juli 2023;
3. per 1 juli 2021 te benoemen: dhr. B. Smeijsters als lid en plaatsvervangend voorzitter en dhr. M. Huppertz als lid van de kamer AZ voor de periode tot 1 juli 2025;
4. het college van B&W van de gemeente Gulpen-Wittem op grond van artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht ondertekeningsmandaat te verlenen ten behoeve van de (her)benoemingsbesluiten.

Onderwerp:
Aanwijzing toezichthouders Wabo/BRP (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Basisregistratie Personen)
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten ing. G.H.B. Ekelhoff en A.A.J.M. Konsten aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar voor het uitvoeren van toezichthoudende taken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet basisregistratie personen.

Onderwerp:
Nieuwe werkwijze kennisgevingen op grond van de Wet elektronische publicaties per 1 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de nieuwe werkwijze om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
2. kennis te nemen van de informatieverstrekking aan medewerkers en burgers;
3. kennis te nemen van het feit dat bij- c.q. aframing op de betreffende budgetten plaatsvindt bij de begroting 2023.

Onderwerp:
Wijziging Bestemmingsplan Waterval 7A te Ulestraten: omzetting bedrijf naar wonen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten het wijzigingsplan voor het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming op het adres Waterval 7A te Ulestraten vast te stellen en vervolgens dit plan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

Onderwerp:
Uitvoeren gemeentelijke bodemtaken door de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. De huidige gemeentelijke bodemtaken te laten uitvoeren door de RUDZL en deze taken op te nemen in het werkprogramma van de RUDZL;
2. hiervoor voor de tweede helft van 2021 € 20.825,-- bij te ramen voor de inhuur van de RUDZL en dit bedrag mee te nemen in de 2e Bestuursrapportage 2021;
3. een bedrag van € 29.750,-- structureel in de begroting 2022 op te nemen om de gemeentelijke bodemtaken te laten uitvoeren door de RUDZL;
4. de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief terzake te informeren.

Onderwerp:
Accountantscontrole gemeentelijke jaaropgave 2020 inzake opgegeven verpakkingsafval
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Akkoord te gaan met de opdracht aan IPA-ACON voor het uitvoeren van de Accountantscontrole gemeentelijke jaaropgave 2020 inzake opgegeven verpakkingsafval;
2. de kosten van € 5.000,-- bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2021.

Onderwerp:
Situatieschets snoeproutes
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. De situatieschets snoeproutes voor kennisgeving aan te nemen;
2. het Stella Maris College te informeren over de situatieschets;
3. conform de in 2020 vastgestelde planning vervolg te geven aan het project snoeproutes;
met inachtneming van: het schoolbestuur / de directie expliciet te verzoeken om tijdens start nieuwe schooljaar aandacht te besteden aan deze problematiek.

Onderwerp:
Verzoek Stichting Vrienden van de Bibliotheek Meerssen inzake plaatsen zuiltje gedichtenroute
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten conform artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht een subsidiebedrag van € 288,55 te verlenen aan de Stichting Vrienden van de Bibliotheek Meerssen ten behoeve van plaatsing van het zuiltje gedichtenroute.

Onderwerp:
Deelname Meerssen aan de Green Destinations Top 100 Duurzame bestemmingen 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten deel te nemen aan de Green Destinations Top 100 Duurzame bestemmingen 2021.

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief uitwerking motie tarief toeristenbelasting gemeente Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de concept-raadsinformatiebrief inzake uitwerking motie "Tarief toeristenbelasting gemeente Meerssen" vast te stellen.

Onderwerp:
Verzoek om een bijdrage voor het uit te brengen fotoboek "De Geul – een grensoverschrijdende schoonheid" en een verzoek voor het uit te brengen boek "Schilders uit Zuid-Limburg". In beide boeken neemt de gemeente Meerssen een belangrijke positie in.
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. Aan de ene aanvrager een waarderingssubsidie van € 250,-- toe te kennen voor het uit te brengen fotoboek "De Geul – een grensoverschrijdende schoonheid¨;
2. aan de andere aanvrager een waarderingssubsidie van € 250,-- toe te kennen voor het uit te brengen boek "Schilders uit Zuid-Limburg";
als tegenprestatie ontvangt de gemeente van elk van de genoemde boeken 3 exemplaren.