Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19-07-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19-07-2022

Gepubliceerd op: 31 augustus 2022 12:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 juli 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juli 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 juli 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 juli 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beslissing op tweetal bezwaarschriften tegen opgelegde last onder dwangsom inzake gebruik van binnenterrein voor bedrijfsmatige doeleinden aan Molenveldweg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 14 juni 2022;
  2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamante ontvankelijk, doch de bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. conform het onder 1 bedoelde advies de bezwaren van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Projectinzet Businesscase Samenvoeging Re-integratieketen – uitwerking Variant 3

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de opdrachtomschrijving, projectopzet met concept-planning en het profiel van de projectleider;
  2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van in totaal een maximumbedrag van € 150.000,-- voor de projectleiding en specialistische expertise om in het 1e kwartaal 2023 tot een gedegen en gedragen besluitvormingsdocument te komen, waarover alle zes colleges en gemeenteraden een definitief besluit kunnen nemen. Voor de gemeente Meerssen komt dit volgens de verdeelsleutel uit op een bedrag van maximaal € 6.915,--.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake onderhoud groen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake onderhoud groen te beantwoorden conform concept-brief.

Onderhoud houten brug Proosdijpark

Besluit: het college van B&W heeft besloten opdracht te verstrekken voor het reinigen en schilderen van de houten brug in het Proosdijpark inclusief het leveren, opbouwen en verwijderen van de voor de uitvoering van het werk benodigde hulpconstructies (steiger).

Aanpak energiearmoede

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen;
2. in te stemmen met opdrachtverlening aan de WoonWijzerWinkel Limburg (WWWL) conform offerte ter hoogte van € 149.234,14 (inclusief BTW). Hierbij wordt ingezet op het bereiken en helpen van 300 huishoudens die te maken hebben met energiearmoede vóór het aankomende stookseizoen (oktober/november);
3. in te stemmen met het opstellen van de subsidiebeschikking voor de WWWL conform de voorliggende aanpak.

Subsidieaanvraag bij Provincie Limburg in RES (Regionale Energie Strategie)-verband: Aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming Woningen 2022-2023
Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de aanvraag subsidie Aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023;
  2. ermee in te stemmen om de aanvraag in samenwerking met de gemeenten Vaals, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten uit te voeren;
  3. een bedrag van € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor cofinanciering van de uitvoering van de regeling en dit te dekken uit de structurele middelen Energietransitie;
  4. het afdelingshoofd Ruimte te mandateren met beslissingsbevoegdheid voor de gemeente Meerssen wanneer de subsidieaanvraag bij de provincie Limburg plaatsvindt.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie Lokaal DNA inzake kermis Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie Lokaal DNA inzake kermis Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.

Start bestemmingsplanprocedure camping 't Geuldal te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten conform artikel 3.8 Wro (Wet ruimtelijke ordening) jo. afdeling 3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht) de procedure te starten voor de camping 't Geuldal. Aanpassing bestemmingsplan onderdeel Camping 't Geuldal.

Voortgangsrapportage revitalisering organisatie gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de voortgangsrapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Huren c.q. in gebruik nemen van panden ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het huren c.q. in gebruik nemen van diverse panden in de gemeente ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.