Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 15-02-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 15-02-2022

Gepubliceerd op: 23 februari 2022 15:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 februari 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 8 februari 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 8 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Sanering RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) borden binnen de gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Door middel van een sanering van verkeersborden te komen tot een minimum aan RVV borden, waarbij gegarandeerd is dat de verkeersdeelnemers aan de inrichting van de wegen kunnen herkennen wat er van hen verlangd wordt. Onnodige borden worden gesaneerd en foutieve borden worden aangepast;
 2. een verkeersbesluit te nemen voor het saneren van borden en het aanpassen van foutieve borden;
 3. voor de inventarisatie en inspectie 2 offertes te vragen aan Verkeerskundig adviesbureau Ronnico bv en Adviesbureau voor Verkeersinventarisatie - Buiten-Ruimte.

Proces realisatie West-Ontsluiting Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom de realisatie van de nieuwe verbindingsweg de zogenaamde West-Ontsluiting Ulestraten;
 2. aan Royal Haskoning/DHV opdracht te verstrekken voor de contractvoorbereiding West-Ontsluiting Ulestraten;
 3. een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure op te starten voor de daadwerkelijke realisering van de West-Ontsluiting Ulestraten;
 4. voor de realisatie van het werk de volgende 3 bedrijven uit te nodigen namelijk Wegenbouw BLM, BAM infra en Wegenbouw Kurvers.

Raadsinformatiebrief inzake rolverdeling uitvoeringsfase St. Catharinastraat te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de rolverdeling uitvoeringsfase St. Catharinastraat.

Verjaring grond Pastoor van Eijsstraat 17 te Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek namens de bewoner tot bevrijdende verjaring d.d. 10 januari 2022;
 2. de verjaring te erkennen;
 3. op grond van de 'Beleidslijn schadevergoeding bij erkenning verjaring 2021' geen schadevergoeding te vorderen.

Presentatie Kunstroutefolder Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de nieuwe kunstroutefolder Meerssen;
 2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de nieuwe kunstroutefolder Meerssen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Delta Fiber voor wat betreft aanleg glasvezelkabel buitengebied Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gemeente Meerssen en DELTA Fiber Netwerk B.V. voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied en de kernen te ondertekenen;
 2. wethouder Hovens door de burgemeester te laten machtigen voor de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst;
 3. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief hierover te informeren.