Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 14-06-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 14-06-2022

Gepubliceerd op: 22 juni 2022 15:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 juni 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 juni 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 7 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie KIJK!!! inzake veiligheid en overlast Maastricht Aachen Airport

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie KIJK!!! inzake veiligheid en overlast Maastricht Aachen Airport te beantwoorden conform concept-brief.

Machtigingsbesluit gezamenlijke aanbesteding VRI's (Verkeersregelinstallaties)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Het machtigingsbesluit te ondertekenen om daarmee de aanbesteding van het onderhoud van onze 2 VRI's mee te laten liften in de aanbestedingsprocedure van de gemeente Maastricht;
  2. het machtigingsbesluit te ondertekenen om daarmee de aanbesteding van de vervanging van onze 2 VRI's mee te laten liften in de aanbestedingsprocedure van de gemeente Maastricht.

Raadsinformatiebrief Transformatieplan Jeugdhulp Jeugdhulpregio Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief inzake transformatieplan jeugdhulp jeugdhulpregio Zuid-Limburg.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie CDA inzake aanleg glasvezel buitengebied

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie CDA inzake aanleg glasvezel in het buitengebied te beantwoorden conform concept-brief.

Financiële bijdrage coronatoegangsbewijzen (CTB)-controles

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Op grond van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving op CTB-controles in totaal € 5.422,98 uit te keren aan V.V. Bunde, Brasserie Brocante en de Proosdij;
  2. de aanvraag van het Verdrag van Meerssen af te wijzen wegens het ontbreken van een onderbouwing van de gemaakte kosten.

1e Bestuursrapportage 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de voorliggende concept 1e Bestuursrapportage 2022;
  2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.

 

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake kruising Tussen de Bruggen / Molenveldweg te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake kruising Tussen de Bruggen / Molenveldweg te beantwoorden conform concept-brief.

Afkondiging Tennet/Enexis inzake transportcapaciteit elektriciteitsnet

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de afkondiging door TenneT over transportschaarste op het elektriciteitsnetwerk;
  2. de gemeenteraad hierover te informeren conform concept-raadsinformatiebrief en bijlage.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten op basis van de adviezen dat er over 2021 geen (eventuele) neveninkomsten van (voormalige) collegeleden voor verrekening in aanmerking komen.