Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 08-02-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 08-02-2022

Gepubliceerd op: 16 februari 2022 09:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 februari 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 1 februari 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 februari 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 1 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verdeling financiën budget Natuur- en landschapsprojecten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het voeren van gesprekken met Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) om de activiteiten van voormalig IKL over te nemen en hier een voorstel in te doen;
 2. vooralsnog voor het jaar 2022 een bedrag ad € 4.315,-- , met inachtneming van de inflatie, bij te ramen in de 1e Bestuursrapportage 2022.

Concept-plan 'Zicht op Thuis, beleidsplan 2021-2024, Maastricht, april 2021'

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Met het voorliggende concept 'Zicht op Thuis, beleidsplan 2021-2024, Maastricht, april 2021' in te stemmen;
 2. het concept 'Zicht op Thuis, beleidsplan 2021-2024, Maastricht, april 2021' voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen ter advisering.

Beslissing op bezwaarschrift tegen aantal toegekende minuten hulp bij het huishouden

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaarschrift tegen de omvang van de indicatie voor hulp bij het huishouden ongegrond te verklaren;
 3. het primaire besluit d.d. 10 augustus 2021 (verzonden 18 augustus 2021) te handhaven en een extra motivering hieraan toe te voegen.

Aanvullend subsidie 2021 stichting MEE Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten als gevolg van de overproductie over het jaar 2021 aan stichting MEE Zuid-Limburg een aanvullend subsidie te verlenen van een bedrag van € 29.500,--, inclusief de doorlopende trajecten van 2021 naar 2022 (40 uren).

Jaarplan 2022 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Het 'Jaarplan 2022 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen' vast te stellen en de kosten ad € 759.787,-- ten laste te brengen van de voorziening 'Onderhoudsvoorziening planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen';
 2. kennis te nemen van en in te stemmen met het uitgestelde onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Dit ten gevolge van nog lopende onderzoeken en nog te maken keuzes met betrekking tot de toekomst van de objecten.

Bestemming rekeningsaldo project 'Knopen Lopen Project 2021'

Besluit: het college van B&W heeft besloten via het raadsvoorstel Bestemming saldo van de rekening van baten en lasten 2021 een bedrag ad € 46.000,-- van het resterend budget Toerisme toe te voegen aan de post Toerisme 2022.

Raadsinformatiebrief stand van zaken nieuwbouw openbare daltonschool De Bundeling en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet aan schoolbestuur kom Leren

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de actuele stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van De Bundeling;
 2. het door de gemeenteraad vrijgemaakte voorbereidingskrediet stapsgewijs beschikbaar te stellen aan schoolbestuur kom Leren als bouwheer.

Bedrijfsvoeringskalender 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de bedrijfsvoeringskalender 2022.

Raadsinformatiebrief over voortgang van het initiatief 300 bomen Bunde-Oost

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voortgang van het initiatief 300 bomen Bunde-Oost.

Brief aan Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) als reactie op ontvangen brief d.d. 28 januari 2022

Besluit: het college heeft besloten in te stemmen met de concept-brief aan Stichting LVO als reactie op de ontvangen brief d.d. 28 januari 2022.