Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 26-09-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 26-09-2023

Gepubliceerd op: 06 oktober 2023 11:05

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 september 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 september 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19 september 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verlenging verblijfsovereenkomst opvang vluchtelingen Oekraïne in hotel Sam Sam

Besluit: het college van B&W heeft besloten het contract met de uitbater van hotel Sam Sam te verlengen met een jaar, derhalve tot eind december 2024.

Gunning wachtdienst Openbare Ruimte Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten de firma Sjaak Janssen Dierplagen Preventie & Riool inventarisatie B.V. de overeenkomst voor de wachtdienst te gunnen van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2024, 1,5 jaar. Dit in afwijking van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Meerssen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een schuilstal voor paarden en verhardingen/paden op perceel Graaf Wolter Hoenstraat te Geulle

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 8 september 2023;
2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaar van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

Samenwerkingsconvenant Handle with Care Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Tot het aangaan van het samenwerkingsconvenant Handle with Care Maastricht-Heuvelland;
2. wethouder de Rond (als plaatsvervangster van wethouder Smeets) te mandateren om dit samenwerkingsconvenant te ondertekenen;
3. in te stemmen met het concept-mandaatbesluit Handle with Care Maastricht – Heuvelland;
4. in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief.

Ondersteuningsbudget plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met een eenmalige bijdrage aan de GGD Zuid-Limburg, wat betreft de door hen geleverde bijdrage aan het plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), ter hoogte van € 7.400,--;
2. dit bedrag bij te ramen in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie BRUG-M inzake wateroverlast

Besluit: het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie BRUG-M inzake wateroverlast te beantwoorden conform concept-brief.