Terug
Snelzoeken

Artikel Leden college van B&W

Burgemeester Mirjam Clermonts-AretzBurgemeester Mirjam (M.A.H.) Clermonts-Aretz
Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving

Wethouder Jan GulikersWethouder Jan (J.J.M.) Gulikers
1e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Financiën (incl. belastingen, aanbestedingsbeleid, debiteuren)
 • Dienstverlening (o.a. Klantcontactcentrum KCC)
 • Bedrijfsvoering, waaronder o.a.:
  - ICT, inkoop, facilitaire zaken
  - huisvesting bestuurscentrum en raadszaal
 • Uitvoering Participatiewet (voorheen Sociale zaken), waaronder o.a.:
  - contacten met sociale werkvoorziening (MTB)
  - contacten met Adviesraad Sociaal Domein (samen met wethouder Heusschen)
  - projecten voor bijstandsgerechtigden
 • Accommodatiebeleid en gebouwenbeheer
 • Binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthal)
 • Zwembaden
 • Subsidiebeleid
 • Burgerparticipatie, waaronder o.a.
  - contacten met Buurtnetwerken
 • Kunst, cultuur en erfgoed, waaronder o.a.:
  - contacten met instellingen, verenigingen en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed (o.a. muziekkorpsen, koren, toneelgezelschappen, carnavalsverenigingen, schutterijen, heemkundeverenigingen, oranjecomités, e.d.)
  - openbare bibliotheek
  - musea (Erfgoedhuis, Natuurhistorisch Museum)
  - kunst in de openbare ruimte
  - kunstmanifestaties en exposities
  - monumenten
  - archeologie
 • Lokale omroep
 • Leefbaarheid in de kernen, waaronder sociale cohesie
  - vrijwilligersbeleid
  - gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken (zoals De Ketel, ’t Zaelke, e.d.)
  - opstellen dorpsontwikkelingsplannen
 • St. Catharinastraat
 • Sport
  - contacten met sportverenigingen/-clubs
  - buitensportaccommodaties (sportvelden en sportparken, inclusief opstallen)

Wethouder Marly HeusschenWethouder Marly (E.M.J.) Heusschen
2e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder o.a.:
  - contacten met Adviesraad Sociaal Domein (samen met wethouder Gulikers)
  - contacten met verenigingen, instellingen en organisaties op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning (zorg- en verpleegcentra, gehandicaptenorganisaties, ziekencomités, maaltijdenservice, De Zonnebloem, voedselbank/De Ruggesteun, mantelzorgorganisaties, e.d.)
 • Armoedebeleid
 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid, waaronder o.a.:
  - contact met verenigingen, organisaties en instellingen op het algemene gebied van jeugd en jongeren (o.a. Jeugd- en jongerenwerk, Scouting, e.d.)
  - ontmoetingsplekken voor jongeren
  - openbare speelvoorzieningen voor kinderen en speeltuin
 • Ouderenbeleid, waaronder o.a.:
  - contacten met verenigingen, instellingen en organisaties voor ouderen
  - voorzieningen voor ouderen
 • Onderwijs, waaronder o.a.:
  - onderwijshuisvesting / schoolgebouwen
  - leerplicht
  - leerlingenvervoer
  - educatieve projecten
 • Kinderopvang en Peuterspeelzalen (incl. VVE)
 • Volksgezondheid, waaronder o.a.
  - contacten met medische centra, GGD, e.d.
 • Inburgering en integratie vluchtelingen en statushouders
 • Ontwikkelingshulp/-samenwerking
  - contacten met instellingen op het gebied van ontwikkelingshulp (o.a. MOS, SMHO)

Wethouder Paul Sanders
Wethouder mr. Paul (F.P.M.) Sanders
3e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Personeel en organisatie
 • Ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebiedsplanontwikkeling
 • Wonen
 • Openbare groenvoorzieningen
 • Openbare watervoorzieningen
 • Waterbeheer en rioleringen
 • Natuur en landschap, waaronder o.a.:
  - contacten met verenigingen, organisaties en instellingen op het gebied van natuur en landschap (IVN, Groenplatform, e.d.)
  - natuurbescherming / onderhoud bos, heide, enz.
 • Milieu en coördinatie duurzaamheidsbeleid, waaronder o.a.
  - contacten met verenigingen, organisaties en instellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (bv. Stichting Duurzaamheid, Milieudefensie, e.d.)
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • Energie
 • Openbare begraafplaatsen
 • Luchthaven (i.c. Maastricht Aachen Airport)
 • Omgevingswet, voorbereiding en uitvoering

Wethouder Luc Volders
Wethouder Luc (L.C.G.) Volders 
In verband met ziekteverlof wordt wethouder Luc Volders sinds 4 november 2019 vervangen door plaatsvervangend wethouder Remco Vertommen.

 

PPlaatsvervangend wethouder Remco Vertommen
laatsvervagend wethouder Remco (R.H.A.) Vertommen 
4e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Verkeer, waaronder o.a.
  - wegen en straten
  - bruggen
  - bermen en trottoirs
  - verkeersborden
  - openbare verlichting
  - gladheidsbestrijding
  - straatreiniging en onkruidbestrijding
  m.u.v. St. Catharinastraat
 • Bereikbaarheid / openbaar vervoer
 • Parkeren
 • Economie, waaronder o.a.
  - contacten met ondernemers, bedrijven, horeca, ondernemersverenigingen, enz.
  - markten
 • Toerisme
  - contacten met eigenaren/exploitanten van verblijfsaccommodaties
  - contacten met VVV
  - voorzieningen voor toeristen
 • Recreatie
  - wandel- en fietsroutes
 • Evenementen: coördinerend portefeuillehouder

De Gemeentesecretaris is de adviseur van het college van B&W

Wilt u een van de collegeleden spreken?
U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
telefoon 043-3661607 of 043-3661616
e-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl
Bij het maken van een afspraak via het bestuurssecretariaat vragen wij u duidelijk aan te geven waarover het gaat. Op basis daarvan kan het secretariaat vaststellen of de gemeente u bestuurlijk dan wel ambtelijk van dienst kan zijn.