Artikel Leden college van B&W

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester Mirjam (M.A.H.) Clermonts-Aretz
Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Personeel en Organisatie
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Bedrijfsvoering (huisvesting, informatisering & automatisering)

Wethouder Guido Houben
Wethouder drs. Guido (G.E.H.) Houben
1e loco-burgemeester
Portefeuille: 

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Planontwikkeling/centrumplan
 • Verkeer en vervoer, A2-A79
 • Volkshuisvesting
 • Grondgebiedszaken
 • Openbare werken
 • Economie
 • Luchthaven
 • Milieu en duurzaamheid
 • Natuur en landschap
 • Water

Plaatsvervangend wethouder Berry van Rijswijk
Wethouder Berry (L.W.) van Rijswijk
2e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Breed welzijn (leefbaarheid en sociale samenhang)
 • Sociale zaken (participatiewet)
 • WMO, zorg
 • Volksgezondheid
 • Jeugd en jongerenbeleid, jeugdzorg
 • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
 • Onderwijs
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Toerisme
 • Werkgelegenheid
 • Accommodatiebeleid
 • Gebouwenbeheer
 • Burgerparticipatie en gemeentelijke dienstverlening
 • Monumenten en cultureel erfgoed

Wethouder Désirée Cortenraede diende op 1 februari 2018 haar ontslag in.
Meer informatie

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur: 
mr Jacques (J.J.M.) Eurlings

Wilt u een van de collegeleden spreken?

U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
telefoon 043-3661607 of 043-3661616
e-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl