Terug
Snelzoeken

Artikel Leden college van B&W

Burgemeester Mirjam Clermonts-AretzBurgemeester Mirjam (M.A.H.) Clermonts-Aretz

Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving

Wethouder Jan GulikersWethouder Jan (J.J.M.) Gulikers

1e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Financiën (incl. belastingen, aanbestedingsbeleid, debiteuren)

 • Dienstverlening (o.a. Klantcontactcentrum KCC)
 • Bedrijfsvoering, waaronder o.a.:
  - ICT, inkoop, facilitaire zaken
  - huisvesting bestuurscentrum en raadszaal
 • Uitvoering Participatiewet (voorheen Sociale zaken), waaronder o.a.:
  - contacten met sociale werkvoorziening (MTB)
  - contacten met Adviesraad Sociaal Domein (samen met wethouder Heusschen)
  - projecten voor bijstandsgerechtigden
 • Accommodatiebeleid en gebouwenbeheer
 • Binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthal)
 • Zwembaden
 • Subsidiebeleid
 • Burgerparticipatie, waaronder o.a.
  - contacten met Buurtnetwerken
 • Kunst, cultuur en erfgoed, waaronder o.a.:
  - contacten met instellingen, verenigingen en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed (o.a. muziekkorpsen, koren, toneelgezelschappen, carnavalsverenigingen, schutterijen, heemkundeverenigingen, oranjecomités, e.d.)
  - openbare bibliotheek
  - musea (Erfgoedhuis, Natuurhistorisch Museum)
  - kunst in de openbare ruimte
  - kunstmanifestaties en exposities
  - monumenten
  - archeologie
 • Lokale omroep
 • Leefbaarheid in de kernen, waaronder sociale cohesie
  - vrijwilligersbeleid
  - gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken (zoals De Ketel, ’t Zaelke, e.d.)
  - opstellen dorpsontwikkelingsplannen
 • St. Catharinastraat
 • Sport
  - contacten met sportverenigingen/-clubs
  - buitensportaccommodaties (sportvelden en sportparken, inclusief opstallen)

Wethouder Marly HeusschenWethouder Marly (E.M.J.) Heusschen

2e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder o.a.:
  - contacten met Adviesraad Sociaal Domein (samen met wethouder Gulikers)
  - contacten met verenigingen, instellingen en organisaties op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning (zorg- en verpleegcentra, gehandicaptenorganisaties, ziekencomités, maaltijdenservice, De Zonnebloem, voedselbank/De Ruggesteun, mantelzorgorganisaties, e.d.)
 • Armoedebeleid
 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid, waaronder o.a.:
  - contact met verenigingen, organisaties en instellingen op het algemene gebied van jeugd en jongeren (o.a. Jeugd- en jongerenwerk, Scouting, e.d.)
  - ontmoetingsplekken voor jongeren
  - openbare speelvoorzieningen voor kinderen en speeltuin
 • Ouderenbeleid, waaronder o.a.:
  - contacten met verenigingen, instellingen en organisaties voor ouderen
  - voorzieningen voor ouderen
 • Onderwijs, waaronder o.a.:
  - onderwijshuisvesting / schoolgebouwen
  - leerplicht
  - leerlingenvervoer
  - educatieve projecten
 • Kinderopvang en Peuterspeelzalen (incl. VVE)
 • Volksgezondheid, waaronder o.a.
  - contacten met medische centra, GGD, e.d.
 • Inburgering en integratie vluchtelingen en statushouders
 • Ontwikkelingshulp/-samenwerking
  - contacten met instellingen op het gebied van ontwikkelingshulp (o.a. MOS, SMHO)

Wethouder Paul Sanders
Wethouder mr. Paul (F.P.M.) Sanders

3e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Personeel en organisatie
 • Ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebiedsplanontwikkeling
 • Wonen
 • Openbare groenvoorzieningen
 • Openbare watervoorzieningen
 • Waterbeheer en rioleringen
 • Natuur en landschap, waaronder o.a.:
  - contacten met verenigingen, organisaties en instellingen op het gebied van natuur en landschap (IVN, Groenplatform, e.d.)
  - natuurbescherming / onderhoud bos, heide, enz.
 • Milieu en coördinatie duurzaamheidsbeleid, waaronder o.a.
  - contacten met verenigingen, organisaties en instellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (bv. Stichting Duurzaamheid, Milieudefensie, e.d.)
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • Energie
 • Openbare begraafplaatsen
 • Luchthaven (i.c. Maastricht Aachen Airport)
 • Omgevingswet, voorbereiding en uitvoering

Wethouder Luc Volders
Wethouder Luc (L.C.G.) Volders

Wethouder Luc Volders (van verkeer, bereikbaarheid/openbaar vervoer, parkeren, economie, toerisme, sport, recreatie en evenementen) heeft 18 augustus om gezondheidsredenen zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Conform de Gemeentewet gaat het ontslag in met ingang van 18 september 2020, of zoveel eerder als een eventuele opvolger de benoeming heeft aangenomen.

Gemeentesecretaris

De Gemeentesecretaris is de adviseur van het college van B&W

Wilt u een van de collegeleden spreken?

U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
e-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl.

Bij het maken van een afspraak via het bestuurssecretariaat vragen wij u duidelijk aan te geven waarover het gaat. Op basis daarvan kan het secretariaat vaststellen of de gemeente u bestuurlijk dan wel ambtelijk van dienst kan zijn.