Artikel Leden college van B&W

Burgemeester Mirjam Clermonts-AretzBurgemeester Mirjam (M.A.H.) Clermonts-Aretz
Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving

Wethouder Jan GulikersWethouder Jan (J.J.M.) Gulikers
1e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Bedrijfsvoering (huisvesting, informatisering & automatisering)
 • Sociaal domein: Participatiewet (sociale zaken)
 • lnkoop en aanbestedingen
 • Financiën (inclusief belastingen)
 • Accommodaties en gebouwenbeheer
 • Kunst en cultuur (inclusief monumenten, cultureel erfgoed en lokale omroep)
 • Coördinatie samenwerking tussen burgers en overheid en leefbaarheid kernen
 • Raadzaal

 Wethouder Marly HeusschenWethouder Marly (E.M.J.) Heusschen
2e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Sociaal domein: WMO
 • Sociaal domein: Jeugdzorg
 • Jeugdbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Peuteropvang en kinderopvang
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid

Wethouder Paul SandersWethouder mr. Paul (F.P.M.) Sanders
3e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Personeel en Organisatie
 • Wonen
 • Riool- / waterbeheer
 • Natuur / landschap
 • Openbaar groen
 • Milieu en coördinatie duurzaamheid
 • Maastricht Aachen Airport
 • Ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebieds- en planontwikkeling
 • Omgevingswet

Wethouder Luc VoldersWethouder Luc (L.C.G.) Volders
4e loco-burgemeester
Portefeuille:

 • Verkeer en bereikbaarheid (inclusief parkeren)
 • Sport
 • Economie en werkgelegenheid
 • Toerisme
 • Evenementen

 Gemeentesecretaris/Algemeen directeur: 
mr Jacques (J.J.M.) Eurlings

Wilt u een van de collegeleden spreken?
U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
telefoon 043-3661607 of 043-3661616
e-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl