Gemeente Meerssen | College van B&W

Artikel College van B&W

Het college van B&W
Het college van B&W bestaat uit de burgemeester, twee fulltime wethouders en twee parttime wethouders. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Meerssen. Ieder lid van het college heeft zijn eigen taakgebied (portefeuille).

Het college vertaalt het beleid van de gemeenteraad naar concrete plannen. Het college wordt voor dit doel ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de algemeen directeur / gemeentesecretaris. De algemeen directeur / gemeentsecretaris is ook bij elke collegevergadering aanwezig als adviseur van het college. Het college van b&w legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel worden openbare notulen gemaakt. U kunt de openbare besluitenlijsten van het college van b&w raadplegen op deze website. Het college van b&w vergadert neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Anders dan in de raadsvergadering mag tijdens de collegevergadering ook de burgemeester haar stem uitbrengen. Als de stemmen staken (evenveel vóór als tegen) geeft de stem van de burgemeester zelfs de doorslag.

Om doelmatig te kunnen werken, zijn de taken binnen het college van B&W onderling verdeeld (portefeuilleverdeling). Tot aan het moment van besluitvorming, beheren portefeuillehouders hun taken met een grote mate van zelfstandigheid. Besluitvorming vindt uitsluitend collegiaal plaats, dat wil zeggen met meerderheid van stemmen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen