Gemeente Meerssen | De Burgemeester

Artikel De Burgemeester

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Mirjam Clermonts-Aretz is burgemeester van de gemeente Meerssen. De burgemeester wordt niet gekozen, maar voor een termijn van zes jaar benoemd door de Kroon (= Koning en ministers). De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van b&w. Daarnaast heeft zij een aantal eigen taken. De burgemeester kan door de gemeenteraad worden gevraagd verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde bestuur.  

Voorzitter

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergaderingen draagt zij als voorzitter zorg voor een goede gang van zaken. Tijdens de bestuurlijke beraadslaging die aan de besluitvorming door de gemeenteraad voorafgaat, heeft zij een adviserende stem. De voorzitter neemt niet deel aan de eigenlijke stemming.

De burgemeester is voorzitter en lid van het college van b&w. Tijdens de collegevergadering mag zij wel meestemmen. Bij het staken van de stemmen in het college geeft de stem van de burgemeester zelfs de doorslag.

Toezicht op college- en raadsbesluiten

De burgemeester moet alle raads- en collegebesluiten ondertekenen. Daardoor heeft zij de mogelijkheid toezicht te houden op die besluiten. Wanneer een gemeentelijk bestuursorgaan een besluit neemt dat in strijd zou kunnen zijn met de wet of het algemeen belang, kan de burgemeester dat besluit ter vernietiging voordragen aan de Kroon.

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester heeft volgens de wet een zelfstandige bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. In de gemeente Meerssen fungeert zij als hoofd van politie en brandweer. Bij ordeverstoringen, branden en grootschalige incidenten of calamiteiten heeft de burgemeester het opperbevel.

Verdere taken

De burgemeester is tevens belast met de bevordering van de burgerparticipatie, de dienstverlening en de zorg voor een goede klachtenafhandeling. Daarnaast heeft de burgemeester ook bevoegdheden in de administratieve sfeer, bijvoorbeeld het afgeven van persoonsgebonden documenten en/of verklaringen. Voor de uitoefening van haar wettelijke taken moet de burgemeester verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigt de gemeente verder in gerechtelijke kwesties.  En ook daarbuiten vervult zij namens de gemeente de belangrijkste representatieve verplichtingen.

Wilt u de burgemeester spreken?

U kunt een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat
Telefoon: 043-3661607 of 043-3661616
E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

Portefeuilles college van B&W