Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 05-03-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 05-03-2024

Gepubliceerd op: 15 maart 2024 13:20

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 februari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 februari 2024 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 februari 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 27 februari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Raadsinformatiebrief klanttevredenheid dienstverlening

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over klanttevredenheid dienstverlening.

Gunning opdracht evaluatie begrotingsproces 2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten de opdracht van de evaluatie van het begrotingsproces 2024 te gunnen aan ORGfit BV.

Onderzoek masten en vervanging armaturen bij Geulsche Boys

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. Over te gaan tot het vervangen van de traditionele veldverlichting naar LED verlichting;
2. de opdracht te verlenen aan het bedrijf Insta Zuid daar deze de gunstigste aanbieding hebben gedaan;
3. de kosten voor de vervanging van de verlichting naar LED bij het trainingsveld af te dekken (ter grootte van € 15.232,--) uit het sportveldenbeheerplan alwaar voldoende budget beschikbaar is;
4. de gewenste extra verlichting voor een deel van het hoofdveld mee te nemen bij de uitvoering van de werkzaamheden, doch de kosten hiervan voor rekening van de voetbalvereniging te laten komen (voor een bedrag ter grootte van € 7.196,--);
5. de gemeenteraad te informeren over het vervangen van de veldverlichting conform concept-raadsinformatiebrief.

Motie rookvrije sportparken in gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de rookvrije sportverenigingen in de gemeente Meerssen.

Enkelvoudige aanbesteding Argonaut
Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Meerssen aan Argonaut de opdracht te gunnen voor onafhankelijk medisch advies binnen het Sociaal Team;
2. de opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden in verband met de specifieke aard van de dienstverlening.

Uitvoering Energiearmoede fase 2

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met uitvoering Energiearmoede Fase 2;
2. in te stemmen met opdrachtverlening aan de WoonWijzerWinkel Limburg (WWWL) ter hoogte van € 19.398,-- (exclusief BTW). Hierbij wordt ingezet op het bereiken en helpen van 200 huishoudens die te maken hebben met energiearmoede;
3. in te stemmen met het toekennen van subsidie met een bedrag ter hoogte van € 187.357,90 conform de aanpak Fase 2 aan de WWWL conform concept- subsidieverleningsbeschikking;
4. eenmalig mandaat te verstrekken aan het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte om na de uitvoeringsperiode de middels dit besluit te verstrekken subsidie vast te stellen, onder voorwaarde dat deze blijkens de door WWWL aangeleverde verantwoording voldoet aan de verplichtingen uit de verleningsbeschikking;
5. in te stemmen om de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Toetredingsverzoek gemeente Roerdalen tot het samenwerkingsverband K80

Besluit: het college van B&W heeft besloten het dagelijks bestuur van de K80 te berichten dat zij instemt met het verzoek van de gemeente Roerdalen aan het dagelijks bestuur van de K80 om toe te treden tot het samenwerkingsverband K80.

Raadsvoorstel inzake beschikbaar stellen van aanvullende gemeentelijke bijdrage in transformatie van St. Agneskerk te Bunde tot multifunctioneel centrum met regionale concertzaal

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een aanvullende gemeentelijke bijdrage in de transformatie van de St. Agneskerk tot een Multi Functioneel Centrum met een regionale concertzaal.