Gemeente Meerssen | Wat doet het Groenplatform?

Artikel Wat doet het Groenplatform?

De leden van het Groenplatform hebben het 'Landschapsmanifest Meerssen' ondertekend. Daarmee spreken we de ambitie uit om het landschap van Meerssen verder te ontwikkelen en te beheren op een duurzame manier. Het landschap wordt hierdoor een gebied waar het gezond wonen, werken en leven is. Met balans tussen economische impulsen en de ontwikkeling van de specifieke gebiedskwaliteiten. Op die manier wordt het voor zowel bewoners als bezoekers mooier en beter beleefbaar.

Als shareholders van het landschap werken we actief en integraal samen in projecten en stemmen we diverse belangen af.

Hieronder leest u de tekst van het Landschapsmanifest Meerssen:

'Samen-werken aan de kwaliteit van een levend landschap'

Het Groenplatform Meerssen is een samenwerkingsverband bestaande uit publieke en maatschappelijke organisaties, die zich samen inzetten voor de kwaliteit van het landschap in Meerssen. In dat landschap dienen functies als wonen, werken, landbouw, recreatie en toerisme, natuur, water, cultuurhistorie en erfgoed een goede plek te krijgen. Door samen te werken worden middelen en expertise gebundeld om landschappelijke ambities en wensen vanuit de maatschappij waar te maken. Om deze samenwerking te onderschrijven is op 22 maart 2017 het Landschapsmanifest Meerssen ondertekend.

Kwaliteiten

Mens: Doorlopende bewoningsgeschiedenis van prehistorie tot nu, met grote hoeveelheid cultureel erfgoed in de vorm van landschapselementen, kerken, kapellen, bakhuizen,  hoeves, watermolens, kastelen, landgoederen, parken en bijbehorende verhalen en legenden.

Landschap: Bijzondere en diverse landschapsbeleving door reliëf van glooiend heuvellandschap met hellingbossen, mergelsteilwanden en voormalige groeves, bronnen en bronbeekjes, waardoor van plateau tot beekdal alle gradiënten droog-nat aanwezig zijn.

Water: Unieke situering bij samenkomst van Maas, Geul en Watervalderbeek, rivier- en beekdalen met een belangrijke ecologische functie op Euregionaal niveau en een belangrijke functie in het waterbeheer in het reliëfrijke landschap.

Bodem: Grote hoeveelheiddelfstoffen voor de bouw en goede kwaliteit vruchtbare- en vochthoudende bodem voor de landbouw, die mede verantwoordelijk zijn voor de doorlopende bewoning, het ontstaan van het huidige cultuurlandschap en  de unieke flora & fauna.

Flora & Fauna: Door het samenspel van bodem, water en natuurlijke en menselijke invloeden is er een grote variatie aan flora en fauna ontstaan die uniek is voor Nederland, zoals onder andere Gele Anemoon, Spaanse Vlag en de Vuursalamander.

Functies

Aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving met rust, ontspanning en welbevinden voor mens en dierKwalitatieve betekenis en trots voor de inwoners van de gemeente MeerssenDrager van ecologische verbindingen, natuurwaarden en signaalfunctie bij vervuiling van het milieuDrager van economische activiteiten zoals landbouw, recreatie, toerisme en nevenactiviteitenWaterbeheer (droge voeten, voldoende en schoon water), waterwinning en grondwaterbescherming

Ambitie/perspectief

Landschapspark Meerssen wordt verder ontwikkeld en beheerd op duurzame wijze tot een gebied waar het gezond wonen, werken en leven is met balans tussen economische impulsen en de ontwikkeling van de specifieke gebiedskwaliteiten. Daarbij is er oog voor zowel het beschermen, in stand houden en waar mogelijk vergroten van flora- en faunadiversiteit als ook het maatschappelijk nut van natuur en landschap en kansen voor ondernemerschap om landschap, erfgoed, recreatie en toerisme te laten bloeien.Landschap wordt meer integraal benaderd met ruimte voor natuurlijke processen om daarmee bij te dragen aan het realiseren van o.a. doelen ten aanzien van klimaatverandering en waterkwaliteit, de natuurfunctie en het vergroten van de burgerparticipatie en –bewustzijn.Komen tot eenheid in ontwikkeling en beheer van het landschap. Waar nodig wordt  hier grensoverschrijdende samenwerking met andere partners aangegaan.Het landschap wordt mooier en voor de bevolking en bezoekers beter beleefbaar, waarmee het in ieders denken en handelen een grotere plaats krijgt en men trotser wordt op de gemeente Meerssen. Een goede educatie en voorlichting liggen hieraan ten grondslag.Samen staan we sterker. Shareholders van het landschap werken actief en integraal samen in het voeren van regie v.w.b. afstemming tussen de diverse belangen als ook de handhaving om gemaakte afspraken te garanderen.

Groenplatform Meerssen

 1. Realiseren ambities
  Partijen onderschrijven de kwaliteiten, functies en ambities voor het Meerssense Landschap en werken gezamenlijk aan de in stand houding en verbetering hiervan en spannen zich in om energie en middelen vrij te maken om gezamenlijke ambities te realiseren.
 2. Duurzame Samenwerking
  Opbouwen van duurzame samenwerking tussen de organisaties met een open houding, waarbij ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Gezamenlijk opgestelde plannen vanuit een gedeeld belang draagvlak geven binnen de afzonderlijke organisaties.
 3. Coördinatie en kennisdeling
  Het Groenplatform wil gezamenlijk werken aan geïntegreerde afstemming, keuzes en visievorming met als beoogd resultaat concrete plannen en activiteiten, die in gezamenlijkheid of door de afzonderlijke partners tot uitvoering kunnen worden gebracht. Het Groenplatform is daarbij een klankbord voor alle betrokken partijen en heeft een intermediaire rol ten aanzien van bundeling van kennis en coördinatie op integrale uitvoering en brede deelname.
 4. Communicatie
  Het landschap is van ons allemaal en iedereen kan een steentje bijdragen in de realisatie van de ambities. Participatie van burgers en maatschappelijke organisaties wordt daarom gestimuleerd. Hiermee komen we ook tot een vraaggericht aanbod. Door actieve communicatie vergroten partijen draagvlak en betrokkenheid.
 5. Gastheerschap
  De ontwikkeling en het beheer van het landschap is o.a. afhankelijk van  de maatschappelijke betekenis ervan. Partijen dragen vanuit hun eigen  werkveld en de samenwerking in het Groenplatform deze betekenis uit en vervullen daarmee een rol als gastheer/ ambassadeur voor Meerssen als aantrekkelijke woon-, werk-, leef- en recreatieomgeving.

Samen staan we sterker!