Gemeente Meerssen | Adviesraad Sociaal Domein

Artikel Adviesraad Sociaal Domein

Meerssen sociaal vitaal - Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

De Adviesraad Sociaal Domein Meerssen (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders.

Welke opdracht heeft de Adviesraad Sociaal Domein?

De ASD adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over beleid en de uitvoering ervan op het terrein van het sociaal domein. Hieronder vallen onder andere kinderopvang, jeugdbeleid, voorzieningen in het kader van de WMO (bijvoorbeeld huishoudelijke zorg) tot aan de zorg voor onze senioren (bijvoorbeeld de ontwikkeling m.b.t. de dementievriendelijke gemeente).

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De ASD wil het liefst door de gemeente vanaf het begin en in co-creatie bij de beleidsvoorbereiding betrokken worden. Op deze manier kunnen we vanaf het begin adviseren en proberen mee richting te geven aan de beleidsontwikkeling. Als voorbeeld hebben we samen met de gemeente gewerkt aan het plan om onze gemeente dementievriendelijk te maken. Maar ook bij het jeugdbeleid zijn we meestal vanaf het begin betrokken. Naast de gemeentelijke beleidsontwikkelingen en gevraagde adviezen vanuit B&W, hebben we voor ons zelf ook een aantal speerpunten geselecteerd. Op deze punten willen we proactief aan de hand van een aantal concrete doelen, zelf aan de slag.

Wij vinden het erg belangrijk, dat de gemeente de burgers die het beleid aangaat, ook betrekt bij de ontwikkeling van het beleid en de beoordeling van de uitvoering. We zijn dan ook groot voorstander van uiteenlopende vormen van burgerparticipatie! Door corona is het voor eenieder moeilijk geweest invulling te geven aan deze burgerparticipatie. We vertrouwen erop, dat we na de zomervakantie ook op dit punt weer stappen kunnen zetten.

Het terrein, dat de ASD bestrijkt is groot. 
Daarom hebben we drie speerpunten gedefinieerd:

  • armoede en minima
  • huiskamers, dementievriendelijke gemeente en WMO
  • jeugd

Voor elk van die speerpunten is een werkgroep van ASD leden ingesteld. Bij onze advisering gaan we uit van het belang van de burgers, voor wie het beleid gemaakt wordt. Wij willen dan ook altijd antwoorden op de vragen:

  • wat willen de burgers en hoe zijn ze erbij betrokken?
  • wat zijn de gevolgen voor de burgers en is dat wenselijk ?

Als de betreffende werkgroep goed bij de beleidsontwikkeling betrokken is en we ons herkennen in de voorstellen, dan hoeven we geen formeel advies meer te geven. Maar soms moet dat wel: bijvoorbeeld bij bezuinigingen. In dit geval willen we in een vroeg stadium wel geïnformeerd worden en willen we ook een formeel advies geven.

Bij voorstellen van het College aan de gemeenteraad, waar wij advies over hebben gegeven, wordt ons advies meegezonden naar de gemeenteraad.

ASD Meerssen, regio Maastricht & Heuvelland en regio Zuid-Limburg

Veel van de beleidsontwikkeling vindt niet in Meerssen plaats, maar in regionaal verband Maastricht & Heuvelland en zelfs voor heel Zuid-Limburg. En dat is terecht! De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de Adviesraden in de gemeentes van deze regio's sterk gegroeid. Inmiddels zijn we zover dat we als gezamenlijke adviesraden ernaar streven een advies te geven over regionaal beleid. Een voorbeeld daarvan is in 2021 het regionale jeugdbeleid.

De gemeenten moeten dan na vaststelling van dat regionaal beleid vooral hun eigen accenten leggen bij de uitvoering van het beleid. De Adviesraad Sociaal Domein Meerssen wordt daardoor naast haar betrokkenheid bij de regionale beleidsontwikkeling steeds meer adviseur over het uitvoeringsbeleid.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

De leden van de ASD hebben allemaal een expertise op een van de terreinen waar de adviesraad zich mee bezig houdt. Daarnaast voelen we ons natuurlijk betrokken bij het wel en wee van de burgers van Meerssen. We streven ernaar dat de kernen van onze gemeente vertegenwoordigd zijn in onze ASD. De ASD bestaat uit de volgende leden:

Harry Crombag
Expertise: werkgroep armoede minima, werkgroep huiskamers, dementievriendelijke gemeente en WMO
Contact: harrycrombag@kpnplanet.nl

Bart van Dolderen
Expertise: werkgroep jeugd
Contact: b.v.dolderen@home.nl

Jerôme van Dongen - Penningmeester
Expertise: werkgroep huiskamers, dementievriendelijke gemeente en WMO
Contact: jerome.vandongen@zuyd.nl

Johan van Groningen
Expertise: werkgroep jeugd
Contact: Groningen.johan@gmail.com

Jos Jongen - Voorzitter
Expertise: werkgroep armoede, minima
Contact: jphjongen@gmail.com of tel. 06-51338710

Liza Lejeune
Expertise: werkgroep jeugd
Contact: lizalejeune@hotmail.com

Diana Rongen
Expertise: werkgroep jeugd
Contact: wereldkind@gmail.com

Ineke Swinkels
Expertise: werkgroep huiskamers, dementievriendelijke gemeente en WMO
Contact: Ineke-Swinkels@hotmail.com

Jesper Biesmans
Secretaris
Contact: jesper@biesmans.biz