Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016

Gepubliceerd op: 24 mei 2016 13:15

Weeknummer: 20
Datum: woensdag 18 mei 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

 
Openbare raadsvergadering op woensdag 25 mei 2016

Op woensdag 25 mei 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda
Onderstaande onderwerpen worden tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2016 behandeld. U kunt de  raadsvoorstellen plus achterliggende stukken lezen in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst Raadsvergadering 7 april 2016
 • Lijst van ingekomen stukken
 • Voorstel inzake vaststelling verordening werkgeverscommissie griffie 2016
 • Bemensing Vertrouwenscommissie
 • Jaardocument 2015 Veiligheidsregio en Burgernet Limburg
 • Begroting 2017 Veiligheidsregio en Burgernet Limburg
 • Voorstel actualisering beleidsregels intern klachtrecht
 • Voorstel advies Raad over lokale publieke media-instelling
 • Jaarverslag Leerplicht en RMC 2014-2015, begroting 2016 en jaarrekening 2014
 • Beleid Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
 • Begroting 2017 GGD ZL en jaarverslag 2015
 • Voorstel kadernota en ontwerp-begroting 2017 GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
 • Voorstel vaststelling exploitatie -/verhaalsovereenkomst bestemmingsplan nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle
 • Centrumplan Ulestraten en gymzaal Ulestraten
 • Voorstel Energieprojecten Ondersteuningsprogramma Energie (Energieloket en Dubbel Duurzaam)

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag
Meer Vandaag  maakt TV-opnamen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u zien vanaf de zondag na de raadsvergadering .

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda ligt tevens in papieren vorm ter inzage bij:

 • Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Meersen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, donderdag 8.30- 20.00 uur
 • Vanaf 21 mei tevens bij het gemeentelijk informatiepunt in Bibliotheek Meerssen, Proost de Beufortstraat 45 in Meerssen. Openingstijden: www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660 of bgg Yarka Dreessen 043-3661674.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Zomerdrukte bij Loket Burgerzaken
Maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart

Moet u binnenkort uw paspoort of identiteitskaart verlengen?Maak tijdig een afspraak. Doe dit minimaal drie weken voordat de geldigheid van uw reisdocument verloopt, of uw vertrek naar het buitenland. In de zomermaanden is het  extra druk bij het loket Burgerzaken. De reserveringstijd om een afspraak te maken, begint nu al op te lopen.

Maak dus tijdig een afspraak
U kunt een afspraak maken op www.meerssen.nl  via Regelen & Aanvragen - Wij werken op afspraak.  Of via het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Wij werken altijd op afspraak.

---

Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016

In verband met een collectieve middag voor alle afdelingsuitstapjes is het bestuurscentrum op dinsdagmiddag 31 mei vanaf 12 uur gesloten.

Meldingen openbare ruimte

Wilt u buiten kantooruren een melding openbare ruimte doen? Bel telefoon 043-3505345.
Tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

---

Mailing controle gegevens verenigingen/instellingen
Gemeentegids Meerssen 2016-2018

In oktober 2016 verschijnt de nieuwe Gemeentegids Meerssen 2016-2018. De gids verschijnt op initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met uitgeverij FMR Producties  / Lokaal Totaal.

Mailing ter controle gegevens
Verenigingen en instellingen die in de huidige gemeentegids vermeld staan, krijgen eind mei een e-mailbericht  van uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal met het verzoek de gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Stuur de gecontroleerde gegevens tijdig retour.

Reageer ook als er géén wijzigingen zijn
Alleen op die manier weten wij dat u de mailing in goede orde heeft ontvangen, en voorkomt u dat oude gegevns in de gids worden opgenomen

LET OP
De gemeente Meerssen werkt bij de uitgave van de gemeentegids uitsluitend samen met uitgeverij FMR Producties / Lokaal Totaal. Andere uitgevers / advertentiewervers werken NIET samen met de gemeente Meerssen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

In verband met Boels Hills Classic en Ronde van Limburg
Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat

Op 27 mei en 5 juni 2016 vinden weer de jaarlijkse wielerklassiekers Boels Hills Classic en de Ronde van Limburg plaats. Deze komen allebei ook dit jaar weer door Ulestraten. Om de verkeersveiligheid voor de wielrenners en karavaan te waarborgen, haalt de gemeente tijdelijk de zwart-witte wegversmallingspaaltjes weg in de Sint Catharinastraat. Dit gebeurt op woensdag 25 mei 2016. Op maandag 6 juni plaatsen we de paaltjes weer terug.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem is het loket Burgerzaken op maandag 30 mei 2016 gesloten. U kunt op deze dag geen producten van het loket Burgerzaken (bijv. paspoorten, id-kaarten, uittreksels) aanvragen of afhalen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--

Buurtbusproject Valkenburg / Margraten vraagt:

Vrijwillige chauffeurs  (M/V)

Wij vragen:

 • bereidheid enkele uren per week (maximaal 4 uren) tussen 07.00 en 19.00 uur  (op een vaste tijd) te rijden op het traject Eijsden, Sint Geertruid, Banholt, Margraten, Scheulder, Sibbe, Valkenburg, Houthem, Meerssen vv;
 • in bezit van rijbewijs B (of BE);
 • klantvriendelijke en plichtsgetrouwe instelling;
 • woonachtig in of in de buurt van de gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Eijsden- Margraten of gemeente Meerssen.


Wij bieden:

 • eventuele vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
 • enkele aangename activiteiten
 • kerstattentie

Aanmelden of inlichtingen:
P. Heuts (coördinator), tel. 043-4582139. E-mail: pmh.heuts@kpnplanet.nl, of J. Heidendal (voorzitter), tel. 043 4581970. E-mail: joheidendal@msn.com.

---

Aanvaag vergunning Drank- en Horecawet

Betreft:  overname Café ut Centrum, Hulserstraat 89 in Geulle.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 25-05-2016 t/m 06-07-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester van Meerssen (zie verder de informatie
over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid

Gelet op het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 2 april 2015 tot delegatie van de bevoegdheid tot onttrekking van weg(en) aan de openbaarheid aan het college van burgemeester en wethouders.

Betreft: een besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016 tot het onttrekken aan de openbaarheid van ca. 24m2 uiteen stuk openbare weg/parkeerplaats direct grenzend aan de achterkant van het pand Don Boscostraat 28, 6235 EJ Meerssen ten behoeve van het realiseren van een tuinhuis. De onttrekking geschiedt op grond van artikel 11 van de Wegenwet.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 26-05-2016 t/m 06-07-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van de gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:
Dagtekening (datum brief).Naam en adres van degene die bezwaar maakt.De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 25 mei 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina