Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 52 - 27 december 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 52 - 27 december 2017

Gepubliceerd op: 27 december 2017 09:00

Gemeentepagina: week 52
Datum: woensdag 27 december 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuwjaarsreceptie 2018
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2018

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: woensdag 3 januari 2018
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u een gelukkig & gezond 2018 toe

---

Afvalinzameling Nieuwjaarsdag

In verband met kerstmis is de inzameling van het gft-afval op maandag 1 januari verplaatst naar een latere datum. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u altijd de precieze data aan van de afvalinzameling.

afvalinzameling nieuwjaar

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat het afval vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom altijd zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.

---

Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten tot en met maandag 1 januari 2018.  Op dinsdag 2 januari 2018 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • woensdag 27 december 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 29 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Openingstijden Bureau Verkiezingen tussen Kerst & Nieuwjaar
Bureau Verkiezingen is op woensdag 27 december 2017 geopend van 09.00-10.00 uur.

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Mantelzorg
Een blijk van waardering voor uw mantelzorger
Vraag vóór 1 april 2018 het Mantelzorgcompliment 2017 aan!

Ook voor 2017 wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment 2017.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2017) en u woont in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2017 weer een blijk van waardering van eenmalig 160 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger. Ook worden er eenmalig bloemenbonnen ter waarde van 40 euro beschikbaar gesteld voor uw mantelzorger. Deze bonnen zijn naar eigen keuze te besteden bij een van de bloemisterijen in onze gemeente.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. U vindt het formulier op www.meerssen.nl. Stuur het ondertekende aanvraagformulier met één van onderstaande bewijsstukken naar: Gemeente Meerssen,  tav Sociaal Team, postbus 90, 6230 AB Meerssen. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u het formulier dan per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

 • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2017 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2017 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2017 of;
 • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2017.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2017 indienen tot uiterlijk 1 april 2018. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

Plus je Huis
Informatieavond PlusJeHuis Meerssen:
nieuw energiebesparingsproject voor huiseigenaren

Gemeente Meerssen en Volta Limburg nodigen u van harte uit op de informatieavond PlusJeHuis Meerssen in Bunde op 23 januari 2018.

Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken met zonnepanelen, de woning isoleren of besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Volta Limburg kan particuliere woningeigenaren begeleiden in het hele traject; van het kiezen van energiebesparende maatregelen tot en met de financiering en de uitvoering. Met deze nieuwe service worden bewoners ontzorgd bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Serviceprovider
Volta Limburg is de begunstigde partij uit de Europese aanbesteding naar een serviceprovider voor energiebesparing. Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van de Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en Volta Limburg zijn de concessie aangegaan voor de komende vijf jaren.

Meld u aan voor de info-avond op 23 januari 2018
Locatie: Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde.
Tijdstip: van 19.30-21.00 uur
Aanmelden via www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen

Kijk voor meer informatie over het project op: www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen

---

Stand van zaken Herbestemming Rijksmonument Weerterhof

Eigenaar bouwbedrijf van de Ven en uitvaartonderneming Yarden) willen carréboerderij en Rijksmonument Weerterhof herbestemmen tot crematorium met uitvaartcentrum. De initiatiefnemers hebben samen kritisch gekeken naar de haalbaarheid van het project. Vervolgens hebben ze samen definitief de knoop doorgehakt en besloten de herbestemming voort te zetten. Ze maakten afspraken over het verdere verloop van het project.

Procedures gestart
Onlangs hebben de initiatiefnemers de benodigde procedures in gang gezet. Hierbij maken ze gebruik van de mogelijkheid af te wijken van het bestemmingsplan door middel van een projectafwijkingsbesluit op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In de volgende alinea leggen we uit wat dit inhoudt. Om dit op te starten hebben de initiatiefnemers op 29 november 2017 de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Deze aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode en www.meerssen.nl van woensdag 13 december. Ook is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend. Deze melding treft u aan bij de officiële bekendmakingen elders op deze pagina.

Zienswijzen en beroep
De procedure van een projectafwijkingsbesluit wijkt af van een bestemmingsplanwijziging, zoals dat eerst was voorzien. De rechtsbescherming is echter gelijk. Bij een projectafwijkingsbesluit is eerst een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' nodig van de gemeenteraad. Dit is nog geen besluit om over te gaan tot vergunningverlening.   De gemeenteraad behandelt deze verklaring tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018.  Als de gemeenteraad instemt met de verklaring worden de ontwerpvergunning, ruimtelijke onderbouwing, verklaring van geen bedenkingen  en alle bijhorende stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan zienswijzen indienen. Dit zal naar verwachting in februari 2018 zijn. De ingekomen zienswijzen moeten we vervolgens afwegen, voordat de omgevingsvergunning kan worden afgegeven. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kunt u gedurende 6 weken beroepschriften indienen.

Inspraakreacties
Het voorontwerpbestemmingsplan van de herbestemming van de Weerterhof heeft van 21 juli t/m 31 augustus 2016 ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders stelde onlangs de inspraaknota vast, waarin de standpunten over de ingekomen inspraakreacties zijn ingenomen. Wij sturen deze nota aan alle insprekers toe. De reacties hebben ertoe geleid dat het plan op punten is aangepast en er aanvullende afspraken zijn gemaakt met de initiatiefnemers. Ook is het ontwerp afgestemd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie.

Hoe verder?
Naar verwachting worden in februari 2018 de ontwerpvergunning, ruimtelijke onderbouwing, verklaring van geen bedenkingen en alle bijhorende stukken 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan zienswijzen indienen. De officiële bekendmaking staat te zijner tijd op de gemeentepagina op www.meerssen.nl en (verkort) in Weekblad de Geulbode.  Tijdens deze periode organiseren wij ook een informatiemarkt. U ontvangt hier te zijner een uitnodiging voor. Tijdens deze informatiemarkt krijgt u toelichting op de plannen en is er uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook de officiële bekendmakingen van deze week onderaan deze pagina.

---

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vervangen van de gevelbedekking, Proost Willemstraat 32, 6231 CW Meerssen (ontvangen 14 december 2017);
 • het wijzigen van de verleende vergunning voor het oprichten van een zorgboerderij, Genzonweg ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 13 december 2017);
 • het brandveilig gebruiken van het Kindcentrum Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen (ontvangen 15 december 2017);
 • het wijzigen van het gebruik (kantoorfunctie), Gansbaan 7, 6231 LM Meerssen (ontvangen 12 december 2017);
 • het oprichten van een bed & breakfast, Emmaweg 58, 6231 BN Meerssen (ontvangen 14 december 2017);
 • het legaliseren van de appartementen, Andreas Sauerlaan 4a t/m 4e, 6243 CC Geulle (ontvangen 15 december 2017);
 • het verbouwen van de woning (intern), Tussen de Bruggen 73, 6231 CB Meerssen (ontvangen 15 december 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een eenlaags-tuinpaviljoen, Brommelen 39, 6243 CN Geulle.
 • voor het vervangen van de huidige ezelstal door een nieuwe te bouwen stal, Kleine Steeg ongenummerd te Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:
Betreft:
het kappen van een boom op de locatie Borgharen-Itteren van het Consortium Grensmaas,  kadastraal  bekend Bunde sectie D nr.6 (verzonden 20-12-2017).
Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure

Besluit Maatwerkvoorschriften
Voor:
The Animal Farm
Locatie: Raar 40, 6231 RR Meerssen
Datum besluit: 6 december 2017
Zaaknummer: 2017-0203817
Inzagetermijn: van 27-12-2017 t/m 07-02-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Bezwaar mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Yarden, Weert 85, 6231 RE Meerssen (ontvangen 28 november 2017). Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 27-12-2017 tot 07-02-2018
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit Centraal Stembureau op verzoek van Politieke Groepering tot wijziging van de registratie van een aanduiding

Het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen, heeft op verzoek van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, te weten Partij Groot Meerssen, op maandag 18 december 2017 besloten de reeds geregistreerde aanduiding ‘Partij Groot Meerssen’, krachtens artikel G 3 zesde lid van de Kieswet, te wijzigen in ‘Lokaal DNA’ en in te schrijven in het register van aanduidingen van politieke groepering onder nummer 6.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het volledige besluit 

___  

 

Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling  Weert 85-89, 6231 RE Meerssen

Kennisgeving: burgemeester en wethouders van Meerssen maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend: Op 7 december 2017 is een aanmeldingsnotitie in het kader van de herbestemming van het Rijksmonument de Weerterhof, Weert 85-89 te Meerssen tot crematorium en uitvaartcentrum ingediend. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportagebeoordeling op basis van artikel 7.2 lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer junctie artikel 2, tweede lid van het Besluit milieueffectrapportage. Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2017 besloten dat voor het betreffende initiatief en locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld omdat beoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt.
Ter inzage: het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen van 4 januari t/m 14 februari 2018 tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen (tel. 14 043).
Toelichting: op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere  uitspraken heeft de Raad van State dat bijvoorbeeld omwonenden en milieuverenigingen in dit geval niet als direct belanghebbende worden gezien. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de Omgevingsvergunningprocedure.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gedragscode en integriteitsregels voor wethouders en gedragscode en integriteitsregels voor burgemeester gemeente Meerssen

Betreft: de gemeenteraad van de gemeente Meerssen heeft op 14 december 2017 deGedragscodes en integriteitsregels voor de wethouders en de burgemeester vastgesteld.
In werking: vanaf 27 december 2017.
Waar ter inzage: deze besluiten worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 27 december 2017. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit van Centraal Stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot registratie van een aanduiding

Het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen, heeft op verzoek van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, te weten ´PGM het origineel´, op donderdag 21 december 2017 besloten, krachtens artikel G 3 van de Kieswet, de aanduiding ´Het Origineel´ in te schrijven in het register van aanduidingen van politieke groeperingen onder nummer 9.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het volledige besluit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 27 december 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen