Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 52 - 25 december 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 52 - 25 december 2019

Gepubliceerd op: 24 december 2019 10:00

Gemeentepagina: week 52
Datum: 
woensdag 25 december 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Kerstmis
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 20 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020.

Op maandag 6 januari 2020 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • dinsdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens bovenstaande openingstijden ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: maandag 6 januari 2020
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

---------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de Werkgeverscommissie 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 12 december 2019 het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de Werkgeverscommissie 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2020.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 23 december 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Mandaatbesluit Griffier Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 12 december 2019 het Mandaatbesluit Griffier Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2020.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 23 december 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Mandaatbesluit Werkgeverscommissie Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 12 december 2019 het Mandaatbesluit Werkgeverscommissie Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2020.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 23 december 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Intrekken Verkeersbesluit parkeerregulering omgeving Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg

Betreft: Intrekken verkeersbesluit parkeerregulering Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg. Op 13 september 2019 is het verkeersbesluit Parkeerregulering omgeving Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Een aanvullende kennisgeving stond in de Geulbode en op www.meerssen.nl. Een deel van de direct omwonenden maakte bezwaar tegen het verkeersbesluit. Op 13 november vond een inspraakavond plaats. De binnengekomen bezwaren en reacties tijdens de inspraakavond geven ons aanleiding nog eens goed te kijken naar mogelijke alternatieve maatregelen. Eind januari bespreken we een nieuw voorstel met direct omwonenden.
Besluit: Het college van B&W heeft dan ook besloten het verkeersbesluit 'Parkeerregulering Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg' in te trekken en niet over te gaan tot het invoeren van een parkeerschijfzone op de Herkenberg, Gansbaan en Hoekweg.
Opmerking: het intrekken van dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit

Betreft: het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Bunde (deelgebied: Pasweg, Pletsstraat, Maastrichterlaan en Vliegenstraat).
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1. Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Bunde middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden A0130zb en A0130ze
  - Gedeelte Pasweg vanaf huisnummer 3;
  - Pletsstraat;
  - Gedeelte Maastrichterlaan tot en met huisnummer 82;
  - Vliegenstraat.
 2. Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en bijbehorende borden L02f
  - Roggeveldstraat ter hoogte van huisnummer 1a.
  - Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 45.
  - Vliegenstraat ter hoogte van huisnummer 98.
  - Pletsstraat ter hoogte van huisnummer 38.
 3. Instellen parkeerverbod middels het aanbrengen van borden E01 in de Roggeveldstraat vanaf huisnummer 1a tot en met huisnummer 5.

Motivering: de gemeente Meerssen heeft in de voorbije periode bij reconstructies gezorgd voor de realisatie van de verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van verkeers-onveilige situaties. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in de gemeente en wordt hooggewaardeerd. Op de middel en lange termijn is het de bedoeling om binnen de kernen de inrichting van de weg te optimaliseren door toevoegen van wegen aan het 30km/uur gebied en waar mogelijk aanvullende maatregelen toe te passen in bestaande 30km/uur gebieden. De uitvoering van dit beleid gebeurt vernieuwend met een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij het principe Duurzaam Veilig als uitgangspunt geldt. Samen met de reconstructie van de Pletsstraat in Bunde wordt de categorisering van de wegen aangepast. En met dit verkeersbesluit geven wij uitvoering aan het vigerende beleid.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersbesluit

Betreft: Instellen maximum snelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom (deelgebied:  Weg van Ulestraten naar Schimmert tot de gemeentegrens en Humcoven) en het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom te Ulestraten (Deelgebied: Pastoor Van Eysstraat, Sint Catharinastraat en Vliek.)
Maatregelen die daartoe getroffen worden: In overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Ulestraten, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 1. Het terugbrengen van de snelheid van 80 km/uur naar 60km/uur op wegen buiten de bebouwde kom:
  - Weg van Ulestraten naar Schimmert vanaf de gemeentegrens;
  - Nieuwe Vliekerweg;
  - Humcoven
 2. Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Ulestraten
  - Pastoor Van Eijsstraat;
  - Nieuwe Vliekerweg;
  - Vliek

Toelichting: de gemeente Meerssen heeft in de voorbije periode bij reconstructies gezorgd voor de realisatie van de verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van verkeers-onveilige situaties. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in de gemeente en wordt hoog gewaardeerd. Wat voor de wegen binnen de bebouwde kom geldt, gaat ook gelden voor de wegen buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat wegen die buiten de bebouwde kom liggen als 60km/uur worden ingericht. De uitvoering van dit beleid gebeurt vernieuwend met een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij het principe Duurzaam Veilig als uitgangspunt geldt. Samen met de reconstructie van de Sint Catharinastraat in Ulestraten wordt de categorisering van de wegen aangepast. En met dit verkeersbesluit geven wij uitvoering aan het vigerende beleid.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). U kunt ook een digitale versie opvragen via e-mail info@meerssen.nl of via tel. 14 043.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Delegatie- en madaatbesluit BsGW gemeente Meerssen 2019

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 17 december 2019 hetDelegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het restaureren van het monument, Molenveldweg 5, 6231 RX Meerssen (ontvangen 9 december 2019);
 • het restaureren van het monument, Molenveldweg 12-14, 6231 RX Meerssen (ontvangen 9 december 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een vakantiewoning, Heerenstraat 6, 6243 EA Moorveld.
 • het verbouwen van de woning, Steegske 9, 6243 AK Geulle.
 • het uitbreiden van de woning, Gasthuisstraat 159, 6231 JV Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving opschorten beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:15) de beslistermijn met een termijn van acht weken wordt opgeschort voor de volgende aanvraag:

 • Het legaliseren van een bovenwoning, diverse bouwwerken, buitenbak, trainingspiste en het aanleggen van een primaire bluswatervoorziening, Zonkampweg 1, 6235 NH Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het herbouwen van een stallingsruimte, Processieweg 23, 6243 BB Geulle (verzonden 16 december 2019);
 • het realiseren van een airco, Proost Willemstraat 9, 6231 CV Meerssen (verzonden 19 december 2019);
 • het herstellen (vervangen) van de maalgoot en het herstellen van het waterrad, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (verzonden 19 december 2019);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 25 december 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen