Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 47 - 21 november 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 47 - 21 november 2018

Gepubliceerd op: 20 november 2018 10:00

Gemeentepagina: week 47
Datum: woensdag 21 november 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda's raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 28 november en donderdag 29 november 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 13 december 2018. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 28 november 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 24-10-2018
 • Presentatie 'Jeugd in de openbare ruimte'
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Jaarverslag 2017 en Begroting 2019-2022 Stichting kom Leren
 • Concept-raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Beleidsplan wegen 2019-2023
 • Concept-raadsvoorstel Evaluatie en financiële deelname aan LED 2018
 • Concept-raadsvoorstel Afrekening aanleg kunstgrasvoetbalvelden
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 29 november 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 24-10-2018
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelasting Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening rioolheffing Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening marktgelden Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening leges Meerssen 2019 inclusief bijbehorende tarieventabel 2019
 • Concept-raadsvoorstel Verzoek van BsGW tot indienen zienswijzen 3e t/m 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019
 • Concept-raadsvoorstel Accommodatiebeleid
 • Concept-raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Meerssen 2019
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Asfalteringswerkzaamheden Waterval

Van maandag 26 november t/m donderdag 29 november 2018 voert de gemeente asfalteringswerkzaamheden uit in Waterval. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meersen.nl

---

MOP Bunde - oproep meedenken

Een ontmoetingsplek is belangrijk

Ook in Bunde. Maar dan mag de buurt er geen last van hebben.En ook een balletje trappen moet mogelijk zijn. Daarom willen wij de huidige MOP (Meerssense Ontmoetingsplek) aan de Spoorstraat verplaatsen.

Wij zoeken een nieuwe locatie
Die niet tot overlast leidt voor de buurt. Maar die wel veilig is voor de gebruikers.

Woont u in Bunde? Wilt u meedenken?
Stuur ons een mailtje. Wij nemen contact met u op.

Liever online meedenken?
Stuur ons een mailtje met ideeën voor een geschikte locatie.

Reageren is mogelijk tot 2 december 2018.
E-mail: communicatie@meerssen.nl.

Alvast hartelijk dank!
Het gemeentebestuur

---

parkeervergunning
Heeft u een parkeervergunning? Er gaat wat veranderen!

Heeft u een parkeervergunning van de gemeente Meerssen? Dan gaat er een aantal zaken veranderen. Een parkeervergunning heet vanaf nu een 'ontheffing betaald parkeren'. Maar er verandert meer.

Per post
In voorgaande jaren moest u steeds zelf een nieuwe parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. Vanaf nu sturen wij u deze parkeervergunning (ontheffing betaald parkeren) voor  het einde van het jaar automatisch per post toe. De precieze geldigheidstermijn en locatie waarvoor deze geldt, staan op de ontheffing. Ook de regels die hiervoor gelden sturen wij u per post toe.

Wijzigingen doorgeven
Bewoners met een ontheffing betaald parkeren ontvangen eind 2019 automatisch een nieuwe ontheffing voor het jaar 2020. Verandert in de tussentijd het kenteken van uw voertuig of wijzigt uw adres? Geef dit dan meteen aan ons door. Dit kan door middel van het wijzigingsformulier op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Heeft u geen internet? De medewerkers van ons Klant Contact Centrum (KCC) kunnen u een papieren wijzigingsformulier per post toesturen. Bel hiervoor telefoon 14 043.

Ik wil geen ontheffing. Wat moet ik doen?
Wilt u geen ontheffing meer? Stuur de ontheffing met begeleidende brief meteen aan ons retour. Schrijf op de brief 'Ik zie af van deze 'ontheffing betaald parkeren'. Voorzie de brief van de verzenddatum en uw handtekening.

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC):  telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afsluiting Westelijke Kanaalweg ivm asfalteringswerkzaamheden

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Westelijke Kanaalweg tussen de brug Elsloo en de Kuiperstraat in Geulle van 26 t/m 30 november 2018 afgesloten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van Passeervak Noord Julianakanaal. Het (fiets-)verkeer wordt omgeleid over de Oostelijke kanaalweg en de brug bij Geulle. De omleiding is aangegeven met borden.

---

Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen

De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Gladheid ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, door condensatie en als sneeuw of ijzel aan de orde is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig bij winters weer!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid
De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Voor strooiroutes: lees hier verder >

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!
Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, vragen wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal drie meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, worden bepaalde wegen niet meer in de strooiroute opgenomen.

Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

 • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmansstraat, Klein Berghemmerweg.
 • Geulle: Moorveldsberg
 • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
 • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen
Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met planten in tuinen die aan de weg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan te passen aan de rijwegbreedte. Scherm dan ook tijdig uw planten (met name de wortels) af. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij winters weer moeten we strooien in verband met de veiligheid op de weg.

DRINGENDE OPROEP – houd uw stoep sneeuw en ijsvrij!
Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te houden. Met name ouderen en buurtbewoners die slecht ter been zijn, zullen u hiervoor dankbaar voor zijn.

Blijf opletten bij winterweer!
Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt, kan het glad zijn door bijvoorbeeld bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---

Begrotingspagina's Geulbode 21-11-2018
Begrotingspagina's Geulbode

In de Geulbode van 21 november 2018 treft u ook twee pagina's met begrotingsinformatie aan.

Lees hier de begrotingspagina's

---------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een aanbouw en het aanleggen van een inrit, Humcoverstraat 64, 6231 JR Meerssen (verzonden 12 november 2018);
 • het legaliseren van een overkapping, Hulserstraat 38, 6243BN Geulle (verzonden 14 november 2018);
 • het legaliseren van een kelder, Iepenlaan 2, 6241 AE Bunde (verzonden 27 september 2018);
 • het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheid, Markt 26a, 6231 LS Meerssen (verzonden 14 november 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het vervangen van twee kozijnen, Burchtstraat 21, 6241 CR Bunde (besloten 14 november 2018, verzonden 15 november 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 21 november 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen