Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 45 - 7 november 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 45 - 7 november 2018

Gepubliceerd op: 06 november 2018 13:10

Gemeentepagina: week 45
Datum: woensdag 7 november 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gemeentebegroting 2019-2022
Agenda begrotingsvergadering donderdag 8 november 2018

Op donderdag 8 november 2018 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 09.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2018
 • Lijst ingekomen stukken raad
 • Voorstel Begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg 2019
 • Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2018
 • Vaststelling Programmabegroting 2019
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Afsluiting toe- en afritten autosnelwegen

Autosnelweg A2
In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn diverse toe- en afritten van de A2 in de avond/nacht van dinsdag 13 november op woensdag 14 november kort afgesloten (niet langer dan een uur). Het gaat om de toe- en afrit Meerssen en de toe- en afrit Kruisberg-Oost.

Autosnelweg A79
In verband met werkzaamheden is de A79 afrit Meerssen (nr 2 richting Maastricht) in de avond/nacht van vrijdag 16 november op zaterdag 17 november van 18.30-06.00 uur afgesloten. Omleidingen worden ter plekke aangegeven.

---

Nieuwe verkeerssituatie rond Kindcentrum Meerssen

De belangrijkste werkzaamheden van de herinrichting omgeving Kindcentrum Meerssen zijn klaar. De nieuwe verkeerssituatie is in gebruik genomen.

Om voor een veilige schoolomgeving te zorgen, vragen wij ouders/verzorgers/kinderen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen. Dit beperkt het aantal auto's in de omgeving van de school en is bovendien gezond Op de kruisingen van de Pastoor Dominicus Hexstraat zijn bij de Pastoor Nicolaas Creftenstraat en de Charles Eijckstraat verhoogde plateaus met zebrapaden aangebracht. Klaarovers begeleiden de kinderen bij het oversteken van de Charles Eijckstraat.

Kindcentrum

Fietsstraat met eenrichtingsverkeer
Het gedeelte Pastoor Dom. Hexstraat waar Kindcentrum De WereldSter ligt, is een zogenaamde fietsstraat. Dit betekent dat auto's hier wel mogen komen, maar 'te gast' zijn en voldoende ruimte moeten bieden aan de fietsers. Fietsers mogen in beide richtingen rijden. Voor de auto's, scooters en bromfietsers geldt eenrichtingsverkeer vanaf de Pastoor N. Creftenstraat.

Parkeren
Als ouders/verzorgers toch genoodzaakt zijn met de auto te komen en hun kinderen willen begeleiden naar school, dan kunnen zij hun auto kort parkeren bij gemeenschapshuis de Stip. De parkeerplaats is bereikbaar via de inrit aan de Pastoor N. Creftenstraat. Vanaf de parkeerplaats kunnen zij lopen richting het Kindcentrum. De parkeerplaats bij De Stip is bedoeld voor kort parkeren met gebruik van een parkeerschijf. Voor lang parkeren (langer dan twee uur) moet u gebruikmaken van het plein bij de kerk.

Ouders/verzorgers die hun kind(eren) alleen wil laten uitstappen en meteen doorrijden, moeten gebruikmaken van de zoen en zoefstrook in de Pastoor Dom. Hexstraat. Deze strook ligt ter hoogte van De Stip en de begraafplaats. Let op! U mag niet stoppen ter hoogte van de woningen tegenover het Kindcentrum. Dit veroorzaakt overlast voor de bewoners en leidt tot gevaarlijke situaties.

Let op! Dat betekent óók dat kinderen niet in andere straten in de omgeving moet worden afgezet! Dat veroorzaakt onveilige situaties en overlast!

Ideeën/suggesties?
De gemeente Meerssen bekijkt de mogelijkheden om de verkeerssituatie in Meerssen-West verder te verbeteren. Als u ideeën of suggesties heeft zijn deze van harte welkom! U kunt deze mailen aan info@meerssen.nl

Ouders/verzorgers en gebruikers van het Kindcentrum hebben een brief ontvangen met bovenstaande informatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Hjerre en Dames Zitting.
Plaats: Sporthal Marsana, Molenveldweg 20, 6231 RX Meerssen.
Data en tijd:  zaterdag 5 januari2019 van 13.00-19.00 uur, zondag 6 januari 2019 van 11.00-17.00 uur.

Betreft: Vastelaoves TOP111.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd: dinsdag 5 maart2019 van 12.00-21.00 uur.
De Markt is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Beach volleybal toernooi 2019.
Plaats: Klein Berghemmerweg 17, 6235 AE Ulestraten.
Data en tijd:  zaterdag 6 juli2019 van 12.00-02.00 uur.

Betreft: Grill-meister 2019.
Plaats: Dorpstraat te Ulestraten.
Data en tijd: zondag18 augustus 2019 van 11.00-22.00 uur

Betreft: Jubileumweekend Sint Agnes.
Plaats: Pasweg 25, 6241 CT Bunde.
Data en tijd: zaterdag28 september 2019 19.00 uur tot zondag 29 september 19.00 uur.

Inzagetermijn: van 07-11-2018 t/m 18-12-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel, Essendijk 30, 6243 BJ Geulle (ontvangen 23 oktober 2018);
 • het legaliseren van diverse bijbehorende bouwwerken, Pastoor Smeetsstraat 11, 6243 CV Geulle (ontvangen 26 oktober 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een openhaard, Gerbergaplantsoen 34, 6231 KM Meerssen (ontvangen 26 oktober 2018);
 • het verwijderen van asbest, Eburonenstraat 43, 6231 AP Meerssen (ontvangen 25 oktober 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheid, Markt 26a, 6231 LS Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van diverse bijgebouwen , Houthemerweg 27, 6231 KS Meerssen (verzonden 29 oktober 2018);
 • het legaliseren van een tuinberging, Gansbaan 55, 6231 LN Meerssen (verzonden 29 oktober 2018);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Kuileneindestraat 4, 6231 KG Meerssen (verzonden 30 oktober 2018);
 • het kappen van 2 bomen, Lange Raarberg 2, 6231 RN Meerssen (verzonden 30 oktober 2018);
 • het legaliseren van een appartement, Bunderstraat 147, 6231 EJ Meerssen (verzonden 1 november 2018);
 • het vernieuwen van het raam, Pastoor Martinus Sterckenstraat 22, 6231 JG Meerssen (verzonden 2 november 2018);
 • het verbouwen van een bestaande woning tot een vakantiewoning, Dorpstraat 21, 6235 AC Ulestraten (verzonden 2 november 2018);
 • het legaliseren van een tweede woning met inpandige verbouwing, het verhogen van de bestaande berging met dakterras en gevelwijziging, Klinkenberg 150, 6231 BG Meerssen (verzonden 2 november 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 7 november 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen