Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016

Gepubliceerd op: 01 november 2016 11:15

Weeknummer: 44
Datum: woensdag 2 november 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda Begrotingsvergadering

Op donderdag 3 november 2016 vindt de jaarlijkse Begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 9.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda is als volgt:

 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 6 & 13 oktober 2016.
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Herziening Reglement Presidium, Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkwijze Raad en Reglement Raadsadviesvergaderingen gemeente Meerssen 2016
 • Motie Focus, PGM en VVD inzake 'snelfietsroute'
 • Vaststelling 2e Bestuursrapportage
 • Vastelling Programmabegroting 2017

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De papieren stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
 • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45).
  Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar

De gemeente Meerssen voert op dit moment werkzaamheden uit aan de Humcoverstraat, Op de Beukel, Raar en de rotonde Vogelzang-Kuileneindestraat-Lange Raarberg-Op de Beukel.  De werkzaamheden duren t/m 23 november en vinden plaats van 07.00-17.00 uur. Tijdens de uitvoering moet u rekening houden met geluidshinder en beperkte bereikbaarheid.

Planning

Tot en met dinsdag 8 november:
Aanpassing kruising Humcoverstraat - Op de Beukel
Op de kruising Humcoverstraat-Op de Beukel verwijderen we het witte klinkervak. Tijdens deze werkzaamheden zullen verkeerslichten het doorgaande verkeer op de Humcoverstraat regelen. Op de Beukel is dan afgesloten voor alle verkeer.

Zaterdag 5 en zondag 6 november:
Vervangen asfalt Raar
Tijdens dit weekend vervangen we de asfaltdeklaag op Raar. Raar is dan afgesloten voor alle verkeer (inclusief fietsers).

Maandag 7 november t/m vrijdag 11 november:
Vervangen asfalt Op de Beukel en rotonde
Op de rotonde en Op de Beukel vervangen we het asfalt. Tijdens de werkzaamheden zijn Op de Beukel en de rotonde afgesloten voor alle verkeer. Woningen en percelen zijn bereikbaar voor omwonenden. Behalve op donderdag 10 november. Dan brengen we de nieuwe asfaltdeklaag aan.

Maandag 14 november t/m woensdag 23 november:
Aanpassen fietspaden rotonde
De fietspaden bij de rotonde worden aangepast.Het fietsverkeer wordt omgeleid.

Omleidingsroutes worden aangegeven door middel van borden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Buurtbusproject

Buurtbusproject Valkenburg/Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs (M/V)

Wat vragen ze:

 • u bent bereid enkele uren per week (maximaal 4 uren) tussen 07.00-19.00 uur (op een vaste tijd) te rijden op het traject Eijsden, Sint Geertruid, Banholt, Margraten, Scheulder, Sibbe, Valkenburg, Houthem, Meerssen v.v.
 • u moet in het bezit zijn van een rijbewijs B (of BE)
 • u heeft een klantvriendelijke en plichtsgetrouwe instelling
 • u bent woonachtig in of in de buurt van de gemeente Valkenburg a/d/ Geul, de gemeente Eijsden-Margraten of de gemeente Meerssen.

Zij bieden:

 • eventuele vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
 • enkele aangename activiteiten
 • kerstattentie

Interesse? Of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met een van onderstaande personen:
- de heer P. Heuts, coördinator, telefoon 043-4582139, e-mail: pmh.heuts@kpnplanet.nl
- de heer J. Heidendal, voorzitter, telefoon 043-4581970, e-mail: joheidendal@msn.com

---

Onderhoudswerkzaamheden wegen

Op donderdag 3 november en vrijdag 4 november voert de gemeente aan diverse wegen in de gemeente (kleine) reparatiewerkzaamheden uit aan het asfalt. De werkzaamheden kunnen door tijdelijke wegafzettingen voor overlast zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum

Het centrum van Meerssen is een parkeerverbodzone. In een parkeerverbodzone geldt dat u in de parkeervakken moet parkeren. Deze zijn aangegeven door middel van belijning of andere markering (bijv. metalen doppen). Bovendien geldt op de meeste plekken in Meerssen-centrum betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van 9-18 uur en zaterdag van 9-17 uur.

Intensievere controles o.a. op de Markt
De komende tijd controleren de toezichthouders van de gemeente Meerssen extra op fout parkeren in Meerssen-centrum. Met name op de Markt parkeren automobilisten vaak buiten de vakken. Tijdens de bouwwerkzaamheden is dit tijdelijk gedoogd. De werkzaamheden zijn echter al enkele maanden afgerond. Er moet sindsdien ook weer correct geparkeerd worden. Hier is herhaaldelijk op gewezen.

Geen waarschuwingen meer, maar boetes
De afgelopen maanden hebben foutparkeerders op de Markt een flyer onder de ruitenwisser gevonden met een waarschuwing dat ze niet buiten de vakken mogen parkeren. Sinds deze week zijn we gestopt met flyeren en gaan we boetes uitdelen. Parkeert u buiten de vakken? Dan krijgt u een boete!

Nieuwe belijning
Op de markt is nieuwe belijning aangebracht, zodat de parkeervakken nog beter zichtbaar zijn. Het aantal parkeervakken is ook uitgebreid.

Voldoende parkeergelegenheid
In Meerssen-centrum is voldoende parkeergelegenheid. U kunt parkeren op parkeerplaats 't Gasthoes, parkeerplaats 't Bergske, in parkeergarage Proosdijpark, de Markt, de parkeerplaats achter het treinstation (gratis parkeren) en op diverse parkeervakstroken langs de weg. Op www.meerssen.nl vindt u een kaartje met hierop de plaatsen waar u kunt parkeren.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2016-2018

Betreft: de bestuursorganen van de aan de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul & Maas deelnemende drie gemeenten (zijnde: de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul), hebben in mei en september 2016 besloten om de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas aan te gaan. Het betreft een aanpassing in een regeling aangegaan door uitsluitend colleges en aanpassingen van de regeling op basis van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
Ter inzage: u kunt de Gemeenschappelijke Regeling inzien via de Regelingenbank op www.meerssen.nl op www.overheid.nl. De papieren stukken zijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043. De gemeenschappelijke regeling is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant van donderdag 27 oktober. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 

---

Ontwerp-verkeersbesluit

Betreft: het instellen van een tweezijdig parkeerverbod op de Lange Raarberg in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden.
Inzage en zienswijzentermijn: van 03-11-2016 t/m 14-12-2016.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van twee bomen, Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen (ontvangen 21 oktober 2016);
 • het wijzigen van het gebruik t.b.v. het parkeren door derden, Roggeveldstraat 15-15a, 6241 CV Bunde (ontvangen 21 oktober 2016);
 • het plaatsen van een dakkapel in achtergevel, Prins Clauslaan 27, 6241 GK Bunde (ontvangen 21 oktober 2016);
 • het vervaardigen van ijs, Processieweg 13, 6243 BB Geulle (ontvangen 24 oktober 2016);
 • het realiseren van een B&B en/of vakantiewoning, Stationsplein 3, 6231 CN Meerssen (ontvangen 26 oktober 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van twee bomen (noodkap), Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen (verzonden 25 oktober 2016);
 • het kappen van bomen,  Lange Raarberg 46, 6231 RN Meerssen (verzonden 26 oktober 2016);
 • het plaatsen van een hekwerk, Hemelboomlaan 9, 6241 AS Bunde (verzonden 26 oktober 2016);
 • het kappen van een Esdoorn, Proosdijpark te Meerssen (verzonden 27 oktober 2016);
 • het kappen van een kastanjeboom, Stationsplein te Meerssen (verzonden 27 oktober 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Geweigerde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het wijzigen van het gebruik, Kuilenstraat 60, 6231 AW Meerssen (verzonden 25 oktober 2016 ).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgesteld bestemmingsplan 'Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley'

Betreft:  Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 13 oktober 2016 heeft besloten tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley'. De wijziging heeft hoofdzakelijk betrekking op enkele aanvullingen/aanpassingen ter aanzien van de toetsingsvlakken van de communicatie-, navigatie- en surveillance apparatuur. De raad heeft tijdens bovengenoemde vergadering tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Voor de herziening van het bestemmingsplan is tevens een MER opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteit in beeld zijn gebracht. Deze MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.
Inzagetermijn: van 03-11-2016 t/m 14-12-2016.
Waar ter inzage: het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel 14 043). U kunt het bestemmingsplan en bijbehorende stukken ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (GML-bestand NL.IMRO. 0938.BP01005-VG01).
Beroep: tijdens bovengenoemde periode van zes weken kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden tegen de door de raad vastgestelde wijzigingen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling resp. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 2 november 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen