Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2015

Gepubliceerd op: 27 oktober 2015 12:10

Weeknummer: 44
Datum: woensdag 28 oktober 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

---

Inspraak Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022

Op 22 oktober is de 'Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022' vrijgegeven voor inspraak door adviesorganen, inwoners en andere belanghebbenden in de gemeenten Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Wat staat er in de Toekomstagenda?
De Toekomstagenda geeft u een beeld van de opgave in het domein op het gebied van zorg, jeugd en werk voor de komende jaren, de doelen die wij nastreven en de concrete resultaten waar onze inwoners op 1 januari 2018 iets van zullen merken. Het document is het resultaat van een intensief samenspraaktraject dat we de afgelopen maanden hebben doorlopen: inwoners van Maastricht-Heuvelland, bestuurders en raadsleden van de zes gemeenten, cliënten- en adviesraden en mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein. De Toekomstagenda is bovendien een integraal document. Anders dan voor 2015 worden er geen aparte beleidsplannen voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Participatiewet en Jeugdwet gemaakt. Voor het onderdeel Jeugd is vorig jaar al een beleidsplan t/m 2017 vastgesteld. Dit blijft gehandhaafd en is aanvullend op de integrale thema's.

Uw mening telt mee!
U kunt uw mening geven over de "Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022".

Hoe geeft u uw reactie?
Dat kan tot 25 november 2015 met het reactieformulier dat u kunt downloaden op de website www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl. U kunt uw reactie sturen naar het college van B&W via e-mail: info@meerssen.nl. Graag met CC aan: irma.bakker@maastricht.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden regionaal gebundeld en bekeken. Als dat nodig is, wordt de Toekomstagenda aangepast. Is uw advies met name op één gemeente van toepassing? Dan zal in die gemeente bekeken worden hoe we met uw advies omgaan in de lokale vertaling van de Toekomstagenda. In het voorstel aan de gemeenteraden Maastricht-Heuvelland geven wij aan wat naar aanleiding van de adviezen is aangepast of aangevuld.

Het tijdpad
Na afloop van de inspraakfase worden de definitieve voorstellen voor de gemeenteraden Maastricht-Heuvelland in de collegevergaderingen van 15 december 2015 vastgesteld. Besluitvorming door de gemeenteraden vindt vervolgens plaats in de raadsvergaderingen van de zes gemeenten in januari/februari 2016.

Van toekomstagenda naar acties
Voor de uitwerking van de Toekomstagenda stellen de gemeenten vervolgens een actieplan op, waarin staat aangegeven wat we gaan doen om de genoemde resultaten te bereiken. Deze acties zijn geen onderdeel van het formele inspraaktraject. Deze acties zijn namelijk onze uitwerking van het door de gemeenteraad vast te stellen beleid. Ze worden wel, in vervolg op het samenspraaktraject, gedeeld met betrokkenen.

---

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg

De gemeente Meerssen gaat weg- en rioleringswerkzaamheden uitvoeren aan de Snijdersberg en Moorveldsberg in Geulle. De wegwerkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt en het plaatselijk vervangen van de goot. Tijdens de rioleringswerkzaamheden vervangt de aannemer alle kolken, putdeksels, huis- en kolkaansluitingen en brengt een relining aan in de riolering. Relinen van het riool is het aanbrengen van een kunststof kous aan de binnenzijde van het riool. Deze kous wordt hard en vormt een nieuwe rioolbuis. Het voordeel van deze methode is dat het bestaande riool niet hoeft te worden opgebroken.

Informatiebijeenkomst
De weg- en rioleringswerkzaamheden starten in november 2015. Om bewoners en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden organiseert de gemeente Meerssen een informatiebijeenkomst op maandag 2 november 2015. Aanvang 19.00 uur in gemeenschapshuis De Kollekamp (Heerstraat 77 in Moorveld). U bent van harte welkom!

Werkzaamheden nutsbedrijven
Voorafgaande aan de werkzaamheden vernieuwen de nutsbedrijven de water- en gasleidingen. Deze werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Bij enkele woningen aan de Moorveldsberg moeten de wateraansluitingen naar de woning nog worden vervangen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC).

---

Deze week inzameling plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD)

Op donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober 2015 kunt u weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst. U kunt deze met ingang van dit jaar samen aanbieden in de plastic heroes zak. Het volledige inzamelschema en meer informatie over wat wel en niet bij het PMD-afval hoort, treft u aan in de Afvalwijzer 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet

Betreft: overname van de horeca-inrichting de Basiliek, Markt 22 in Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 28-10-2015 t/m 09-12-2015.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester van Meerssen (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte. 
Informatie:
Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerp-verkeersbesluit: afsluiten Oude Steeg voor gemotoriseerd verkeer

Betreft: voornemen om Oude Steeg in Rothem af te sluiten (verboden te verklaren) voor gemotoriseerd verkeer.

Maatregelen die daartoe getroffen worden:

  1. plaatsen RVV bord C12;
  2. plaatsen demontabele afsluiting in de Oude Steeg.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 28-10-2015 t/m 08-12-2015.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte.
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie:
Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

  • kappen van een zieke boom, Mevrouw van der Meijstraat 25 in Geulle (ontvangen 16 oktober 2015);
  • vestigen van een kapsalon in de woning, Iepenlaan 2 in Bunde (ontvangen 20 oktober 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte.
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: 

  • splitsen van een pand in twee woningen (legalisatie), Holstraat 30 in Meerssen; 
  • vergroten van woonhuis, Steinstraat 37 in Bunde;
  • splitsen van een pand in twee woningen (legalisatie), Klinkenberg 157 in Meerssen;
  • legalisatie uitbreiding woonhuis, Processieweg 13 in Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte.
Opmerking: tegen een besluit tot verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie:
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor: 

  • oprichten van een zwembad en tuinhuisje, Raar 40 in Meerssen (verzonden 22 oktober 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') Postbus 90 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

Dagtekening (datum brief).Naam en adres van degene die bezwaar maakt.De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 28 oktober 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina