Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 42 - 18 oktober 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 42 - 18 oktober 2017

Gepubliceerd op: 17 oktober 2017 12:05

Gemeentepagina: week 42
Datum: woensdag 18 oktober 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Centrumplan Bunde - project Sint Agnesplein-Pletsstraat
Project Pletsstraat-Sint Agnesplein:
Start sloopwerkzaamheden

Het laatste onderdeel van Centrumplan Bunde gaat van start: het project Pletsstraat-Sint Agnesplein. Het plan (ontwikkeld door ontwikkelaar BEMOG) voorziet in een nieuw gezondheidscentrum aan de Pletsstraat, 1.250 m² supermarkt en 18 sociale huurappartementen aan het Sint Agnesplein, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. Het plan is een belangrijke impuls voor de leefbaarheid van de kern Bunde en biedt kansen voor de bestaande ondernemers.

Sloopwerkzaamheden
Voordat de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan, sloopt Wonen Meerssen de bestaande huurwoningen op de planlocatie. De woningen zijn in juni vrijgemaakt. Bewoners hebben elders een huurwoning gekregen. De sloopwerkzaamheden starten op 23 oktober aanstaande. Wonen Meerssen heeft hiervoor een sloopmelding gedaan bij de gemeente. Sloopbedrijf Woltergroep uit Brunssum voert de sloopwerkzaamheden uit. Zodra het bouwterrein is afgezet, zal een deskundig en gecertificeerd bedrijf eerst alle asbest uit de woningen halen. Daarna start het sloopbedrijf met het inpandig strippen van de woningen. Het sloopmateriaal worden gescheiden.

Naar verwachting start midden november de sloop van de resterende bebouwing. Dit gebeurt door middel van machinaal wegknijpen, waarbij zoveel mogelijk overlast door trillingen en geluid wordt voorkomen. Bij droog weer zal het sloopbedrijf regelmatig sproeien om stofoverlast te voorkomen.

Puin
Het sloopbedrijf verwerkt het puin van de sloop ter plekke met een mobiele puinbreekinstallatie. Dit puin kunnen ze dan vervolgens weer gebruiken als fundering voor de nieuwe parkeerplaatsen die er komen.

Aan- & afvoerroute
De aan- en afvoerroute van puin en materialen loopt via de Sint Agnesstraat, Pletsstraat, Maastrichterlaan naar de hoofdwegen. Er zijn geen wegafsluitingen. We vragen omwonenden en bezoekers wel vriendelijk om bij de ingangen van de Sint Agnesstraat en Pletsstraat geen auto's te parkeren.

Duur van het werk
Het sloopbedrijf probeert de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 7.30 -16.15 uur. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind december.

Informatie
Voor informatie en eventuele opmerkingen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de firma Wolter Groep BV, telefoon 045-5640244.

---

Hinder voor verkeer door aanleg bergbezinkbassin Rothem

Sinds maandag 16 oktober is Avenue2 bezig het nieuwe bergbezinkbassin bij de Witte Hoek Rothem aan te sluiten op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Hiervoor moeten ze werken aan het riool in rotonde Witte Hoek en in de weg Kruisdonk (tot ongeveer 30 meter achter het viaduct Kruisdonk). Dat betekent dat er verschillende afsluitingen en omleidingen nodig zijn.

Verkeerssituatie t/m 20 oktober
Tot en met vrijdag 20 oktober wordt er gewerkt aan het riool in de rotonde. De rotonde is dan gedeeltelijk afgesloten.

 • Verkeer dat vanaf de Ambyerweg of vanaf de Klinkenberg komt, kan in alle richtingen doorgaan.
 • Verkeer kan niet rotonde Witte Hoek op vanaf de Maastrichterweg (vanuit Meerssen) of de weg Kruisdonk (vanuit Nazareth). Verkeer kan wel vanaf de rotonde de Maastrichterweg of de weg Kruisdonk nemen.

Verkeer vanuit Meerssen wordt omgeleid via de Sint Josephstraat, Proost de Beaufortstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Tussen de Bruggen, Klinkenberg. Verkeer vanuit Nazareth wordt omgeleid via Weert, Fregatweg, Oude Rijksweg, Bunderstraat, Maastrichterweg, Sint Josephstraat, Proost de Beaufortstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Tussen de Bruggen, Klinkenberg.

Verkeerssituatie 23 oktober-6 november
Van maandag 23 oktober t/m maandag 6 november werken we aan het riool in de weg Kruisdonk. Dan is rotonde Witte Hoek weer open voor verkeer vanaf en naar de Ambyerweg, Klinkenberg en Maastrichterweg.

 • Verkeer vanuit Nazareth, richting rotonde Witte Hoek, kan wel doorrijden.
 • Verkeer vanaf rotonde Witte Hoek, richting Nazareth, kan niet doorgaan. Dit verkeer wordt omgeleid via de Maastrichterweg, Bunderstraat, Oude Rijksweg, Fregatweg, Weert.

Hinder voor fietsers
Het fietspad langs de Maastrichterweg is aan de kant van het werkterrein permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. Van 7 t/m 15 november is ook het fietspad aan de andere kant van de Maastrichterweg afgesloten. U wordt ter plekke omgeleid.

Tweerichtingsverkeer op de Emmaweg
Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen auto's niet meer via de Emmaweg de Maastrichterweg op rijden. Daardoor neemt het verkeer op de Kerkweg toe. Daar geldt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten, met uitzondering van de parkeervakken die voor de duur van de werkzaamheden worden aangebracht aan de westzijde van de Kerkweg. De Emmaweg kan in de periode van werkzaamheden in twee richtingen worden gebruikt met een draaipunt ter hoogte van huisnummer 8.

Voor actuele informatie: zie www.a2maastricht.nl/bergbezinkbassinrothem 

---

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden
Wilt u gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten kan op verschillende manieren. U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

In gemeenschap van goederen
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat in gemeenschap van goederen, betekent dit dat bij een scheiding beide partijen 50% van alle bezittingen en schulden krijgen.

Soms (onder bepaalde voorwaarden) vallen goederen en schulden buiten deze gemeenschap van goederen. Bijvoorbeeld als u iets geschonken krijgt of erft. De schenker of erflater kan hebben bepaald dat de schenking niet in de gemeenschap van goederen valt. Een notaris kan u hierover informeren.

Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap van goederen. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
Wilt u bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043 of kijk op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op donderdag 26 oktober 2017 vindt er een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 26 oktober 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering 11 oktober 2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 17-Houben-13 Vaststelling 2e Bestuursrapportage
 • Concept-raadvoorstel 17-Houben-14 Vaststelling Programmabegroting 2018
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De stukken kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl of op afspraak via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043).

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Ontwerp-verkeerbesluit: oplaadpunt elektrische auto's en parkeerplaatsen minder-validen sportcomplex Heiveld

Aanvullende bekendmaking (eerdere bekendmaking vond plaats op 11 oktober 2017):
Betreft: Verkeersbesluit t.b.v. het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als oplaagpunt voor elektrische auto en vier parkeerplaatsen voor minder-validen sportcomplex Heiveld Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord E4/BW101 en E6 met GPP symbool van het RVV.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen:  van 12-10-2017 t/m 22-11- 2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder , schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen (postbus 90, 6230 AB Meerssen).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het bouwen van een carport, Meerstraat 31, 6241 ND Bunde (ontvangen 5 oktober 2017);
 • het oprichten van een tuinhuisje, Churchillstraat 7, 6235 CE Ulestraten (ontvangen 6 oktober 2017);
 • het kappen van twee bomen, Holstraat 60, 6231 AE Meerssen (ontvangen 3 oktober 2017);
 • het realiseren van een uitbouw, Prinses Wilhelminaweg 28, 6241 EV Bunde (ontvangen 4 oktober 2017);
 • het kappen van meerdere populieren (10 /15), Kleivelderweg ongenummer te Geulle (ontvangen 28 september 2017);
 • het kappen van een boom, Ingenopestraat 1, 6241 BZ Bunde (ontvangen 5 oktober 2017);
 • het realiseren van een carport, Kennedystraat 20, 6235 CH Ulestraten (ontvangen 11 oktober 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het splitsen van de woning (legalisatie), Groeneweg 3f, 6241 NW Bunde (verzonden 12 oktober 2017);
 • het renoveren en verbouwen van de bestaande bebouwing, Kuilenstraat 60, 6231 AW Meerssen (verzonden 12 oktober 2017);
 • het bouwen van een stal/berging en hekwerken (legaliseren), Vliegveldweg nabij parkeerplaats Kruisberg (verzonden 13 oktober 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 18 oktober 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen