Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 40 - 2 oktober 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 40 - 2 oktober 2019

Gepubliceerd op: 01 oktober 2019 14:15

Gemeentepagina: week 40
Datum: 
woensdag 2 oktober 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Luchtfoto
Informatiebijeenkomst werkzaamheden Meerssen-centrum

Achter de panden aan de Stationstraat nrs 1 t/m 17 (oneven nummers) loopt ondergronds de Watervalderbeek. De overkluisde beek voert regenwater af naar de Geul. Uit onderzoek is gebleken, dat de overkluizing in slechte staat verkeert. Op korte termijn is renovatie van de overkluizing nodig en een gedeeltelijke verlegging van het ondergrondse beekverloop via de Stationstraat.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
De werkzaamheden hebben langere tijd gevolgen voor bewoners, ondernemers en bezoekers (o.a. winkelend publiek) van de Stationstraat, Beekstraat, Bunderstraat en Gasthuisstraat. De gemeente wil bewoners en andere belangstellenden hierover informeren tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 2 oktober van 19.30-21.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. U bent van harte welkom!

Omwonenden zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd door middel van een bewonersbrief. Ondernemers hebben een aparte uitnodiging ontvangen voor een ondernemersbijeenkomst.

Informatiepagina op www.meerssen.nl
Met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 komt er een speciale informatiepagina (o.a. Vragen & Antwoorden) over het project Watervalderbeek op www.meerssen.nl.

Vragen?
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl  

---

Asfaltwerkzaamheden Langs de Gewannen Ulestraten

Van 7 t/m 12 oktober 2019 wordt het asfalt vervangen bij Langs de Gewannen in Ulestraten. Als gevolg van deze werkzaamheden is Langs de Gewannen afgesloten vanaf de kruising met de Burgemeester Visschersstraat-Pastoor Eijsstraat tot de kruising Valkenburgerweg. De duur van de werkzaamheden is mede afhankelijk van het weer. De aannemer probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Waterklaar logo
Is uw tuin al WATERKLAAR?
Regenpijp? De zaag erin!

Helpt u ook om de risico's van wateroverlast te beperken? Dat kan door het regenwater af te koppelen van het riool. En daar krijgt u ook nog subsidie voor!

Het is steeds vaker extreem weer. Volgens de voorspellingen wordt dat alleen maar erger. Bij hevige regen leidt dat soms tot wateroverlast. Daar kunnen we met z'n allen iets aan doen. Bijvoorbeeld door een regenpijp af te koppelen van het riool en het regenwater daar te houden waar het valt. Dat vermindert niet alleen de overlast, het levert ook een besparing doordat er minder schoon water gezuiverd hoeft te worden. Bovendien houden we zo het grondwater op peil.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?
• ik ben inwoner van de gemeente Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg a/d Geul
• ik ben woningeigenaar
• het is een bestaande woning (geen nieuwbouw)
• mijn pand is nog niet afgekoppeld en ook niet aangesloten op een regenwaterriool

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
Voor de maatregelen die u treft, kunt u een bijdrage krijgen tot 10 euro per m2 (tot een maximum volgens de gemeentelijke regeling).

Subsidie aanvragen
Op de website www.waterklaar.nl vindt u informatie over het afkoppelen en vasthouden van regenwater. Zoals uitgebreide voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie en hoe u zich aan kunt melden. Er staan een heleboel tips en mogelijkheden op om het regenwater op uw eigen perceel te verwerken. Als u besluit om maatregelen te treffen en subsidie aan te vragen, komt er een adviseur bij u langs die samen met u de mogelijkheden bekijkt, u adviseert en helpt met het invullen van het aanvraagformulier.

---

Agenda Raadsadviesvergadering

Op donderdag 10 oktober vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 24 oktober 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda gecombineerde raadsadviesvergadering

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergaderingen van 11-09-2019 en 12-09-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2019
 • Concept-raadsvoorstel Onderhoud en herinrichting Sint Catharinastraat
 • Concept-raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2020 GGD ZL t.b.v. één JGZ
 • Concept-raadsvoorstel Nota luchtkwaliteit
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

De achterliggende raadsstukken kunt u inzien via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Werkzaamheden aan het spoor

ProRail werkt in de herfstvakantie aan het spoor tussen Maastricht en Schin op Geul. Van zaterdag 11 oktober (23.00 uur) t/m maandag 21 oktober (07.00 uur) vernieuwen ze ballast, spoorstaven en dwarsliggers. Er rijden géén treinen. Daarnaast worden diverse spoorwegovergangen vernieuwd.

De volgende spoorwegovergangen zijn afgesloten:

 • Spoorwegovergang Weert van 7 oktober (07.00 uur) tot 25 oktober (07.00 uur)
 • Spoorwegovergang Kerkweg in Rothem van 11 oktober (23.00 uur) tot 21 oktober (07.00 uur)
  Afgesloten voor auto's. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke loopbrug over het spoor. Deze brug is elke dag geopend van 08.00-23.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden hinder ondervinden van machines, bouwverlichting en afgesloten overwegen.

Wilt u reizen met de trein?
Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.arriva.nl, www.ns.nl of www.9292.nl. Of bel 0900-9292 (€0,90 per minuut).

Sinds kort kunt u ook op www.prorail.nl/spoorwerk  zien wanneer wij in uw buurt werken. Ook kunt u een automatische mail ontvangen wanneer wij bij u aan het werk gaan. Ga hiervoor naar https://mijnprorail.prorail.nl om u voor deze e-mailservice aan te melden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van tien bomen, nabij Veeweg ongenummerd, 6231 RW Meerssen (ontvangen 19 september 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Gansbaan 15, 6231 LM Meerssen (ontvangen 12 september 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van wateroverlast op diverse locaties in de gemeente Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van 22 bomen langs de Geul, Houthemerweg ongenummerd te Meerssen (verzonden 24 september 2019);
 • het uitbreiden van de woning, Iepenlaan 55, 6241 AD Bunde (verzonden 25 september 2019);
 • het plaatsen van reclameobjecten, Sint Agnesplein 8, 6241 CA Bunde (verzonden 30 september 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 2 oktober 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen