Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016

Gepubliceerd op: 06 september 2016 12:55

Weeknummer: 36
Datum: woensdag 7 september 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Zondag 11 september 2016
Marathon Meerssen

Op zondag 11 september 2016 vindt voor de 19e keer de Marathon van Meerssen plaats. De lopers  kunnen kiezen uit vijf verschillende onderdelen: 5 km, kwart marathon, halve marathon, 20 Engelse mijl en marathon. Verder zijn er jeugdlopen, een businessrun en donorrun. Meer informatie hierover vindt u op www.marathonmeerssen.nl.

Supporters en toeschouwers kunnen van de wedstrijden genieten in een geweldige ambiance. De markt bruist van gezelligheid. Ook langs het parcours wordt voor muziek gezorgd (discjockeys of bands). We nodigen u graag uit om er 11 september met de lopers een geweldige dag van te maken. Nodig familie en vrienden uit, zet de bbq in de voortuin, hang de vlag uit en geniet mee van dit spektakel. Moedig de toppers aan en steun de recreanten! Zeker de lopers uit ons eigen dorp zullen uw steun weten te waarderen.

Verkeersmaatregelen

Op zondag 11 september zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht. Diverse straten worden afgesloten voor alle verkeer (behalve voetgangers).

Afsluitingen
De Markt in Meerssen is van vrijdag 9 september 23.00 uur tot zondag 11 september 24.00 uur afgesloten.
De Kerkstraat, Beekstraat en Kruisstraat zijn op zondag 11 september van 10.00-17.00 uur afgesloten.
Verder zijn onderstaande straten op zondag 11 september van 10.45-16.00 uur afgesloten:

Gasthuisstraat, Humcoverstraat, Hekstraat, Putstraat, Sint Catharinastraat, Dorpstraat, Genzonweg, Hoolstraat, Waterval, Humcoven, Visweg, Vogelzang, Kuileneindestraat en Kruisstraat.

Omleiding doorgaand verkeer
Het doorgaand verkeertussen Meerssen en Ulestratenwordt op zondag 11 september van10.45-16.00 uur omgeleid.

Bewoners ten oosten van de Sint Catharinastraat worden gevraagd hun auto buiten het parcours te parkeren. Voor deze is een oversteek gemaakt om de buurt in en uit te rijden. Deze oversteek is onder aan De Sauveurstraat met de Kennedystraat (en vice versa).

Verkeer vanaf Schimmert naar Ulestraten en Meerssen wordt omgeleid via de Burgemeester Visschersstraat, Nieuwe Vliekerweg en Kruisberg (en vice versa).

Verkeer vanaf Bunde naar Valkenburg wordt omgeleid via de Meerssenerweg, Proost de Beaufortstraat, Parallelweg en Herkenberg.

Verkeer vanaf Raar wordt omgeleid via de Korte Raarberg, Synagogeplantsoen, Volderstraat en Herkenberg.

Tijdelijk parkeerverbod
Aangezien het doorgaand verkeer via het Synagogeplantsoen wordt omgeleid, geldt  op zondag 11 september van 10.00-17.00 uur een parkeerverbod voor het gedeelte Synagogeplantsoen tussen de Kuileneindestraat en de Volderstraat. Bewoners worden verzocht om hun auto niet op de straat te parkeren.

Parkeerplaats 't Bergske beperkt toegankelijk.
Als gevolg van de afsluiting van het parcours is parkeerplaats 't Bergske op zondag 11 september van 10.45-16.00 uur slechts zeer beperkt toegankelijk. Ook wegrijden van de parkeerplaats is nagenoeg niet mogelijk. Bezoekers van de Marathon Meerssen kunnen hun auto parkeren bij Sporthal Marsana, bij het treinstation (aan de overzijde van de spoorweg) of in de parkeergarage.

Omleiding streekbussen
De streekbussen van lijn 5 en 52 van Veolia worden op zondag 11 september van 11.00-16.00 uur omgeleid. Enkele haltes komen tijdelijk te vervallen.

Vragen?
Voor informatie over de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!

'Vroeger had ik schulden, nu een eigen huis.'
'Omdat ik begrijp wat ik eet, ben ik 30 kilo afgevallen.'

Dit zijn uitspraken van twee van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Laaggeletterden die beter leren lezen, schrijven en rekenen hebben een grotere kans op een gezond en gelukkig leven. In de Week van de Alfabetisering zet de gemeente Meerssen samen met organisaties en tientallen gemeenten in Zuid-Limburg zich daarvoor in. Tijdens de Week van de Alfabetisering van 5 t/m 11 september vragen de Zuid-Limburgse gemeenten extra aandacht voor de laaggeletterden in de regio. Jij kunt ook helpen!

Aan de slag als taalvrijwilliger
Als taalvrijwilliger kun jij het verschil maken in iemands leven. Je kunt iemand helpen met het verbeteren van basisvaardigheden als lezen en schrijven. Je leert bijvoorbeeld een deelnemer hoe hij e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een sollicitatiegesprek voert. Je begeleidt een deelnemer een-op-een of geeft samen met een docent les aan een groepje. Als je taal leuk vindt, graag met mensen werkt en flexibel bent, is dit misschien iets voor jou. Volg de basistraining Taalvrijwilliger en ga aan de slag bij jou in de buurt!

Meld je aan
Bel of mail naar: r.doyen@leeuwenborgh.nl, telefoon 06-11374680.

Meer weten?
Kijk op www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger, of bel gratis 0800-0234444. Nadat je je hebt aangemeld, nemen we contact op om jouw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Ook krijg je meer informatie over de basistraining.

---

Agenda raadsvergadering 8 september 2016

Op donderdag 8 september 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de onderwijslocatie aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Conceptagenda:

 • Vaststelling conceptagenda
 • Tussentijdse en tijdelijke toelating/beëdiging raadslid
 • Benoeming nieuwe leden intergemeentelijke Rekenkamercommissie en vaststelling nieuwe verordening
 • Vaststelling conceptbesluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2016
 • Vaststelling conceptbesluitenlijst  raadsvergadering 3 augustus 2016
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Voorstel vaststelling verordening intergemeentelijke adviescommissie behandeling bezwaarschriften 2016
 • Herziening Reglement Presidium respectievelijk Reglement van Orde voor de Raad
 • Vaststelling gedragscode en integriteitsregels voor de leden van de raad en voor burgerleden
 • Vaststelling Regionale Structuurvisie Wonen ZL gemeente Meerssen
 • Verlening instemming Oost-tracé realisering snelfietsroute
 • Beleidsnotitie Toerisme gemeente Meerssen 2016-2019 ´Meerssen laten ontdekken´

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) inzien via onze gemeentelijke website www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad -Raadsinformatiesysteem).

Papieren stukken
De papieren stukken liggen ter inzage:

 • (op afspraak) bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
 • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen)
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffie Yarka Dreessen, tel. 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Raadsbijeenkomst thema ´Samenwerking met andere gemeenten´

Op woensdag 14 september 2016 vindt een raadsbijeenkomst plaats over het thema 'Samenwerking met andere gemeenten'. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. De bijeenkomst wordt geleid door gespreksleider Paul 't Lam. Professor dr. Joop van den Berg (emeritus hoogleraar Leiden en Maastricht en oud-hoofddirecteur VNG) verzorgt een inleiding over het thema.

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

---

Officiële bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Demotech BV, Humcoven 15, 6235 NE Ulestraten. Het betreft een melding t.b.v. een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: van 07-09-2016 t/m 19-10-2016.
Waar ter inzage:  op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een carport, Repenhof 60 en 62, 6241 DA Bunde (ontvangen 30 augustus 2016);
 • verbouw en aanbouw woonhuis, Bunderstraat 12, 6231 EL Meerssen (ontvangen 30 augustus 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 7 september 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen