Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 34 - 19 augustus 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 34 - 19 augustus 2020

Gepubliceerd op: 19 augustus 2020 01:05

Gemeentepagina: week 34
Datum: woensdag 19 augustus 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Coronacampagne Veiligheidsregio Zuid-Limburg
'Goed dat je de regels volgt!'

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is met ondersteuning van Visit Zuid-Limburg een campagne gestart om het belang van de coronamaatregelen extra onder de aandacht te brengen bij de inwoners en (internationale) bezoekers van onze regio. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, plukken we daar als samenleving de vruchten van. Boodschap is daarom: 'Goed dat je de regels volgt!' 'Thank you for following the rules!'.

Bekende Limburgers

Voetbalcoach Bert van Marwijk uit Meerssen verleent zijn medewerking aan de campagne. Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Visit Zuid-Limburg hebben ook andere bekende Limburgers gevraagd om de actie te ondersteunen. Op die manier willen zij het belang van de maatregelen op een positieve manier onder de aandacht houden bij jong en oud. Want al lijkt het straatbeeld weer normaal: de maatregelen zijn er niet voor niets. Kwetsbare mensen kunnen de straat niet op, omdat we steeds minder geneigd zijn afstand te houden. Bovendien: niemand wil dat de versoepelingen worden teruggedraaid en we weer zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Winactie voor iedereen

De Veiligheidsregio roept iedereen op om de campagne via Facebook of Instagram te steunen. De vijf posts met de meeste likes krijgen een VVV-dinercheque of VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. Meedoen is mogelijk tot eind september. Hashtag: #goeddatjederegelsvolgt #thankyouforfollowingtherules. Zorg wel dat je het bericht met 'openbaar' deelt, anders ziet de jury jouw bijdrage niet.

///

Wijziging afvalinzameling vanwege hitte

In verband met de voorspelde hoge temperaturen deze week wordt het afval al vanaf 6.00 uur ingezameld. Uw afval wordt dus eerder ingezameld dan u gewend bent. U mag uw afval deze week - bij wijze van uitzondering - de avond van tevoren al buitenzetten vanaf 21.00 uur. 

///

Themabijeenkomst ombuigingsmogelijkheden begroting 2021-2024 – 27 augustus 19 uur

Donderdag 27 augustus vindt om 19 uur een digitale openbare themabijeenkomst plaats van de gemeenteraad. Daarin discussieert de raad over mogelijkheden om de meerjarenbegroting 2021-2024 sluitend te krijgen. De bijeenkomst is te volgen via een livestream op deze website. 

Naar aanleiding van de Kadernota 2021-2024 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 een motie aangenomen om het proces richting regiegemeente voort te zetten. Het gevolg hiervan is dat forse ombuigingen nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen, zoals de Kadernota aangeeft. Na 9 juli bleek dat de geraamde meerjarige tekorten nog aanmerkelijk groter zullen zijn als gevolg van de gedaalde leerlingenaantallen van het Stella Maris College. Hierdoor zal de uitkering uit het gemeentefonds lager uitvallen. Momenteel worden de volgende tekorten voorzien:
2021: € 1.314.000,--
2022: € 1.425.000,--
2023: € 1.607.000,--
2024: € 1.560.000,--

Ombuigingen om deze tekorten weg te werken, kunnen alleen via:

  • bezuinigingen, c.q. besparingen op de uitgaven, of
  • vergroting van de inkomsten (doorgaans via lastenverzwaring) of
  • een combinatie van beide.

Het college zal tijdens de themabijeenkomst een overzicht presenteren en toelichten van alle ombuigingen die theoretisch en wettelijk mogelijk zijn. Bij deze ombuigingsmogelijkheden gaat het college in op de financiële effecten en de te verwachten maatschappelijke gevolgen. De gemeenteraad kan voorkeuren en suggesties aangeven met betrekking tot de ombuigingen. Deze dienen voor het college als input voor het maken van keuzes bij het opstellen van de conceptbegroting 2021-2024.

///

Aanleg fiets-telpunt Bunderstraat

In opdracht van de Provincie Limburg en NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) legt de firma ARS fiets-telpunten aan in de hele provincie Limburg. De fiets-telpunten meten het aantal fietsers en hoe snel deze fietsers rijden. Deze informatie kan belangrijke informatie opleveren voor het ontwikkelen van toekomstig beleid. Eén van deze fiets-telpunten wordt binnenkort aangelegd op de Bunderstraat in Meerssen. Het meten van het aantal fietsers gebeurt met behulp van detectielussen in het asfalt en een wegkantkast in de berm. Het systeem wordt gevoed door accu's in de kast. Voor het bijladen van de accu's zorgt een zonnepaneel naast de wegkantkast. De verzamelde data komen terecht bij de NDW. 

///

Officiële bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

  • het realiseren van een dakkapel, Rector Thijssenstraat 14, 6237 NJ Moorveld (ontvangen 11 augustus 2020).


Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het slopen van een gevel, Kersenlaan 27, 6241 BL Bunde (ontvangen 26 juli 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

-----------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 19 augustus 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen