Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016

Gepubliceerd op: 12 juli 2016 10:40

Weeknummer: 28
Datum: woensdag 13 juli 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Snoei- en verfwerkzaamheden Dennenberg & Kloosterweg

Op dinsdag 19 juli en woensdag 20 juli vinden werkzaamheden plaats aan het openbare groen en de verlichting aan de Dennenberg en Kloosterweg in Bunde. Het groen langs de weg wordt gesnoeid of uitgedund. De lantaarnpalen krijgen een verfbeurt.

Tijdelijke afsluiting
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de Dennenberg deze twee dagen af van 9.00-16.30 uur. We voeren de werkzaamheden in fasen uit. Op deze manier kunnen bewoners van de Dennenberg en Op de Berg (huisnummers 1 t/m 8) altijd via de Dennenberg van of naar hun woning rijden. U dient wel rekening te houden met enkele minuten vertraging!

Omleiding
Bij de afzettingen op de Dennenberg staan verkeersregelaars. Het verkeer wordt omgeleid via de Vliegveldweg. De omleidingsroute wordt aangegeven door middel van borden.

Kloosterweg
Ook aan de Kloosterweg vinden werkzaamheden plaats. Deze vinden echter niet gelijktijdig plaats met de werkzaamheden aan de Dennenberg. Op deze manier kunnen brom(fietsers) zoveel mogelijk gebruik blijven maken van een van beide wegen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Onderhoudswerkzaamheden wegen

Van 18 juli t/m 5 augustus 2016 voert de gemeente Meerssen kleine reparatiewerkzaamheden uit aan het asfalt van diverse wegen. Door tijdelijke wegafzettingen kunnen deze werkzaamheden voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers. We vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van twee vakantieverblijven, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (ontvangen 1 juli 2016);
 • het oprichten van een zorgboerderij, Genzonweg ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 30 juni 2016);
 • het bouwen van een gezinswoning met garage, Kloosterweg ongenummerd te Bunde  (ontvangen 1 juli 2016);
 • het oprichten van een loods, Meerstraat ongenummerd (kadastraal bekend Bunde, sectie B nummer 3981) te Bunde (ontvangen 4 juli 2016);
 • het vergroten van de woning, Dennenberg 2, 6241 NN Bunde (ontvangen 29 juni 2016);
 • het kappen van een boom, Vliek 1, 6235N R Ulestraten (ontvangen 5 juli 2016);
 • het uitbreiden van het bedrijfspand, Weerterveld 10, 6231 ND Meerssen (ontvangen 30 juni 2016);
 • het realiseren van een aanbouw, Essendijk 19, 6243 BH Geulle (ontvangen 4 juli 2016);
 • het legaliseren van een bestaande woningsplitsing, Kloosterberg 3, 6241 ED Bunde (ontvangen 30 juni 2016);
 • het verbouwen van de woning, Herkenberg 13, 6231 LK Meerssen (ontvangen 1 juli 2016);
 • het wijzigen van een pand in 4 appartementen en het bouwen van 2 garages (legaliseren), Bunderstraat 133, 6231 EJ Meerssen (ontvangen 2 juli 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het vervaardigen van ijs voor een periode van 10 jaar aan huis, Processieweg 13, 6243 BB Geulle (verzonden 7 juli 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: het wijzigen en exploiteren van een melkveehouderij
Locatie: Maatschap Thijssen, Popelboomsweg 1, 6241 NH Bunde
Datum besluit: 30 juni 2016
Zaaknummer: 2015-1132

Inzagetermijn: van 06-07-2016 t/m 16-08-2016.
Waar ter inzage: het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht (tel. 043-3897649) en het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043). Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
Rechtsbescherming: iedereen kan over het ontwerpbesluit van 6 juli 2016 t/m 16 augustus 2016 schriftelijk of mondeling zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de "Berichtenbox voor bedrijven" via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 9 augustus 2016 contact op te nemen met tel. 043-3897649.
Informatie: Provincie Limburg, Vergunningen, tel. 043-3897649.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 13 juli 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen