Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016

Gepubliceerd op: 05 juli 2016 13:50

Weeknummer: 27
Datum: woensdag 6 juli 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 7 juli 2016

Op donderdag 7 juli 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-raadsagenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2016
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Vaststelling Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Meerssen 2016-2019
 • Verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
 • Jaarrekening 2015 Pentasz en onttrekking bedrag uit Algemene Reserve t.b.v. van incidentele kosten
 • Beleids - en beheerplan civiele kunstwerken
 • Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas
 • Beleidsplan ICT 2016-2020
 • Vaststelling Programmarekening 2015
 • Bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2015
 • Voorstel inzake de reservering overschotten decentralisatiegelden 2015
 • Kaderbrief begroting 2017-2020
 • 1e Bestuursrapportage 2016 inclusief 1e wijziging begroting 2016

Verslag raadsvergadering op Meer Vandaag
Meer Vandaag maakt TV-op namen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zondag na de raadsvergadering zien.

Raadsstukken ter inzage
De raadsstukken zijn ter inzage:

Informatie
Plaatsvervangend Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel
en kruising Humcoverstraat - Op de Beukel

De gemeente Meerssen wil eind 2016 / begin 2017 groot onderhoud verrichten aan diverse wegen. Bij Raar willen we de deklaag asfalt vervangen en brengen we plaatselijk grastegels aan in de bermen. Bij de rotonde Op de Beukel zijn we ook voornemens de asfaltdeklaag te vervangen en willen we het dubbelzijdig rijwielpad verbreden dat van Raar af komt. Bij Op de Beukel wordt ook het asfalt vervangen. Bij de kruising Op de Beukel - Humcoverstraat willen we de bestaande witte overrijdbare geleider aanpassen.

Uitnodiging inloopavond
Op woensdag 13 juli 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden in café/zaal Ghijsen, Raar 15 in Meerssen. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen. U krijgt informatie over de (onderhouds)werkzaamheden  en er zijn tekeningen te zien. Uiteraard is er alle gelegenheid vragen te stellen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor

In juli worden slijpwerkzaamheden uitgevoerd aan de spoorrails op het traject Geleen-Maastricht. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van:

 • 12 op 13 juli 2016 van 1.40-6.20 uur traject Geleen Lutterade - Maastricht
 • 13 op 14 juli 2016 van 0.40-5.35 uur traject Maastricht - Geleen Lutterade

In Bunde, Geulle, Maastricht en de omgeving hiervan kunnen inwoners mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Slijpen
ProRail pleegt regelmatig onderhoud aan de spoortrajecten. Door de rails 'glad' te slijpen, hoeft deze minder snel vervangen te worden en is er minder onderhoud nodig. Het geluidsniveau neemt hierdoor ook af, omdat er minder oneffenheden op de rails zitten. Het slijpen van de rails vindt plaats door middel van speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Bovendien werkt de trein steeds kleine stukjes rail af, en rijdt hier diverse malen op en neer. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

---

Onderhoudswerkzaamheden wegen

Van 11 t/m 22 juli 2016 voert de gemeente Meerssen kleine reparatiewerkzaamheden uit aan het asfalt van diverse wegen. Door tijdelijke wegafzettingen kunnen deze werkzaamheden voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers. We vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Wist u dat...
Uw paspoortnummer nooit de letter O bevat?

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. De gemeente ontvangt regelmatig de vraag of een paspoortnummer het cijfer 0 of de letter O bevat. Dat is soms niet duidelijk. In alle gevallen gaat het hier om het cijfer 0. De letter 'O' komt namelijk niet voor in de Nederlandse paspoortnummers. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Meer informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een varkens- en rundveehouderij
Locatie: Maatschap J.J.G. Troquet en R.L.M.J. Troquet, Eijkskensweg 4, 6243 AA Geulle
Datum besluit: 23 juni 2016
Zaaknummer: 2015-0567

Inzagetermijn:van 29-06-2016 t/m 09-08-2016.
Waar ter inzage:op afspraak in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht (tel. 043-3897649) en bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043). Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
Rechtsbescherming: iedereen kan tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via de 'Berichtenbox voor bedrijven' via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 2 augustus 2016 contact op te nemen met telefoon 043-3897649.
Informatie: Provincie Limburg, Vergunningen, tel. 043-3897649.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het vernieuwen van het balkon en het realiseren van een wintertuin, Hulserstraat 51, 6243 BL Geulle (ontvangen 16 juni 2016);
 • het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping, Waterval 3, 6235 NC Ulestraten (ontvangen 26 juni 2016);
 • het plaatsen van reclame, Beekstraat 69, 6231 LE Meerssen (ontvangen 21 juni 2016);
 • het vergroten van een woning, Bunderstraat 12, 6231 EL Meerssen (ontvangen 27 juni 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

 • het vergroten van een woning, Bunderstraat 12, 6231 EL Geulle (ingetrokken 27 juni 2016);
 • het uitbreiden/verbreden van de oprit, Roggeveldstraat 3, 6241 CV Bunde (ingetrokken 25 juni 2016 ).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving voorbereiding nieuw bestemmingsplan diverse locaties

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid onder de naam "Veegbestemmingsplan 2015" voor de volgende percelen:

 • Andreas Sauerlaan 4, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen;
 • Cazenderstraat 16, Meerssen inzake het legaliseren van een paardenstal en een hekwerk;
 • Gank 7, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning;
 • Genzon 46, Ulestraten inzake het legaliseren van een paardenstal en een loods;
 • Holstraat 154, Meerssen inzake het bouwen van een stal;
 • Hulserstraat 35, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen/appartementen;
 • Lange Raarberg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen L237+L260) inzake het legaliseren van een paardenstal;
 • Lange Raarberg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen L238) inzake het legaliseren van een paardenstal;
 • Lange Raarberg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen L253) inzake het legaliseren van een paardenstal en een stalling/berging;
 • Vliegveldweg, ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen, K408) inzake het legaliseren van een stal/berging en een aantal hekwerken;
 • Vliek 25, Ulestraten inzake het legaliseren van een tweetal stalletjes en het legaliseren van een tweetal uitbreidingen van bestaande stalletjes;
 • Westbroek 5a, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning en een stalling/berging.

Omtrent het voornemen om voor voornoemde percelen een nieuw bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd. Er kunnen ten aanzien van dit voornemen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt ten aanzien van dit voornemen ook geen advies ingewonnen bij een onafhankelijke instantie.

Binnen enkele weken zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voorafgaand aan die terinzagelegging zal via de Gemeentepagina in de Geulbode en via www.meerssen.nl bekend worden gemaakt wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en op welke wijze en binnen welke termijn een zienswijze kan worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 6 juli 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen