Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016

Gepubliceerd op: 28 juni 2016 14:10

Weeknummer: 26
Datum: woensdag 29 juni 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe Wmo-cliënten de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening ervaren. Dit vinden we erg waardevol, want met uw ervaringen als uitgangspunt kunnen wij zorg en ondersteuning verbeteren. Voorbeelden zijn: hulp bij het huishouden, dagopvang, vervoer, een scootmobiel of een aanpassing in huis. Maar er zijn ook andere vormen van zorg en ondersteuning mogelijk door bijvoorbeeld familie, of via doorverwijzing naar een andere dienst of organisatie.

Willekeurige steekproef
Uit alle inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, heeft de gemeente een steekproef getrokken. Wellicht bent u één van de willekeurig geselecteerde deelnemers, die de vragenlijst afgelopen dagen in de brievenbus heeft gekregen. Doe mee: uw mening is belangrijk!

Alle reacties worden anoniem verwerkt door een extern onderzoeksbureau.
Reageren is mogelijk tot en met 20 juli 2016.

Resultaten onderzoek
In september 2016 verwachten wij de resultaten van het onderzoek. Wij maken deze o.a. bekend op www.meerssen.nl en de gemeentepagina's in de Geulbode.

---

Vrijdagmiddag 1 juli 2016
Bestuurscentrum 's middags gesloten

In verband met de jaarlijkse sportdag voor de medewerkers is het bestuurscentrum op vrijdag 1 juli 2016 vanaf 12 uur gesloten.

De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 043 – 3505345 (tijdens de openingstijden: tel. 14 043).

---

Verkeerssituatie Ulestraten
Presentatie voorgestelde oplossingen Burg. Visschersstraat

In Ulestraten heeft de nieuwe infrastructuur rond luchthaven MAA en bedrijventerrein Aviation Valley geleid tot een wijziging in verkeerstromen. Met name de bewoners van de Sint Catharinastraat hebben te maken met (zwaar) sluipverkeer.

Integrale oplossing verkeersproblematiek Ulestraten is in onderzoek
Buurtnetwerk Ulestraten heeft het voortouw gekomen om samen met betrokken bewoners en ondernemers tot een integrale oplossing te komen. Op 25 april heeft het Buurtnetwerk Ulestraten tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad de diverse knelpunten en eventuele oplossingen gepresenteerd. Momenteel vindt nader onderzoek plaats naar onder andere de mogelijkheid om een nieuwe afsplitsing van de ringweg te realiseren, waardoor een groot aantal knelpunten in Ulestraten wordt opgelost. Wij hopen u wat dit betreft over enkele maanden nader uitsluitsel te kunnen geven.

Hierop vooruitlopend: voortvarende aanpak kleinere knelpunten
Op uitdrukkelijk verzoek vanuit de gemeenteraad dienen kleinere knelpunten waar mogelijk voortvarend te worden opgelost. Eén van deze knelpunten ligt in de Burgemeester Visschersstraat. Ook hier hebben de bewoners sinds de aanleg van de ringweg te maken met sluipverkeer. Voor deze gelegenheid is een bewonerswerkgroep geformeerd, die mogelijke oplossingen naast elkaar heeft gezet. Vervolgens heeft de gemeente de diverse mogelijkheden onderzocht op haalbaarheid.

Presentatie voorgestelde oplossingen Burg. Visschersstraat
Samen met de bewonerswerkgroep wil de gemeente voorgestelde oplossingen, hun haalbaarheid en eventuele gevolgen van de voorgestelde oplossingen toelichten tijdens een bewonersbijeenkomst op dinsdag 5 juli 2016, aanvang 19.00 uur in gemeenschapshuis D'n Huppel.

Bewoners, omwonenden en Buurtnetwerk Ulestraten hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen (bewonersbrief).

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor

In juli worden slijpwerkzaamheden uitgevoerd aan de spoorrails op het traject Geleen-Maastricht. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van:

 • 12 op 13 juli 2016 van 1.40-6.20 uur traject Geleen Lutterade - Maastricht
 • 13 op 14 juli 2016 van 0.40-5.35 uur traject Maastricht - Geleen Lutterade

In Bunde, Geulle, Maastricht en de omgeving hiervan kunnen inwoners mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Slijpen
ProRail pleegt regelmatig onderhoud aan de spoortrajecten. Door de rails 'glad' te slijpen, hoeft deze minder snel vervangen te worden en is er minder onderhoud nodig. Het geluidsniveau neemt hierdoor ook af, omdat er minder oneffenheden op de rails zitten. Het slijpen van de rails vindt plaats door middel van speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Bovendien werkt de trein steeds kleine stukjes rail af, en rijdt hier diverse malen op en neer. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

---

Uitspraken CRvB hebben geen gevolgen voor hulp bij het huishouden gemeente Meerssen

Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal uitspraken over hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze uitspraken hebben géén gevolgen voor het beleid dat de gemeente Meerssen hanteert met betrekking tot hulp bij het huishouden.

Hulp bij het huishouden was, is en blijft in onze gemeente gewoon beschikbaar. Deze hulp is in de gemeente Meerssen een zogenaamde maatwerkvoorziening. De zorgconsulenten van ons Sociaal Team bekijken tijdens een keukentafelgesprek bij u thuis sámen met u welke hulp en hoeveel hulp u nodig heeft. Op basis hiervan en de 'richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden' wordt vervolgens vastgesteld hoeveel hulp u krijgt. U ontvangt hiervan een toekenningsbeschikking.  Het beleid van de gemeente Meerssen hoeft hiermee niet te worden aangepast.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Regeling Loonkostensubsidie Mobility & Talent Centre Zuid-Limburg

Betreft: burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben onlangs de 'Regeling Loonkostensubsidie Mobility & Talent Centre Zuid-Limburg' vastgesteld.
Toelichting: de gemeenten in Zuid-Limburg geven in 2016 en 2017 de vraaggerichte aanpak arbeidsmarktbeleid Zuid-Limburg vorm. Hiervoor wordt o.a. een Integrale Arbeidsmarktagenda Zuid-Limburg opgesteld.  Eén van de onderdelen in de vraaggerichte aanpak is het Mobility & Talent Centre. Hierin worden mensen via werkpools de kans geboden hun talenten te ontwikkelen en zodoende in te spelen op de vraag van de arbeidsmarkt.  Vanuit een rechtstreeks dienstverband met een werkgever (dat uiteindelijk tot 24 maanden kan duren) kunnen werknemers werkervaring opdoen en vak- en werknemersvaardigheden ontwikkelen. Tijdens werktijd krijgen zij scholing en begeleiding. Mensen kunnen binnen de pools rouleren als een plek niet bevalt. De werving voor de pools is in april 2016 gestart via de wervingsdagen die door de werkgeversservicepunten in Zuid-Limburg worden georganiseerd. Voor Maastricht-Heuvelland speelt Podium24 een centrale rol in de vormgeving van de pools. De pools worden ondersteund door de gemeenten in Zuid-Limburg via de inzet van een loonkostensubsidieregeling. Hiermee krijgen de werkgevers 50% van de loonkosten van de deelnemers gecompenseerd. Alleen werkgevers die een pool vormgeven en voldoen aan de voorwaarden van de regeling, komen in aanmerking voor de subsidieregeling.
Waar ter inzage: deze regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op woensdag 29 juni 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt verordeningen & regelingen permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. Het papieren stuk kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vaststelling beleid Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.

Betreft: burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen maken bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei 2016 en de collegevergadering van 25 april 2016 de verordeningen en uitvoeringsbesluiten / nadere regels inzake het beleid Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. zijn vastgesteld. Dit onder gelijktijdige intrekking van de beleidsdocumenten die kunnen vervallen.
Toelichting: op grond van de ervaringen opgedaan in 2015 zijn verbeteringen en innovaties in het gemeentelijk beleid doorgevoerd. Daarbij staan de individuele situatie en mogelijkheden van onze inwoners altijd voorop. Allereerst is het aantal stukken aanmerkelijk teruggebracht en niet meer vastgelegd dan strikt noodzakelijk. Ook worden nadrukkelijk een aantal eerder gestelde regels losgelaten en is het re-integratieinstrumentarium vereenvoudigd. Zodoende krijgen burger en professional maximale ruimte voor maatwerk en optimale mogelijkheden om te werken of participeren naar vermogen. En waar dat nog niet eerder gebeurd was, zijn beleidsdocumenten regionaal geharmoniseerd, zodat ze na inwerkingtreding gelijkluidend zijn voor de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland. Hiermee wordt een eenduidige dienstverlening richting de inwoners bevorderd, alsmede een efficiënte gezamenlijke uitvoering door sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
In werking: per 1 juli 2016.
Waar ter inzage: deze verordeningen en uitvoeringsbesluiten zijn officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op woensdag 29 juni 2016. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt verordeningen & regelingen permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. Het papieren stuk kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verplaatsen van airco-units, Bunderstraat 84-86, 6231 EM Meerssen (ontvangen 20 juni 2016);
 • het starten van een kapsalon, Rector Thijssenstraat 23, 6237 NG Moorveld (ontvangen 23 juni 2016);
 • het kappen van drie dennenbomen (noodkap), Sint Catharinastraat 76, 6235 BG Ulestraten (ontvangen 24 juni 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 21 juni 2016);
 • het verwijderen van asbest, Genzon 7, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 6 juni 2016).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het legaliseren van een woningsplitsing, Emmaweg 16/16a, 6231 BM Meerssen.
 • het vervaardigen van ijs aan huis, Processieweg 13, 6243 BB Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een dakkapel, Hekstraat 34, 6235 NL Ulestraten (verzonden 9 juni 2016);
 • het aanleggen van een oprit, Gerbergaplantsoen 10, 6231 KM Meerssen (verzonden 21 juni 2016);
 • het kappen van twee bomen, Waterval 3, 6235 NC Ulestraten (verzonden 21 juni 2016);
 • het verbouwen van de garage en het realiseren van een overkapping, Europastraat 45, 6235 BT Ulestraten (verzonden 23 juni 2016);
 • het kappen van drie dennenbomen (noodkap), Sint Catharinastraat 76, 6235 BG Ulestraten (verzonden 24 juni 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 29 juni 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen