Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 25 - 21 juni 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 25 - 21 juni 2017

Gepubliceerd op: 20 juni 2017 12:30

Weeknummer: 25
Datum: woensdag 21 juni 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons allemaal
Uitnodiging informatie- en meedenkbijeenkomst voorkomen wateroverlast bij hevige neerslag

Het klimaat verandert
We zien steeds extremere neerslag vallen. Daardoor neemt de kans op wateroverlast in bewoonde gebieden toe. Daarentegen is er in bepaalde gebieden ook steeds meer kans op verdroging. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Verdergaande verdichting van stedelijk gebied leidt ertoe, dat de beschikbare ruimte voor maatregelen steeds kleiner wordt, terwijl meer neerslag verwerkt moet worden. Verder is de sponswerking van het watersysteem sterk verminderd, waardoor langdurige en grote hoeveelheden neerslag minder goed kunnen worden opgevangen. Het uitdrukkelijk benoemen van gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, biedt betrokken partijen inzicht in de wateropgave. Centrale vraag daarbij is hoe we een en ander zoveel mogelijk in balans krijgen.

Wateroverlast

Uitnodiging

Informatie- en meedenkbijeenkomst op dinsdag 27 juni in De Stip
Gemeente Meerssen is de eerste gemeente in Limburg waar het waterschap met de uitvoering van het actieprogramma Water in Balans aan de slag zal gaan. Waterschap Limburg en gemeente Meerssen willen graag met zoveel mogelijk inwoners in gesprek over (mogelijke) maatregelen ter beperking en voorkoming van wateroverlast bij hevige neerslag, maar ook verdroging van bepaalde gebieden. Wij nodigen u daarom graag uit voor een informatie- en meedenkbijeenkomst op dinsdag 27 juni van 19.00-21.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u tevens graag informeren over de ontwikkelingen sinds de vorige informatiebijeenkomst over wateroverlast (2014)  waarbij mogelijke maatregelen op korte en langere termijn door de overheid zijn besproken - en met name ook de rol die burgers  - in zowel hoger als lager gelegen gebieden - op de kortere termijn zelf kunnen vervullen. Wij hopen u op dinsdag 27 juni te mogen begroeten!

Gezamenlijke uitdaging overheid en burgers
Waterschappen hebben de taak om meer ruimte voor water in het regionale watersysteem te maken. Gemeenten hebben hun zorgplichten voor hemelwater en grondwater uitgewerkt in gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's). Het GRP is  bepalend voor de wateropgave op het gebied van afstromend regenwater en grondwater voor met name bebouwde gebieden. Burgers kunnen bijdragen aan de aanpak van wateroverlast door zelf maatregelen te treffen. Waarbij niet alleen een verantwoordelijkheid ligt bij de burgers van de getroffen gebieden, maar ook bij de burgers van hoger- en/of naastgelegen gebieden. Met andere woorden: beperken en/of voorkomen van wateroverlast door steeds extremere weersomstandigheden is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

Samen in gesprek over voorkomen wateroverlast
Water in Balans is het actieprogramma wateroverlast van Waterschap Limburg. Doel van dit programma is het oplossen van wateroverlastknelpunten in het regionale systeem en het totale Limburgse watersysteem meer klimaat-robuust inrichten. Dit wil Waterschap Limburg samen met de omgeving bereiken in diverse participatieprojecten op allerlei niveaus (van inspraak tot co-creatie) en in diverse (duurzame) vormen. Het is een nieuw programma dat inhaakt op de klimaatverandering en voor het grootste deel nog in de voorbereidingsfase is.

Wateroverlast logo's

---

Enquête
Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en parkeerbeleid

De gemeente gaat het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 'Meerssen op weg naar 2020' en het parkeerbeleid evalueren. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Voor de evaluatie hebben we een vragenlijst opgesteld. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: verkeersveiligheid, inrichting van wegen, parkeermogelijkheden, parkeertarieven, de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en wat vindt u belangrijk bij parkeren. Daarnaast kunt u in de vragenlijst uw suggesties, knelpunten en/of verbeterpunten en voorstellen voor wijzigingen van het bestaande beleid noteren.

Vragenlijst invullen
U kunt de vragenlijst t/m 7 juli invullen via www.meerssen.nl (beginpagina - Top 10 -> Evaluatie GVVP).

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwe afvalwagen voor Maastricht, Meerssen en Valkenburg

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul gaan nauwer samenwerken op het gebied van afvalverwerking. Eén van de uitwerkingen daarvan is een nieuwe afvalwagen die in de drie gemeenten gaat rijden. Deze werd vrijdag 16 juni gepresenteerd door de wethouders Jim Janssen (Maastricht), Remy Meijers (Valkenburg aan de Geul) en Désirée Cortenraede (Meerssen). In totaal gaan vijf nieuwe afvalwagens de weg op. Ze kennen onder meer een grotere laadruimte en hebben meer pk's dan de oude afvalwagens. Ook zijn de nieuwe wagens milieuvriendelijker.

Nieuwe afvalwagen

Meer informatie hierover: zie www.meerssen.nl

---

Agenda's Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 28 juni 2017 vindt een raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 6 juli 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 28 juni 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Stichting Duurzaam Meerssen'
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Concept-raadsvoorstel Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling programmarekening 2016
 • Concept-raadsvoorstel Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2016
 • Concept-raadsvoorstel Kaderbrief begroting 2018-2021
 • Concept-raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2017
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Inkeerregeling
Tot 3 augustus 2017
Inkeerregeling Coulanceregeling

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak 'meer ruimte voor coulance' vastgesteld met daarin een tijdelijk coulancebeleid. Het doel hiervan was het oplossen van een achterstand die was ontstaan bij de behandeling van handhavingszaken. Het coulancebeleid biedt ruimere mogelijkheden tot legalisatie. De raad heeft besloten het coulancebeleid te beëindigen op 3 augustus. Tot dan krijgt u de gelegenheid zich te melden als u weet/vermoedt dat een situatie op uw perceel niet voldoet aan de regels. Wij bekijken samen of u in aanmerking komt voor legalisatie op grond van het coulancebeleid.

Wilt u meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie en het aanmeldformulier op www.meerssen.nl.

---

Zondag 2 juli 2017: Klimomloop Ulestraten
Niet parkeren op de Markt Meerssen

Op zondag 2 juli 2017 vindt de jaarlijkse klimomloop Ulestraten plaats. Start en finish van deze wielerwedstrijd zijn dit jaar op de Markt in Meerssen. Tijdens de wielerwedstrijd worden omleidingsroutes ingesteld en begeleiden verkeersregelaars het verkeer. Op zondag 2 juli kunt u niet parkeren op de Markt in Meerssen.

Meer informatie
Meer informatie over de wedstrijd en het parcours kunt u vinden op: www.klimcriterium.nl. Of neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Concept-agenda raadsvergadering 6 juli 2017

Op donderdag 6 juli 2017 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Let op! De raadsvergadering van 13 juli 2017 en de raadsadviesvergaderingen van 21 en 29 juni 2017 komen te vervallen.

Concept-agenda
Vanwege het korte tijdsbestek tussen de raadsadviesvergadering (28 juni) en de raadsvergadering (6 juli) wordt de concept-agenda voor de raadsvergadering nu al gepubliceerd. Dit onder voorbehoud van het Presidium (d.d. 3 juli 2017).

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas: ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016
 • Vaststelling programmarekening 2016
 • Bestemming voordelig resultaat van de rekening baten en lasten 2016
 • Kaderbrief begroting 2018-2021
 • 1e bestuursrapportage 2017

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 4 juli inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen dan ook ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Vrijdagmiddag 30 juni 2017: Bestuurscentrum gesloten

In verband met de jaarlijkse sportdag voor de medewerkers is het bestuurscentrum op vrijdag 30 juni 2017 vanaf 12 uur gesloten.

Wachtdienst
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 14 043. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht.

---

Aanbrengen graffiti kunstwerk Angelafietstunnel

De binnenzijde van de Angelatunnel (bij de Maastrichterweg) wordt voorzien van een graffiti kunstwerk. Voor dit doel is de tunnel de afgelopen week van binnen schoon gemaakt. Het aanbrengen van het kunstwerk vindt plaats op 22, 26, 27, 29, 30 juni en 3 t/m 7 juli 2017 van 09.00-18.00 uur.  De tunnel blijft gewoon open tijdens de werkzaamheden. Er worden wel maatregelen getroffen voor een veilige verkeersdoorgang.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.

Betreft: de Gemeenteraad van Meerssen heeft op 8 juni 2017 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. vastgesteld.
In werking: vanaf 1 juli 2017.
Waar ter inzage: dit besluit worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 21 juni 2017. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het bouwen van een paardenstal en schuur (legalisatie), Genzon 46, 6235 AB Ulestraten (ontvangen 8 juni 2017);
 • het verbouwen/renoveren van de gymzaal (intern), Kerksteeg 11, 6231 LV Meerssen (ontvangen 13 juni 2017);
 • het vergroten van de woning, Iepenlaan 52, 6241A G Bunde (ontvangen 12 juni 2017);
 • het oprichten van een kapsalon, Kalverhof 3, 6241 CZ Bunde (ontvangen 13 juni 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van diverse materialen & enkele asbesthoudende materialen, Parallelweg 56 en 58, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 24 mei 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een carport met bovenverdieping, Klinkenberg 4, 6231 BD Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een verbouwing, Burchtstraat 12, 6241 CR Bunde (verzonden 9 juni 2017);
 • het gezamenlijk oprichten van een stallingsruimte, Raar 49b en 51, 6231 RP Meerssen (verzonden 12 juni 2017);
 • het legaliseren van het wijzigen van het dak, Vliegenstraat 68, 6241 CJ Bunde (verzonden 13 juni 2017);
 • het bouwen van een veranda (legalisatie), Gouverneur Houbenstraat 30, 6235 CM Ulestraten (verzonden 14 juni 2017);
 • het vergroten van de bestaande verdieping, Heerenstraat 71, 6237 NC Moorveld (verzonden 14 juni 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 8 juni 2017 de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2017 vastgesteld.
In werking: 8 dagen na publicatie.
Waar ter inzage: dit besluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 21 juni 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen