Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 21 - 23 mei 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 21 - 23 mei 2018

Gepubliceerd op: 22 mei 2018 09:10

Gemeentepagina: week 21
Datum: woensdag 23 mei 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Water in balans
Uitnodiging publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Vorig jaar juni hebben wij u in een eerste publieksbijeenkomst gevraagd naar de grootste wateroverlastknelpunten in Meerssen en de mogelijke oplossingsrichtingen. In november hebben we u tijdens de tweede publieksbijeenkomst geïnformeerd over de voorgestelde aanpak van de wateroverlast. De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd en hebben de samenwerkende partners hard gewerkt aan de aanpak van de wateroverlast. Wij praten u graag bij over de laatste stand van zaken. U bent van harte welkom op dinsdag 5 juni in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen voor de derde publieksbijeenkomst. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot ca. 21.30 uur. In het bijzonder inwoners van Ulestraten, Meerssen-centrum, Meerssen-West en Meerssen-Oost, maar ook in het buitengebied, nodigen we uit om naar de bijeenkomst te komen. Aanmelden is niet nodig.

Laat u informeren en praat mee
De samenwerkende partners lichten toe wat er de afgelopen maanden is gebeurd en hoe het proces nu verder gaat verlopen. Ook nodigen wij u deze avond uit om mee te praten in kleinere groepen, gericht op enkele specifieke maatregelen. Denk hierbij aan het afkoppelen en infiltreren van regenwater in bebouwd gebied, het beschermen van uw eigen woonomgeving en maatregelen in het landelijke gebied, zoals regenwaterbuffers. Uw inbreng is zeer welkom!

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl 

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

---

Groot onderhoud en herinrichting Kuileneindestraat

Maandag 4 juni start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van de Kuileneindestraat in Meerssen. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?
• aanleg nieuwe parkeervakken
• aanleg nieuw fietspad
• herstel goten, trottoirbanden en inritten
• frezen bestaande asfaltverhardingen
• aanbrengen nieuw asfalt
• (her)bestratingswerkzaamheden
• vernieuwen belijningen & markeringen

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?
De werkzaamheden starten maandag 4 juni en hebben een doorlooptijd van ca.7 weken. Gedurende de werkzaamheden wordt de Kuileneindestraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor het doorgaande verkeer en de bus van Arriva is er een omleidingsroute. Deze wordt met borden aangegeven. In- en uitrijden van parkeerplaats 't Bergske blijft echter wel mogelijk.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

BSGW logo
Pas op! Valse brieven BsGW in omloop

Inmiddels zijn er meerdere meldingen bij BsGW binnengekomen van valse brieven die door BsGW lijken te zijn verzonden. Het gaat hierbij echter steeds om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn.

In deze brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten. Controleer voordat u betaalt of het juiste rekeningnummer in de brief staat! Is dit niet correct, betaal de aanslag dan niet, maar neem contact op met BsGW: telefoon 088-8420420.

De juiste gegevens
Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is: NL18INGB0002120407. U vindt dit nummer ook op de website www.bsgw.nl. Mocht u een aanslag hebben ontvangen met een ander IBAN-rekeningnummer dan het nummer van BsGW, dan kunt u dit bij BsGW melden.

Toch betaald?
Heeft u al betaald? Doe dan aangifte bij de politie. Bij nepbrieven doet BsGW altijd aangifte bij de politie. Ook meldt BsGW dit bij de fraudehelpdesk.

---

Van 28 mei t/m 22 juni 2018
Afsluiting Nieuwe Limmelderweg Maastricht

Van 28 mei t/m 22 juni 2018 is de Nieuwe Limmelderweg in fasen afgesloten. De Nieuwe Limmelderweg is de verbindingsweg tussen de autosnelwegen A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk en Maastricht Noord (Beatrixhaven / P+R Maastricht Noord). Met name tijdens de spits is forse hinder onvermijdelijk. Daarnaast is P+R Maastricht Noord gedurende vier weken beperkt bereikbaar.

Afsluitingen in fasen
Het wegdek van de Nieuwe Limmelderweg is gaan scheuren en daarom is asfaltherstel nodig. De werkzaamheden gebeuren in twee fasen:

 • Van 28 mei t/m 8 juni is de Nieuwe Limmelderweg afgesloten tussen de A2 en A79.
 • Van 11 juni t/m 22 juni is de Nieuwe Limmelderweg afgesloten tussen de A2 en de kruising Nieuwe Limmelderweg-Hoekerweg.

Omleidingen
De omleidingen brengen circa 10 minuten extra reistijd met zich mee. Vanwege de extra drukte op de omleidingsroutes kan hier bovendien file ontstaan, met name tijdens de spits. Kijk voor alle omleidingen en de actuele verkeersdrukte op www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart.

Uitgebreide informatie
Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuwe-limmelderweg.

Voor bedrijven: informeer uw klanten, leveranciers en medewerkers
Op zowel de website van A2 Maastricht als de website van Maastricht Bereikbaar verschijnt binnenkort een pdf met de belangrijkste informatie. Die kunt u gebruiken om digitaal door te sturen of op te hangen als poster. Daarnaast kunt u de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar toevoegen aan uw eigen bedrijfswebsite. Zo kunt u uw bezoekers attenderen op uw bereikbaarheid.

---

Werkzaamheden Essendijk en Graaf Wolter Hoenstraat

Op vrijdag 25 mei zal firma Bloem Civiel Techniek de rode coating aanbrengen op de kruising Essendijk - Graaf Wolter Hoenstraat in Geulle. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk over de Essendijk. Als gevolg van deze werkzaamheden kan enige overlast ontstaan. Het verkeer wordt omgeleid.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden Hekstraat en Bokstraat

Op donderdag 24 mei worden Hekstraat en Bokstraat in Schietecoven - Ulestraten voorzien van een compleet nieuwe deklaag van asfalt. Doorgaand verkeer is op deze dag niet mogelijk.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Samenscholingsverbod Spoorstraat Bunde

Burgemeester Clermonts-Aretz van Meerssen heeft op 18 mei 2018 een samenscholingsverbod ingesteld voor het parkeerterrein bij het station aan de Spoorstraat te Bunde tussen 22.00 en 7.00 uur. Het verbod geldt van 18 mei 2018 t/m 17 augustus 2018. Dit is ingesteld in overleg met politie, BOA en het OM naar aanleiding van diverse overlastmeldingen vanuit de buurt.
Handhaving: het besluit is gebaseerd op artikel 2.1.1.1 'Samenscholing en ongeregeldheden' van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen. Op grond van het verbod mag de politie bij wanordelijkheden of ernstige bedreiging van de openbare orde binnen het aangewezen gebied handhavend optreden. Het samenscholingsverbod houdt in dat het tussen 22.00 's avonds en 7.00 uur 's ochtends verboden is met drie of meer personen aanwezig te zijn in het aangegeven gebied. Degene die het verbod negeert, krijgt een forse boete.
Ter inzage: het besluit en bijbehorende situatietekening liggen vanaf 18 mei 2018 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanbouwen van een woonkamer en slaapkamer, Weert 69, 6231 RE Meerssen (ontvangen 9 mei 2018);
 • het legaliseren van een praktijk voor fysiotherapie, Molenveldweg 18, 6231 RX Meerssen (ontvangen 9 mei 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een aangebouwde serre, afdak tuin en afdak achter garage incl. tuinhuis, Papenweg 44, 6241 BV Bunde (verzonden 9 mei 2018);
 • het realiseren van een erfafscheiding., Markt 25, 6231 LR Meerssen (verzonden 15 mei 2018);
 • het aanbrengen van een luifel (legalisatie), Geulstraat 48, 6241 NA Bunde (verzonden 15 mei 2018);
 • het realiseren van 3 vakantiewoningen, Voulwames 1, 6241 NE Bunde (verzonden 17 mei 2018);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 23 mei 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen