Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017

Gepubliceerd op: 18 april 2017 15:55

Weeknummer: 16
Datum: woensdag 19 april 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 20 april 2017

Op donderdag 20 april 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Tussentijdse en tijdelijke toelating/beëdiging vervangend raadslid mevrouw E.M.J. Heusschen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Vaststellen verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Beëindiging coulance regeling en tijdelijk toepassen inkeerregeling
 • Onderzoek toekomst gemeente Meerssen
 • Kredietvotering t.b.v. het proces gericht op de structurele toekomst van de gemeente Meerssen
 • Verbetering fietsinfrastructuur Vliegveldweg
 • Evaluatie aanbestedingsbeleid
 • Vaststelling verordening stimuleringslening Dubbel Duurzaam Meerssen

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen

Strukton voert binnenkort nachtelijke werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Stationstraat Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van:

 • woensdag 19 april op donderdag 20 april 2017
 • donderdag 20 april op vrijdag 21 april 2017

Als gevolg van de werkzaamheden is spoorwegovergang van 00.30- 05.30 uur (of zoveel langer als noodzakelijk) afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april

In verband Koningsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 27 april en vrijdag 28 april 2017. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg

Afgelopen dinsdag 18 april is de gemeente Meerssen gestart met groot onderhoud en herinrichting van gebiedsontsluitingswegen Meerssenhovenweg en Fregatweg. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?

 • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
 • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
 • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg en Maastrichterlaan

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?
De werkzaamheden voor het realiseren van de fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven duren naar verwachting 2½ week. Als gevolg hiervan is de Meerssenhovenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer worden omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip & medewerking.

Voorziening fietsverkeer
Voor fietsers wordt een tijdelijke voorziening gecreëerd, zodat zij gebruik kunnen blijven maken van de oversteek kruising Meerssenhovenweg-Meerssenhoven.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontvangst Decorandussen op Koningsdag

Ter gelegenheid van Koningsdag organiseert het gemeentebestuur een feestelijke bijeenkomst voor alle inwoners die ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 april van 11.00-13.00 uur in de Tiendschuur van Landgoed Vliek Ulestraten.

Geen uitnodiging ontvangen?
Alle decorandussen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Woont u in de gemeente Meerssen, heeft u ooit een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, maar per abuis geen uitnodiging gekregen? U kunt zich nog tot 21 april aanmelden via telefoon 043-3661616.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Rommelmarkt Kookstraat.
Plaats: Kookstraat Meerssen.
Data en tijd:  zondag 14 mei 2017 van 06.00-18.00 uur.
De Kookstraat en Aan de Pletsmolen zijn van 06.00-18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Inhalen Mei-den.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd:  woensdag 24 mei 2017 hele dag.
De Markt in Meerssen wordt afgesloten voor alle verkeer van 23 mei 08.00 uur t/m 25 mei 2017.

Betreft: Bartholomeusmarkt.
Plaats: Markt, Kruisstraat, Beekstraat, Bunderstraat, Gasthuisstraat en Stationstraat Meerssen.
Data en tijd: donderdag 25 mei 2017 van 10.00-17.00 uur.
Bovengenoemde straten worden afgezet voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Liberty tour stopplaats.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd: zaterdag 27 mei 2017 van 12.30-14.30 uur.
Parkeren op de Markt is die dag niet toegestaan.

Betreft: Koningsvogelschieten.
Plaats: Schutterswei Tussen de Bruggen Meerssen.
Data en tijd: vrijdag 2 juni 2017 13.00 uur t/m zondag 4 juni 2017 21.00 uur.

Betreft: Limburgs Mooiste Wielertour, stopplaats.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd: zaterdag 10 juni 2017 van 08.00-18.00 uur.
De Markt worden afgesloten voor alle verkeer van 08.00-18.00 uur.

Betreft: S&S-Fest HDC BIG.
Plaats: Burgemeester Kisselsstraat 77, 6231 HB Meerssen.
Data en tijd: zaterdag 24 juni 2017 12.00 uur tot 25 juni 2017 22.00 uur.

Betreft: Klimomloop van Ulestraten.
Plaats: Een parkoers tussen Ulestraten en Meerssen.
Data en tijd: zondag 2 juli 2017 van 08.00-18.00 uur.
De Markt wordt afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers. In de omliggende straten kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden.

Betreft: Zomerfeest Proostenbuurt.
Plaats: Proost Willemstraat Meerssen.
Data en tijd:  zaterdag 8 juli 2017 van 19.00-24.00 uur.
De Proost Willemstraat wordt gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers van 8 juli 10.00 uur tot 9 juli 12.00 uur.

Betreft: Charlemagne Preuvefestijn.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd: van zaterdag 19 augustus 2017 14.00 uur tot zondag 20 augustus 2017 23.00 uur.
De Markt worden afgesloten voor alle verkeer van 17 augustus 16.00 uur tot 21 augustus 17.00 uur.

Betreft: Jaarmarkt.
Plaats: Markt, Kruisstraat, Beekstraat, Bunderstraat, Gasthuisstraat en Stationstraat Meerssen.
Data en tijd: zondag3 september 2017 van 10.00-17.00 uur.
Bovengenoemde straten worden afgezet voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Bondsfeest Schutterij Sint Remigius.
Plaats: Weilanden aan de Cazenderstraat Meerssen.
Data en tijd: vrijdag 25 augustus 2017 van 08.00 uur tot 27 augustus 2017 24.00 uur.

Inzagetermijn: van 19-04-2017 t/m 30-05-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043.E-mail: info@meerssen.nl.

---

Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg

Betreft: vaststelling beleidsregel 'compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg'.
Toelichting: het betreft een uitvoering van een beleidsafspraak opgenomen in de door de gemeenteraad in september 2016 vastgestelde Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.
Inzagetermijn: van 20-04-2017 t/m 31-05-2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Geen bezwaar of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een schuilstal voor kleinvee, Aan de Maas ongenummerd Geulle (ontvangen 4 april 2017);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest en renovatiesloop, Pastoor Dom. Hexstraat 16, 6231 HG Meerssen  (ontvangen 27 maart 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het plaatsen van een afrastering, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een woning, Andreas Sauerlaan ongenummerd Geulle (verzonden 11 april 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verlenging Samenscholingsverbod Proosdijpark en Stationsplein Meerssen

Betreft:  met ingang van vrijdag 21 april 2017 wordt het samenscholingsverbod in het Proosdijpark en op het Stationsplein van Meerssen met 6 maanden verlengd. Dit is één van de maatregelen om groepen jongeren die zich misdragen te kunnen aanpakken. Het verbod werd ingesteld na talrijke vernielingen, agressie en klachten van overlast door jongeren. Omdat het verbod goed functioneert wordt het voor een termijn van 6 maanden verlengd. Gedurende deze periode is het verboden met vier of meer personen aanwezig te zijn in het Proosdijpark of op het Stationsplein. Degene die het verbod negeert, krijgt een forse boete. Als er meerdere groepjes jongeren of jong volwassenen van vier personen of minder worden aangetroffen, worden deze als één groep gezien. Merkt u ondanks deze maatregel toch ongeregeldheden op? U kunt dit melden bij:  Politie Heuvelland, tel. 0900-8844. Ingeval van nood: bel 112.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Reglement Burgerlijke Stand & Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag

Betreft: het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 4 april 2017 het Reglement Burgerlijke Stand en de Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag vastgesteld.
In werking: vanaf 20 april 2017.
Waar ter inzage: deze besluiten worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 19 april 2017. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 19 april 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen