Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 16 - 18 april 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 16 - 18 april 2018

Gepubliceerd op: 17 april 2018 09:05

Gemeentepagina: week 16
Datum: woensdag 18 april 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Koningsdag
Bestuurscentrum gesloten op Koningsdag 27 april

In verband Koningsdag is het bestuurscentrum / gemeentelijke KCC gesloten op vrijdag 27 april 2018. Ook bureau Burgerlijke Stand is die dag gesloten.

Milieuparken
De milieuparken zijn op Koningsdag 27 april gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Bericht van de informateur
Stand van zaken coalitievorming

De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel starten de inhoudelijke onderhandelingen om te komen tot een coalitie.

---

Water in balans Tip

---

Maandag 23 april 2018
Bestuurscentrum / KCC geopend vanaf 10.00 uur

In verband met de introductie van een nieuw softwaresysteem is het bestuurscentrum / gemeentelijk Klant Contact Centrum op maandag 23 april 2018 geopend vanaf 10.00 uur.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontvangst gedecoreerden
Ontvangst Decorandussen op Koningsdag

Ter gelegenheid van Koningsdag organiseert het gemeentebestuur een feestelijke bijeenkomst voor alle inwoners van de gemeente Meerssen die ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 april 2018 van 11.00-13.00 uur in de Tiendschuur van Landgoed Vliek in Ulestraten.

Geen uitnodiging ontvangen?
Alle decorandussen hebben inmiddels een uitnodiging per post ontvangen voor deze feestelijke bijeenkomst. Woont u in de gemeente Meerssen, heeft u ooit een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, maar heeft u per abuis geen uitnodiging ontvangen? U kunt zich nog tot 20 april aanmelden via het Bestuurssecretariaat, telefoon 043-3661616. In verband met de feestelijke sfeer van de bijeenkomst stellen wij het op prijs als u het uitreikversiersel (de medaille) opspeldt.

---

Nieuwe markering parkeervakken Markt

Op maandag 23 april 2018 brengen we de markeringen van de bestaande parkeervakken op de Markt opnieuw aan. Dat betekent dat u op maandag 23 april niet kunt parkeren op de Markt.  Wij vragen uw begrip hiervoor. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Bij regen stellen we de werkzaamheden uit.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: Bundermijt.
Plaats: Sint Agnesplein en omliggende straten in Bunde.
Data en tijd: zondag 16 september 2018van 10.00-22.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het Sint Agnesplein en de omliggende straten worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Inzagetermijn: van 18-04-2018 tot 30-05-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een boom, Houthemerweg 15, 6231 KS Meerssen (ontvangen 4 april 2018)
 • het vervangen van een brug over de Geul, Geuldalweg ongenummerd te Meerssen(ontvangen 4 april 2018);
 • het realiseren van een hotel, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle (ontvangen 11 april 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Kennedystraat 30, 6235 CH Ulestraten (ontvangen 20 maart 2018);
 • het slopen van de garage, Prinses Margrietlaan 8, 6241 ES Bunde (ontvangen 9 maart 2018);
 • het verwijderen van asbestplaten, Meerstraat 54, 6241 ND Bunde (ontvangen 26 maart 2018);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Lindenlaan 22, 6241 BC Bunde (ontvangen 21 maart 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbreden van een inrit, Mevrouw van der Meijstraat 17, 6243 AN Geulle (verzonden 10 april 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 18 april 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen