Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 16 - 17 april 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 16 - 17 april 2019

Gepubliceerd op: 16 april 2019 11:40

Gemeentepagina: week 16
Datum: woensdag 17 april 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Gezocht huishoudelijke hulpen
Gezocht: Huishoudelijke hulpen

In de gemeente Meerssen is de vraag naar hulp in het huishouden de afgelopen tijd fors toegenomen. Dit betekent dat onze huidige partners steeds meer nieuwe medewerkers nodig hebben om aan onze groeiende vraag te kunnen voldoen. Ben jij nog op zoek naar een baan waarbij je daadwerkelijk iets voor een ander kunt betekenen? Lees dan snel verder!

Als huishoudelijke hulp verricht je huishoudelijk werk bij mensen thuis, die vanwege hun gezondheid bepaalde taken zelf niet meer kunnen verrichten. Dit doe je zelfstandig en op een professionele manier. Men rekent op kwaliteit, maar er is ook behoefte aan persoonlijke aandacht. Conform de richtlijnen en in overleg met de betreffende persoon bepaal je welke werkzaamheden je uitvoert. Als huishoudelijke hulp werk je op doordeweekse dagen. Hierbij kun je zelf aangeven hoeveel uur je per week wilt werken en op welke dagen en tijden je beschikbaar bent.

Heb je interesse?
Reageer dan snel via de website van de door ons gecontracteerde aanbieders in Meerssen:

---

Themabijeenkomst gemeenteraad over één Jeugdgezondheidszorg ZL

Op woensdag 17 april 2019 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune. Deze bijeenkomst gaat over één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg.

Presentatie over één Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De drie organisaties voor Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar in Zuid-Limburg en de GGD Zuid-Limburg (JGZ) 4-18 jaar worden samen één Jeugdgezondheidsorganisatie voor Zuid-Limburg. Tijdens de presentatie worden de ontwikkelingen toegelicht. Daarna is er voor de raad ruimte vragen (over het proces) te stellen. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling om input vanuit de gemeenteraden te krijgen om deze mee te nemen bij de verdere vormgeving van één Jeugdgezondheidszorg. In de gemeente Meerssen betrekken we ook de Adviesraad Sociaal Domein bij dit proces. Zij nemen ook actief deel aan de themabijeenkomst. De thema-avond wordt rond 20 uur afgesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Pasen
Goede Vrijdag & Paasmaandag
Bestuurscentrum gesloten op 19 & 22 april

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wij wensen u fijne paasdagen toe!

---

Vanaf 1 mei 2019: Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) op vrijdag gesloten

Vanaf 1 mei 2019 is het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op vrijdag. Het gemeentelijke KCC is vanaf die datum ook niet telefonisch bereikbaar op vrijdagen. U kunt dan ook geen producten (zoals paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc.) afhalen.  Medewerkers op de afdelingen zijn wel aan het werk.

Aangifte geboorte of overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op afspraak geopend voor aangifte van geboorte of overlijden.

Meldingen Openbare Ruimte
Meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc kunt u ook 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Heeft u een spoedmelding? Bel dan tel. 14 043 (kies optie 3).

Crisis Jeugd
Bij Crisis Jeugd kunt u bellen met tel. 14 043 (kies optie 2).

Erfgoedhuis
Ook het naastgelegen Erfgoedhuis is vanaf 1 mei op vrijdag gesloten.

U kunt de gemeente via e-mail bereiken op info@meerssen.nl. Informatie over gemeentelijke producten & diensten vindt u op www.meerssen.nl. Diverse producten kunt inmiddels digitaal aanvragen en betalen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluit parkeerplaats Sint Rochusstraat Bunde

Betreft:  het instellen van eenrichting voor autoverkeer op de parkeerplaats Sint Rochusstraat Bunde, met uitzondering voor (brom-)fietsers en hieraan uitvoering te geven door plaatsing van bordenC03 en C02 van bijlage 1 RVV 1990 met als onderbord OB54.
Beroep mogelijk.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van het bedrijf IJssalon Croissanterie Marianne, Pletsstraat 43, 6241 CM Bunde;
 • het starten van het bedrijf Autoservice Danny Laugs, Weerterveld 43, 6231 NC Meerssen.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 17-04-2019 t/m 28-05-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een milieu neutrale verandering van het bedrijf, Meerstraat 44, 6241 ND Bunde (ontvangen 8 april 2019);
 • het kappen van 120 populieren, Gemeentebroek, 6231 RV Meerssen (ontvangen 4 april 2019);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Vliegenstraat 21, 6241 CE Bunde (ontvangen 8 april 2019);
 • het realiseren van een tuinhuis, Kookstraat 25, 6231 KB Meerssen (ontvangen 10 april 2019);
 • het kappen van tamme kastanje (noodkap), Overbundhof (kadastraal perceel A 3908) te Bunde (ontvangen 10 april 2019);
 • het plaatsen van nieuwe gevelreclame, Beekstraat 69, 6231 LE Meerssen (ontvangen 10 april 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Koningin Julianastraat 30, 6241 EZ Bunde (ontvangen 1 april 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van daghoreca en het aanbrengen van reclame, Sint Agnesplein 4, 6241 CA Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van het dak, Pastoor Nicolaus de Reimsstraat 1, 6231 HJ Meerssen (verzonden 8 april 2019);
 • het aanbrengen van een luifel, De Damiaan 1, 6231 RD Meerssen (verzonden 9 april 2019);
 • het aanleggen van een rookgaskanaal aan de buitengevel, Putstraat 10, 6235 NN Ulestraten (verzonden 10 april 2019);
 • het kappen van tamme kastanje (noodkap), Overbundhof (kadastraal perceel A 3908) te Bunde (verzonden 11 april 2019);
 • het plaatsen van nieuwe gevelreclame, Beekstraat 69, 6231 LE Meerssen (verzonden 12 april 2019);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen/vernieuwen en vergroten van de woning, Essendijk 30, 6243 BJ Geulle (verzonden 8 april 2019);

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van een uitbouw aan de woning en aanpassing van de garage, Beukenlaan 81, 6241 AJ Bunde (ingetrokken 8 april 2019).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 17 april 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen