Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 15 - 11 april 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 15 - 11 april 2018

Gepubliceerd op: 10 april 2018 11:50

Gemeentepagina: week 15
Datum: woensdag 11 april 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Ontvangst gedecoreerden
Ontvangst Decorandussen op Koningsdag

Ter gelegenheid van Koningsdag organiseert het gemeentebestuur een feestelijke bijeenkomst voor alle inwoners van de gemeente Meerssen die ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 april 2018 van 11.00-13.00 uur in de Tiendschuur van Landgoed Vliek in Ulestraten.

Geen uitnodiging ontvangen?
Alle decorandussen hebben inmiddels een uitnodiging per post ontvangen voor deze feestelijke bijeenkomst. Woont u in de gemeente Meerssen, heeft u ooit een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, maar heeft u per abuis geen uitnodiging ontvangen? U kunt zich nog tot 20 april aanmelden via het Bestuurssecretariaat, telefoon 043-3661616.

In verband met de feestelijke sfeer van de bijeenkomst stellen wij het op prijs als u het uitreikversiersel (de medaille) opspeldt.

---

Water in balans
Het klimaat verandert

En dat gebeurt sneller dan gedacht. Met enerzijds enorme hoosbuien als gevolg en anderzijds grote droogte in bijvoorbeeld natuur- en landbouwgebieden. In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat van Ulestraten en de hogergelegen landelijke gebieden naar beneden komt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen.

Alle hens aan dek
Inwoners en ondernemers, landbouworganisaties, natuurbeheerders, gemeenten en  waterschap: het is alle hens aan dek om schadelijke gevolgen te voorkomen. Naast het op korte termijn aanpakken van een aantal knelpunten in Limburg heeft Waterschap Limburg zes gebiedspilots opgezet. Gemeente Meerssen is daar één van. In onze gemeente gaan we met elkaar aan de slag om wateroverlast te voorkomen. Zodat in de toekomst iedereen het weer droog houdt.

Meer weten? Meedenken? Meedoen?
Kijk op op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

water in balans - balk

---

Controles Hondenbelasting

Hondenbelasting controle
In de tweede helft van april 2018 gaan controleurs in de gemeente Meerssen huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren.

De controleurs kunnen zich legitimeren. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs!

Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon: 088-8420420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl

---

Amstel Gold Race Weekend

Op 14 en 15 april is weer het Amstel Gold Race Weekend. Op zaterdag 14 april doen 15.000 fietsliefhebbers uit binnen- en buitenland mee aan de Toerversie. Op zondag 15 april is de wielerklassieker de Amstel Gold Race en de Amstel Gold Race Ladies Edition. De renners komen ook door onze gemeente.

Zondag 15 april
Op zondag 15 april is de wielerklassieker de Amstel Gold Race en de Amstel Gold Race Ladies Edition. Om optimale veiligheid te waarborgen tijdens de duur van de doorkomst(en) van de wielerwedstrijden vraagt de organisatie aandacht voor het volgende:

 • Laat huisdieren niet loslopen in de omgeving van het parcours.
 • Let op spelende kinderen.
 • Parkeer geen voertuigen op het parcours.
 • Mocht u onverhoopt - met welk vervoermiddel dan ook - op het parcours terechtkomen, neem dan altijd de door de renners te volgen richting. Blijf achter de renners, neem afstand in acht, matig uw snelheid en verlaat het parcours zo vlug mogelijk op het eerstvolgende kruispunt.
 • Als een groep renners nadert, stop dan onmiddellijk en wijk uit naar de zijkant van de weg.
 • Volg de richtlijnen / aanwijzingen die politie, bevoegde personen of verkeersregelaars op kruispunten geven.

Paaltjes Sint Catharinastraat tijdelijk verwijderd
In verband met dit evenement worden de verkeerspaaltjes ter hoogte van de vier wegversmallingen op de Sint Catharinastraat in Ulestraten tijdelijk verwijderd. De paaltjes worden na het weekend weer teruggeplaatst.

Informatie
Voor een routebeschrijving en doorkomsttijden kunt u terecht op www.amstelgoldrace.nl

---

Maandag 23 april 2018
Bestuurscentrum / KCC geopend vanaf 10.00 uur

In verband met de introductie van een nieuw softwaresysteem is het bestuurscentrum / gemeentelijk Klant Contact Centrum op maandag 23 april 2018 geopend vanaf 10.00 uur.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Water in balans druppel

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een tuinhuis, Kennedystraat 10, 6235 CH Ulestraten (ontvangen 1 april 2018);
 • het plaatsen van een hekwerk, Stationstraat 25, 6231 CK Meerssen (ontvangen 29 maart 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het herbouwen van de woning, Aan de Maas 32, 6243 NB Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van de woning (intern), Tussen de Bruggen 73, 6231 CB Meerssen (verzonden 13 maart 2018);
 • het plaatsen van een buitenunit van een warmtepomp, Pastoor Nicolaas Creftenstraat 2, 6231 HH Meerssen (verzonden 29 maart 2018);
 • het realiseren van een zonnenpanelenveld, IJzerenkuilenweg 25, 6231 AA Meerssen (verzonden  4 april 2018);
 • het naisoleren van daken en plaatsen dakkapellen, Pastoor Smeetsstraat 10, 6243 CS Geulle (verzonden 5 april 2018).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een woning, Kasennerweg 1, 6241 NL Bunde (verzonden 4 april 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 11 april 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen