Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017

Gepubliceerd op: 04 april 2017 09:20

Weeknummer: 14
Datum: woensdag 5 april 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda's Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 5 april en donderdag 6 april 2017 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 april 2017. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 5 april 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Respectvol Samenwerken in Meerssen' (jeugd in openbare ruimte)
 • Presentatie Arbeidsmarktbeleid
 • Concept-raadsvoorstel Vaststellen verordening nieuwe APV gemeente Meerssen 2017
 • Concept-raadsvoorstel Beëindiging coulance-regeling en tijdelijk toepassen inkeerregeling
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 6 april 2017

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde raadsadviesvergadering 9 maart 2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie Stichting Duurzaam Meerssen (SDM)
 • Presentatie Limburg Economic Development (LED)
 • Concept-raadsvoorstel Verbetering fietsinfrastructuur Vliegveldweg
 • Concept-raadsvoorstel Evaluatie aanbestedingsbeleid
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling verordening stimuleringsregeling Dubbel Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Overzichten moties en toezeggingen
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

BSgW-logo
Controles Hondenbelasting

In de tweede helft van april gaan controleurs in onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren.

De controleurs kunnen zich legitimeren.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs!

Ieder die één of meer honden houdt, is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon 088-8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl of bel 088-8420420.

---

I.v.m. Goede Vrijdag & Paasmaandag
Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 14 april en maandag 17 april 2017.  Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden Enexis bij Meerssenhoven

Sinds afgelopen maandag 3 april voert de firma BAM in opdracht van Enexis werkzaamheden uit bij Meerssenhoven (gemeente Maastricht). Tijdens de werkzaamheden legt BAM een nieuwe kabel aan langs Meerssenhoven en vindt een grondboring plaats onder de Geul (richting Bunde). De werkzaamheden duren tot vrijdag 12 mei 2017. De voortgang is afhankelijk van het weer.

Afsluiting
Tijdens de werkzaamheden is Meerssenhoven afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers kunnen wel gebruikmaken van de weg. Nabij het kruispunt Meerssenhoven-Maastrichterlaan plaatst de firma BAM een booropstelling voor de boring onder de Geul. Bij de booropstelling en bij het kruispunt zullen verkeersregelaars het fietsverkeer in goede banen leiden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • plaatsen rotondebordjes (reclame) op rotonde, Prinses Ireneweg (verzonden 28 maart 2017);
 • plaatsen rotondebordjes (reclame) op rotonde, Maastrichterweg-Bunderstraat (verzonden 28 maart 2017);
 • het legaliseren van een onderpandse garage, Groot Berghem 57, 6235 BK Ulestraten (verzonden 29 maart 2017);
 • het legaliseren van een woningsplitsing in het hoofdgebouw (drie woningen), Weert 91, 6241 GS Bunde (verzonden 29 maart 2017);
 • het verbouwen van de woning, Ingenopestraat 1, 6241 BZ Bunde (verzonden 31 maart 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het aanbrengen van reclame uitingen, Weerterveld 10, 6231 ND Meerssen (ingetrokken 26 maart 2017);
 • het aanleggen van een grondwal, bedrijvenpark Aviation Valley te Ulestraten (ingetrokken 27 maart 2017);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter.
Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het legaliseren van een woning op de 1e verdieping in het bijgebouw, Weert 91, 6241 GS Bunde (verzonden 29 maart 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het realiseren van een distilleerderij op het adres Schonen Steynweg ongenummerd te Moorveld (verzonden 30 maart 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgestelde verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016

De wijziging betreft: toevoegen van tarieven per aangeboden kilo grove huishoudelijke afvalstoffen voor brenglocaties met een weegbrug.
In werking: 01-04-2017.
Datum ingang heffing: 01-04-2017.
Opmerking: deze verordening wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 

------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 5 april 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen