Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 13 - 27 maart 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 13 - 27 maart 2019

Gepubliceerd op: 26 maart 2019 09:40

Gemeentepagina: week 13
Datum: woensdag 27 maart 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

snel internet buitengebied
Snel internet buitengebieden

De gemeente ontvangt regelmatig vragen over een betere en snellere internetverbinding in de afgelegen buitengebieden van onze gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad besloten in kaart te brengen op welke plaatsen in onze gemeente er geen 'snel internet' is.

Nieuwe techniek
De Provincie Limburg onderzocht samen met de lijn-50 gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals of met nieuwe technieken (een zogenaamd vast-draadloos-netwerk) een snelle internetverbinding kon worden gerealiseerd in het buitengebied. Deze pilot was succesvol. Wellicht dat deze nieuwe techniek ook een mogelijkheid is voor de gemeente Meerssen om moeilijk te bereiken gebieden in ons heuvelachtige landschap te ontsluiten.

Interesse?
We willen eerst de interesse bij onze inwoners in het buitengebied peilen. Woont u op een locatie in onze gemeente waar geen snel internet wordt aangeboden door een kabelmaatschappij? Heeft u interesse in een snellere internetverbinding? Vul dan op www.meerssen.nl een korte vragenlijst in en maak uw interesse kenbaar.

Een papieren vragenlijst is verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen, telefoon 14 043.

---

Agenda raadsvergadering 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 14-02-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 11-03-2019)
 • Voorstel Treasurystatuut gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Financieringssystematiek geldleningen/herfinancieringen Wonen Meerssen
 • Voorstel Financieel tekort Sociaal Domein en oplossingsrichtingen
 • Voorstel Beschikbaar stellen subsidie stichting speeltuin Sint Joseph
 • Voorstel Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Voorstel Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
 • Voorstel Gemeentelijke bijdrage in de start van een etappe van de Binckbank tour
 • Voorstel Afrekening aanleg kunstgrasvoetbalvelden
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Communicatiebeleid gemeente Meerssen: wat kan beter?

Doe mee, denk mee
De gemeente Meerssen heeft nieuw communicatiebeleid in voorbereiding. Maar communiceren doe je niet alleen. Wij willen daarom zoveel mogelijk mensen de kans geven aan het nieuwe communicatiebeleid bij te dragen. Dat doen wij o.a. met behulp van een vragenlijst. De conclusies vormen de basis voor het nieuwe communicatiebeleid, dat in het najaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Invullen mogelijk tot 1 mei 2019
De vragenlijst staat tot 1 mei op www.meerssen.nl en kan door iedereen die een bijdrage wil leveren worden ingevuld.

Papieren vragenlijst
Voor mensen die geen internet hebben, is een papieren vragenlijst verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

----------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Privacybeleid Gemeente Meerssen

Betreft: op 26 februari 2019 is door het college van burgemeester en wethouders van Meerssen het Privacybeleid gemeente Meerssen 2018 vastgesteld.
In werking: 26 februari 2019
Opmerking: dit beleid  wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 21 maart 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een in/uitrit, Meerstraat 48, 6241 ND Bunde (ontvangen 15 maart 2019);
 • het realiseren van een aanbouw op verdieping en vernieuwen dak en kozijnen, De Kling 23, 6235 BJ Ulestraten (ontvangen 15 maart 2019);
 • het plaatsen van een prijzenbord, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (ontvangen 17 maart 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een overkapping op het dakterras, Klinkenberg 83a, 6231 BB Meerssen (verzonden 19 maart 2019);
 • het aanbrengen van zonnekappen en banieren, Kruisstraat 9, 6231 LJ Meerssen (verzonden 21 maart 2019);
 • het legaliseren van een overkapping, aanbouw en tuinhuis, Gansbaan 35, 6231 LM Meerssen (verzonden 21 maart 2019);
 • het plaatsen van een prijzenbord, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (verzonden 22 maart 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van een nieuwe garage, Veeweg 14, 6231 RW Meerssen (ingetrokken 18 maart 2019).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 27 maart 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen