Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016

Gepubliceerd op: 08 maart 2016 09:50

Weeknummer: 10
Datum: woensdag 9 maart 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Woensdag 6 april 2016
Landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Op woensdag 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Waarover gaat het referendum?
Op het stembiljet voor het referendum staat de volgende vraag: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?' Via de 'wet tot goedkeuring' wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet.

Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?
Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken. Onderwerpen van politieke samenwerking zijn bijvoorbeeld versterking van de democratie, verbetering van de mensenrechtensituatie en bevordering van de veiligheid. Economische samenwerking is erop gericht om voor beide partijen handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper te maken.

Wat is er in de associatieovereenkomst met Oekraïne afgesproken?
In de associatieovereenkomst hebben de EU en Oekraïne afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. De overeenkomst bestaat uit 486 artikelen en een groot aantal bijlagen. De artikelen zijn ingedeeld in 7 delen (in de associatieovereenkomst heten ze 'titels'). Het grootste deel, zo'n twee derde van de artikelen, gaat over handel.

De volledige tekst van de wet en de associatieovereenkomst kunt u inzien op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar is vanaf 9 maart verkrijgbaar bij bureau Verkiezingen in het bestuurscentrum, telefoon 14 043.

Stempas
Stemgerechtigde inwoners van onze gemeente ontvangen de stempas voor het landelijk referendum uiterlijk 23 maart 2016 in hun brievenbus. Heeft u na deze datum geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043.

Waar kunt u uw stem uitbrengen?
U kunt uw stem uitbrengen bij een van onderstaande stembureaus:

 • Klant Contact Centrum (KCC) bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen *
 • Zorgcentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1 Meerssen *
 • Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 Meerssen *
 • Ontmoetingspunt de Ketel, Pastoor Dominicus Hexstraat 70 Meerssen *
 • Gemeenschapshuis De Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
 • Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55 Bunde
 • Zorgcentrum de Wilgenhof, Wilgenlaan 1 Bunde *
 • Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde
 • Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas, Pasweg 9 Bunde *
 • 't Wapen van Geulle, Hulserstraat 10 Geulle
 • Zorgcentrum Avé Maria, Hussenbergstraat 21 Geulle *
 • Gemeenschapshuis d'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten *
 • Basisschool de Triangel, Kasteelstraat 22 Ulestraten

* deze stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Ergens anders in Nederland uw stem uitbrengen
Bij het referendum is het mogelijk ergens anders in Nederland uw stem uit te brengen. Hiervoor dient u een kiezerspas aan te vragen. Op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Landelijk Referendum Oekraïne) vindt u een aanvraagformulier hiervoor. Formulieren moeten uiterlijk 1 april zijn ingediend bij de burgemeester. U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 5 april 2016 12.00 uur bij bureau Verkiezingen in het bestuurscentrum.

Stemmen bij volmacht
Bij het referendum is het mogelijk te stemmen bij volmacht. Op www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Landelijk Referendum Oekraïne) vindt u een aanvraagformulier hiervoor. Formulieren moeten uiterlijk 1 april zijn ingediend bij de burgemeester. U kunt ook stemmen bij volmacht door uw stempas over te dragen aan een andere stemgerechtigde kiezer uit de gemeente Meerssen. Hiervoor moet u de achterzijde van de stempas invullen. U mag maximaal twee volmachten aannemen.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over het referendum en wat het associatieovereenkomst precies inhoudt leest u op onderstaande websites:

www.referendum-commissie.nl
www.verkiezingen2016.nl
www.kiesraad.nl

Meer informatie treft u ook aan op www.meerssen.nl. Hier vindt u ook de tekst van de wet en associatieovereenkomst. Wilt u deze liever op papier inzien? Een papieren exemplaar is vanaf 9 maart verkrijgbaar bij bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vooraankondiging raadsvergadering 7 april 2016

Op donderdag 7 april 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Het presidium stelt de concept-agenda voor deze raadsvergadering vast in zijn vergadering van 29 maart 2016. Op 30 maart kunt u de agenda raadplegen op www.meerssen.nl. In week 14 verschijnt de agenda op deze gemeentepagina.

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda is vanaf 30 maart ter inzage:

 • op de gemeentelijke website www.meerssen.nl
 • bij het Klant Contact Centrum (KCC) (Markt 50, Meerssen)
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660. E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Wilt u een melding openbare ruimte doen buiten kantoortijden?
bel 043 - 3 50 53 45

Sinds 1 maart 2016 is er een nieuw telefoonnummer voor 'meldingen openbare ruimte buiten kantoortijden'. Sinds Per die datum kunt u terecht bij de Meldkamer Maastricht-Heuvelland (Stadsbeheer Maastricht in de Beatrixhaven). De medewerkers van de meldkamer bepalen op basis van een vast protocol welke meldingen meteen moeten worden opgepakt en welke meldingen tot de volgende dag kunnen wachten. Alle meldingen worden afgehandeld door de gemeente Meerssen (buiten kantoortijden: wachtdienst).

Een melding doen binnen kantooruren? Vragen naar aanleiding van dit bericht?
U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Wij werken op afspraak

---

Berry van Rijswijk beëdigd als wethouder

Tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2016 is Berry van Rijswijk beëdigd tot wethouder. Hij volgt Maureen Gubbels op die op 22 februari 2016 haar ontslag indiende als wethouder. Berry van Rijswijk was sinds oktober 2015 vervangend wethouder in verband met het ziekteverlof van Maureen Gubbels. Tijdens de raadsvergadering werd Paul Sanders beëdigd als burgerraadslid.

Beëdiging Berry van Rijswijk

Foto: Karel Curvers, Meer Vandaag

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 maart 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

 • Ontwerpbestemmingsplan 'Nieuwbouwwoning-Nachtegaalstraat-Geulle' en het bijhorende ontwerpbesluit;
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Toelichting: het plangebied omvat het perceel gelegen aan de Nachtegaalstraat te Geulle tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle, kadastraal bekend Geulle, Sectie A nummer 4975. Met het bestemmingsplan 'Nieuwbouwwoning-Nachtegaalstraat-Geulle' wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de realisatie van een vrijstaande nieuwbouwwoning. Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan (vastgesteld op 1-3-2016 door het college van B&W). Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.
Inzage en termijn voor indienen van zienswijzen: van 10-03-2016 t/m 20-04-2016.
Waar ter inzage: u kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (GML bestand NL.IMRO.0938.BP02002-VG01). De papieren stukken zijn op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Wie kan een zienswijze indienen en bij welke instantie: gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze dient u te richten aan: Gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunt u op afspraak indienen bij de afdeling Ruimt (ir. Jaap Zomerplaag, via het KCC, tel. 14 043). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Landelijk Referendum 2016
Verkrijgbaarstelling tekst Wet en Associatieovereenkomst

De burgemeester van Meerssen brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 6 april 2016 te houden referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne de tekst van de aan het referendum onderworpen wet en het verdrag vanaf 9 maart 2016 kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar is. U kunt de tekst ook raadplegen op www.verkiezingen2016.nl en www.meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het bedrijf Privé verhuur onroerend goed, Meerstraat 25, 6241 ND Bunde (ontvangen 29 februari 2016).Het betreft een melding ten behoeve van een inrichting waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit een meldingsplicht geldt. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waartoe ook gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van 16 appartementen, Beekerweg 25 e.v., 6235 CA Ulestraten (ontvangen 25 februari 2016);
 • het legaliseren van de splitsing van de woning, Sint Josephstraat 62, 6231 EE Meerssen (ontvangen 26 februari 2016);
 • het rooien van drie dennenbomen, Beukenlaan 39, 6241 AJ Bunde (ontvangen 28 februari 2016);
 • het kappen van een blauw spar, Genzon 17, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 29 februari 2016);
 • het realiseren van een nieuwbouw woonhuis, gelegen tussen de huisnummers Nachtegaalstraat 7 en 9 te Geulle (ontvangen 4 maart 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043'.
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor: het verbouwen van het pand en het brandveilig gebruiken, Hussenbergstraat 19a, 6243 AG Geulle.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 10-03-2016 t/m 20-04-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van bijgebouwen en de uitoefening van een Bed and Breakfast, Essendijk 38, 6243 BJ Geulle (verzonden 26 februari 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 9 maart 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina