Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 08 - 21 februari 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 08 - 21 februari 2018

Gepubliceerd op: 20 februari 2018 09:00

Gemeentepagina: week 08
Datum: woensdag 21 februari 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Maastricht Aachen Airport logo
Informatieavond Luchthavenbesluit

Op donderdag 1 maart 2018 organiseert Maastricht Aachen Airport (MAA) in het ASTA Theater, Markt 6a in Beek een informatieavond voor omwonenden over het aangevraagde Luchthavenbesluit, het gebruik van de luchthaven en de ontwikkeling van MAA. De informatieavond begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de deuren van de zaal geopend.

Tijdens de informatieavond wordt door de luchthaven een toelichting gegeven en is er een informatieplatform waar u vragen aan deskundigen kunt stellen. Alle beschikbare informatie over het aangevraagde Luchthavenbesluit en de besluitvorming die hierover door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft plaatsgevonden kunt u overigens ook nu al vinden op de website van de rijksoverheid via www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/luchthaven-maastricht-luchthavenbesluit/

Hier kunt u ook de informatie van het ministerie vinden over de verdere procedure rondom de start van de wijzigingstraject van het Luchthavenbesluit en het zienswijzetraject dat hier onderdeel van uitmaakt. Uiteraard wordt u daar te zijner tijd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over geïnformeerd.

De avond wordt door MAA georganiseerd om informatie over MAA met omwonenden te delen en vragen die er leven te kunnen beantwoorden. Het gaat om een informele bijeenkomst.

---

Informatiebijeenkomst uitvoering verkeersbesluit snelfietsroute

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden, werkt Maastricht Bereikbaar samen met andere organisaties aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Daarom is gestart met het project Snelle fietsroute Sittard-Maastricht. De eerste fase richt zich op het realiseren van het fietstraject in de gemeenten Meerssen en Beek.

Raadsbesluit
De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 besloten om mee te werken aan het verbeteren van de fietsveiligheid op de Vliegveldweg in Meerssen en op de drie rotondes Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis.

Verkeersbesluit
De verkeersmaatregelen die genomen worden, staan in het verkeersbesluit dat door het college op 25 augustus 2017 is vastgesteld. Dit verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen vanaf 31 augustus t/m 11 oktober 2017. De uitvoering begint vanaf maart 2018.

Informatiebijeenkomst 21 februari 2018
Om omwonenden en overige belangstellenden te informeren over de uitvoering van het verkeersbesluit is er een informatiebijeenkomst op woensdag 21 februari 2018 in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. Zij hebben hiervoor begin februari per bewonersbrief een uitnodiging ontvangen.

Tijdens de informatieavond vertellen we meer over het werk, de bereikbaarheid en herinrichting van de drie rotondes en de Vliegveldweg. De bijeenkomst in gemeenschapshuis De Stip begint om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur. We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt via het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) of via een mail naar info@meerssen.nl. U bent van harte welkom.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het KCC, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl .

---

Verkiezingen gemeenteraad

---

BsGW verstuurt belastingaanslagen 2018

Iedereen die bij MijnOverheid is aangemeld, ontvangt op woensdag 21 februari de digitale aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2018. Vanaf dinsdag 27 februari worden de aanslagen per post bezorgd. Er worden in totaal ongeveer 540.000 aanslagen bezorgd in de gemeenten die bij de belastingsamenwerking BsGW in Limburg zijn aangesloten.

E-mailbericht van MijnOverheid
Ruim 206.000 burgers en bedrijven ontvangen de aanslag digitaal omdat zij zijn aangemeld bij MijnOverheid. Zij ontvangen géén papieren aanslagbiljet maar een bericht in hun e-mailbox (als een e-mailadres is geregistreerd). Voorkom problemen en vergeet dus niet berichten in uw berichtenbox van MijnOverheid tijdig te lezen. Controleer of het e-mailadres dat de overheid gebruikt om u te e-mailen juist is. Log daar voor in bij https://mijn.overheid.nl/

Vragen over de WOZ-waarde? Bel dan eerst met BsGW
Als u vragen heeft over uw WOZ-waarde of twijfelt of de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet correct is, dan is het belangrijk om eerst met BsGW te bellen of een bericht te sturen via uw persoonlijke pagina op bsgw.nl. Gedurende de eerste weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, zit een team van taxateurs klaar om u te helpen. Zij kunnen vaak onmiddellijk antwoord geven en zaken direct oplossen, zodat u geen schriftelijk bezwaar meer hoeft in te dienen.

Bereikbaarheid
Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Bel dan op een ander tijdstip met BsGW. Normaal gesproken is het enkele dagen nadat de aanslagen zijn bezorgd een stuk rustiger.

Maar nog gemakkelijker is het om te reageren via de website www.bsgw.nl. Via de Persoonlijke pagina kunt u vragen stellen, kwijtschelding aanvragen, een machtiging afgeven en bezwaarschriften indienen en andere zaken regelen. Ook het taxatieverslag is hier te bekijken en te downloaden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Waalser kermis.
Plaats: Hagendoornweg 2, 6237 NP Moorveld
Datum en tijd:  3 juni 2018 van 11.00-17.00 uur.

Betreft: BIG S&S Fest 2018.
Plaats: Burgemeester Kisselsstraat, 6231 HB Meerssen.
Data en tijd:  23 juni 2018 20.00 uur tot 24 juni 2018 20.00 uur.

Betreft: Beachvolley toernooi.
Plaats:  Klein Berghemmerweg 9, 6235 AE Ulestraten.
Data en tijd:  29 juni 2018 19.00 uur tot 1 juli 2018 21.00 uur.

Inzagetermijn: van 21-02-2018 t/m 03-04-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang Meerssen 2018

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2018 de beleidsregels ´Handhaving Wet kinderopvang Meerssen 2018' vastgesteld.
In werking: deze beleidsregels zijn in werking getreden per 8-2-2018 en vervangen de beleidsregels "Handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Meerssen 2014". Deze beleidsregels sluiten namelijk niet meer aan op de nieuwe wetgeving 'Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang' (Wet IKK) die op 1-1-2018 in werking is getreden.
Waar ter inzage: deze beleidsregels zijn officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 8-2-2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vaststelling eenheidsprijzen per type bouwwerk tbv berekening leges omgevingsvergunning bouwen

Betreft: op grond van de Verordening op de heffing en invordering van leges Meerssen 2018 en artikel 2.1.1.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing van leges Meerssen 2018 hebben burgemeester en wethouders van Meerssen de eenheidsprijzen per type bouwwerk vastgesteld. De eenheidsprijzen worden gebruikt om de bouwkosten te bepalen van een project waarvoor een omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd. De leges voor de omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de geschatte bouwkosten.
In werking: de dag volgend op deze bekendmaking.
Inzagetermijn: van 21-02-2018 t/m 03-04-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Zienswijzen: het is niet mogelijk om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen tegen dit besluit.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het bevestigen van een naambord, Kerksteeg 11, 6231 LV Meerssen (ontvangen 6 februari 2018);
 • het oprichten van een woning, Genzonweg ongenummerd  te Ulestraten (ontvangen 2 februari 2018);
 • het realiseren van een aanbouw (boven garage), Pastoor Aert van Coelmontstraat 12, 6231 JC Meerssen (ontvangen 1 februari 2018);
 • het omkleden van een afvoerkanaal, Markt 26a, 6231 LS Meerssen (ontvangen 5 februari 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Op de Locht 32, 6241 NS Bunde (ontvangen 8 januari 2018);
 • het verwijderen van asbest, Lindenlaan 17, 6241 BA Bunde (ontvangen 17 januari 2018);
 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Kasennerweg 1, 6241 NL Bunde (ontvangen 1 februari 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning d.d. 10 november 2016 voor het oprichten van een zorgboerderij onder nummer HZ_WABO-2016-0487, Genzonweg 4, 6235 NG Ulestraten (verzonden 5 februari 2018);
 • het oprichten van een bed & breakfast, Emmaweg 58, 6231 BN Meerssen (verzonden 6 februari 2018);
 • het verbouwen van een woonhuis, Stationstraat 2, 6231 CL Meerssen (verzonden 5 februari 2018);
 • het vervangen en vergroten van de dakkapel, Montfortlaan 21, 6231 CP Meerssen (verzonden 16 februari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbouwen van het monument, Raar 21, 6231 RP Meerssen (verzonden 16 februari 2018 ).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het tijdelijk wijzigen van het gebruik, Kruisstraat 9, 6231 LJ Meerssen (verzonden 7 februari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Landelijk Referendum 2018
Verkrijgbaarstelling tekst Wet op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

De burgemeester van Meerssen brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de aan het referendum onderworpen wet vanaf 21 maart 2018 kosteloos in het gemeentehuis (Markt 50 Meerssen) verkrijgbaar is.

Meerssen, 12 februari 2018
De burgemeester voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

---

Verkiezing Gemeenteraad 2018
Terinzagelegging Kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de ingeleverde en door het centraal stembureau gedlig verklaarde kandidatenlijsten,  ingevolge het bepaalde in artikel I 17, lid 1 van de Kieswet, voor één ieder ter inzage zijn gelegd bij bureau Verkiezingen, Markt 50 in Meerssen.

Meerssen, 12 februari 2018
De voorzitter voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

---

Verkiezing Gemeenteraad 2018
Nummering Kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I 15, lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan de kandidatenlijsten voor de op woendag 21 maart 2018 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende nummers zijn toegekend:

Nummering lijsten

Meerssen, 19 februari 2018
De voorzitter voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 21 februari 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen