Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017

Gepubliceerd op: 07 februari 2017 09:25

Weeknummer: 06
Datum: woensdag 8 februari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Bestuurscentrum gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari 2017.

Aangifte geboorte & overlijden / vermissing identiteitsbewijzen
Op carnavalsmaandag 27 februari is de Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte geboorte & overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen

Na het carnaval (6 maart 2017) start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van diverse gebiedsontsluitingswegen in Bunde, Geulle en Meerssen. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg vinden er diverse infrastructurele aanpassingen plaats. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden voeren wij uit?

 • Aanleggen van plateaus op de doorgaande weg Brommelen ter hoogte van de zijwegen Brommelen en Westbroek.
 • Aanleggen van komingangen bij de Pasweg en Oostbroek.
 • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
 • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
 • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?
De werkzaamheden aan Oostbroek, Brommelen en de Pasweg staan gepland voor direct na het carnaval (week 10) en hebben een doorlooptijd van ca. 6 weken. De uitvoering van de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en de fietsoversteekplaats Meerssenhoven-Meerssenhovenweg is gepland in week 16 (medio april) en heeft een doorlooptijd van ca. 7 weken.

Tijdelijke wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden zijn bovengenoemde wegen voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid.  Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Uitnodiging inloopavond
De gemeente Meerssen en BLM Wegenbouw nodigen u uit voor een inloopavond op donderdag 16 februari 2017 in de kantine van Camping de Boskant, Brommelen 60 in Geulle. De inloopbijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Tijdens deze avond informeren wij u over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingen. U bent van harte welkom!

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de schuur tot drie vakantiewoningen en bouwen van een serre bij de woning, Boschweg 1, 6241 EL Bunde (ontvangen 30 januari 2017);
 • het plaatsen van een dakkapel, Blockhuijsstraat 4, 6235 AX Ulestraten (ontvangen 30 januari 2017);
 • het oprichten van een woning, Andreas Sauerlaan ongenummerd (sectie B nummer 4169) te Geulle  (ontvangen 31 januari 2017);
 • het wijzigen van het gebruik naar een distilleerderij, Schonen Steynweg ongenummerd te Moorveld (ontvangen 30 januari 2017);
 • het kappen van 2 populieren, kadastraal perceel A4977 nabij Brugweg te Geulle (ontvangen 31 januari 2017);
 • het verlengen van de instandhouding van de tijdelijke romneyloods met 6 maanden, Genzonweg ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 2 februari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het vernieuwen/vergroten van de woning, Scheerstraat 1A, 6243 AB Geulle (verzonden 2 februari 2017);
 • het verkleinen van de kapsalon en het splitsen van de bedrijfswoning tot woonhuis en appartement, Papenweg 93, 6241 BT Bunde (verzonden 6 februari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Geweigerde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het uitbreiden van het bijgebouw, Aan de Maas 2, 6243 NA Geulle (verzonden 1 februari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 8 februari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen