Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 03 - 17 januari 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 03 - 17 januari 2018

Gepubliceerd op: 16 januari 2018 10:35

Gemeentepagina: week 03
Datum: woensdag 17 januari 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Resultaten onderzoek Berenschot naar toekomstbestendigheid gemeente Meerssen:
Een krachtige gemeenschap vraagt een sterk bestuur

De gemeenteraad van Meerssen heeft in juni 2017 Berenschot gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van een zelfstandige gemeente Meerssen. Het onderzoek had tot doel de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigen voor de gemeente inzichtelijk te maken. Berenschot concludeert dat Meerssen een krachtige gemeenschap kent die vraagt om versterking van het bestuur. De onderzoekers schetsen de route waarlangs de gemeente nog 10-15 jaar zelfstandig zou kunnen blijven. Niets doen is geen optie.

Onderzoeksvraag
De gemeenteraad van Meerssen heeft ervoor gekozen om vanuit eigen kracht te kijken naar de maatschappelijke opgaven en van daaruit naar haar bestuurskracht. Niet omdat anderen dat vragen, maar omdat de gemeente zelf de verantwoordelijkheid voelt om een scherp beeld te hebben van haar gemeenschap, het gebied en haar opgaven.

Zij wilde met het onderzoek nagaan of de bestuurlijke en ambtelijke organisatie in deze vorm door kan blijven gaan. Is de gemeente financieel en organisatorisch gezond genoeg om (nieuwe) maatschappelijke opgaven zelfstandig aan te kunnen? Kan ze in de komende 10 tot 15 jaar haar taken blijven verrichten tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau? Kan ze tot slot haar ambities realiseren?

Conclusies en aanbevelingen
Berenschot stelt dat de bestuurskracht van Meerssen kwetsbaar is. Tegelijkertijd springt de kracht van de gemeenschap er positief uit. Om in de toekomst de ambities te kunnen realiseren en de opgaven en uitdagingen het hoofd te kunnen (blijven) bieden, moet de gemeente investeren in het versterken van de bestuurskracht. Het onderzoeksbureau ziet drie optimalisatiemogelijkheden: 1) verbetering van het politiek-bestuurlijke klimaat, 2) versterken van de kracht van de ambtelijke organisatie en 3) versterken van de regionale positie.

Het politiek-bestuurlijk klimaat vraagt aandacht. Berenschot beveelt aan om te investeren op inhoud, rol, procesvoering en gedeelde waarden door de (nieuwe) gemeenteraad en het (nieuwe) college.

De ambtelijke organisatie kan -gezien de omvang van de gemeente- niet op alle niveaus de gewenste robuustheid en kwaliteit realiseren. Berenschot beveelt aan om over te gaan naar een kleine hoogwaardige regie-organisatie, waarbij de uitvoeringstaken bij samenwerkingspartners komen te liggen. Zo borgt de gemeente de kwaliteit om het college krachtig te adviseren, op niveau partner te zijn van de gemeenschap en goed opdrachtgever van de uitvoering te zijn. Om meer bestuurskracht en positie in de regio te krijgen, beveelt Berenschot aan om voor regionale vraagstukken te komen tot een krachtige regio-agenda.

Bij investering op deze drie niveaus kan Meerssen de komende jaren bestuurlijk zelfstandig blijven. Op de langere termijn (meer dan acht jaar) acht Berenschot het waardevol om meer fundamenteel te gaan samenwerken met gemeenten in de regio.

Ambitie, opgaven en uitdagingen
In haar rapport 'Toekomstbestendig Meerssen: haalbaarheidsonderzoek zelfstandige toekomst gemeente Meerssen' schetst Berenschot het perspectief van die toekomstbestendigheid aan de hand van de ambitie, de opgaven en de uitdagingen voor de gemeente Meerssen. De ambities en de opgaven zijn vergelijkbaar met andere gemeenten van deze omvang. De ambities zijn gelegen in de bloeiende woon- en leefgemeente, het stimuleren van het ondernemersklimaat en het toerisme, en een kwalitatieve, eigentijdse dienstverlening. De opgaven liggen op financieel gebied (in balans te komen met de taken), en op het gebied van de decentralisatie en stelselwijzigingen, duurzaamheid en de overlast van de luchthaven en waterbeheersing. De zwaarte zit vooral in de uitdagingen waar Meerssen voor staat: de verbetering van het politiek-bestuurlijk klimaat, de kracht van de ambtelijke organisatie en het versterken van de regionale positie.

Enquête en interviews
Berenschot heeft diverse partijen actief betrokken bij het onderzoek. De onderzoekers hebben een enquête gehouden onder de inwoners. En ze hebben interviews afgenomen bij ondernemers, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties en ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen binnen en buiten Meerssen.

Begeleidingsgroep
Het proces is begeleid door de 'Begeleidingsgroep toekomst gemeente Meerssen', die door de gemeenteraad is samengesteld. De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die in de raad zitting hebben, met de burgemeester als adviseur. De begeleidingsgroep spreekt van een helder onderzoeksrapport dat voldoet aan de vraag die eraan ten grondslag ligt. Ze heeft het rapport doorgestuurd naar de raad.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft het eindrapport ontvangen. Op woensdag 17 januari volgt een toelichting aan de raad. Het onderzoek biedt de gemeenteraad handvatten om te bepalen hoe de toekomst van Meerssen er uitziet en hoe ze die toekomst vorm kan geven.

Provincie
Om het onderzoek mogelijk te maken heeft de Provincie Limburg een financiële bijdrage toegezegd van 50% van de kosten mits het onderzoek gedegen en onafhankelijk zou worden uitgevoerd. Zij heeft zich niet bemoeid met de inhoud van het onderzoek.

U kunt het eindrapport lezen op www.meerssen.nl

---

Werkzaamheden Enexis en WML in Meerssen-West

Enexis en WML gaan in 2018 kabels en leidingen vervangen in Meerssen-West. De werkzaamheden starten eind januari en vinden verspreid over 2018 plaats in de Vliegveldweg, Burgemeester Murisstraat, Pastoor P. Stevensstraat, Pastoor A. van Coelmontstraat, Pastoor A. Somyasingel en Bunderstraat.

Start werkzaamheden
De exacte startdatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De uitvoering vindt plaats in twee ploegen. De aannemer start in de Vliegveldweg en Pastoor P. Stevensstraat/Pastoor A. van Coelmontstraat.

Bereikbaarheid en wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden blijven de straten zoveel mogelijk bereikbaar. Bij een aantal smalle straten is dit helaas overdag niet altijd mogelijk. Bewoners van straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden tijdig door de aannemer geïnformeerd. Als in verband met werkzaamheden wegafsluitingen noodzakelijk zijn, wordt tijdelijk een omleidingsroute ingesteld.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Op de website van WML vindt u meer informatie over de werkzaamheden van WML: www.wml.nl/projecten/sanering

---

Plus je Huis
Infobijeenkomst PlusJeHuis
Nieuw energiebesparingsproject voor huiseigenaren

Gemeente Meerssen en Volta Limburg nodigen u van harte uit voor de informatieavond PlusJeHuis op dinsdag 23 januari 2018 in de Auw Kerk in Bunde.

Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken met zonnepanelen, de woning isoleren of besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Volta Limburg kan particuliere woningeigenaren begeleiden in het hele traject: van het kiezen van energiebesparende maatregelen tot en met de financiering en de uitvoering. Met deze nieuwe service worden bewoners ontzorgd bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Meld u aan voor de informatieavond op dinsdag 23 januari 2018
Locatie: Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde.
Tijdstip: 19.30-21.00 uur
U kunt zich aanmelden via www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen

Serviceprovider energiebesparing
Volta Limburg is de begunstigde partij uit de Europese aanbesteding naar een serviceprovider voor energiebesparing. Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van de Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en Volta Limburg zijn de concessie aangegaan voor de komende vijf jaren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project op: www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen

---

Raadsadviesvergaderingen 17 en 18 januari 2018

Op woensdag 17 januari en donderdag 18 januari 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. De agenda's en achterliggende stukken voor beide vergaderingen treft u aan op www.meerssen.nl. U bent van harte welkom!

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor

Deze maand verricht BAM Rail slijpwerkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Sittard. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van zaterdag 20 januari op zondag 21 januari 2018 van 01.00-06.35 uur.

Slijpen
Door de rails 'glad' te slijpen, hoeft deze minder snel vervangen te worden en is er minder onderhoud nodig. Het geluidsniveau neemt hierdoor ook af, omdat er minder oneffenheden op de rails zitten. Het slijpen van de rails vindt plaats met speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Bovendien werkt de trein steeds kleine stukjes rail af en rijdt diverse malen op en neer. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezing Gemeenteraad en Landelijk Referendum 21 maart 2018
Inlichtingen over de registraie als kiezer

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat iedere inwoner van deze gemeente bij bureau Verkiezingen, Markt 50 in Meerssen inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd voor aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Meerssen en/of het landelijk referendum. Als u niet of niet goed als kiezer bent geregistreerd, kunt u schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.
Informatie: bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Landelijk Referendum 2018
Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat Nederlanders die buiten Nederland wonen, kunnen deelnemen aan de stemming voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan het referendum als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1 / Wrr 21) verkrijgbaar.

Bij de registratie geeft u aan op welke van de drie manieren u wenst deel te nemen aan het referendum: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland een  stem uit te brengen. Het registratieformulier moet u vervolgens sturen aan: Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van het Nederlandse consulaat  waaronder de woonplaats van verzoeker valt.

De registratieformulieren moeten uiterlijk 7 februari 2018 zijn ontvangen door Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage.

Informatie: bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking bestemmingsplan) een omgevingsvergunning te verlenen voor de nieuwbouw van een woning gelegen Kasennerweg 1 te Bunde. De afwijking betreft deels bouw buiten het bouwvlak en overschrijding van de toegestane hoogte van de eerste bouwlaag.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 18-01-2018 t/m 28-02-2018.
Waar ter inzage: de aanvraag, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ruimtelijke onderbouwing ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies op deze website het tabblad 'Bestemmingsplannen' worden en vul de naam van het plan of het planidentificatienummer in:  NL.IMRO.0938.OAB04005-ON01.
Zienswijzen indienen: binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen gemotiveerde zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijzen gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het wijzigen van de bestemming en onderhoudswerkzaamheden, Klinkenberg 2, 6231 BD Meerssen (ontvangen 2 januari 2018);
  • het realiseren van een akoestisch scherm, Raar 40, 6231 RR Meerssen (ontvangen 7 januari 2018);
  • het plaatsen van zonnecollectoren, Raar 35, 6231 RP Meerssen (ontvangen 9 januari 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het vervangen van de gevelbedekking, Proost Willemstraat 32, 6231 CW Meerssen (verzonden 9 januari 2018);
  • het verbouwen van een gebouw tot tandheelkundig centrum, Pastoor Nicolaas Creftenstraat 2, 6231 HH Meerssen (verzonden 9 januari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 03. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

  • Dagtekening (datum brief).
  • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
  • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
  • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
  • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 17 januari 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen